Innledning om årlig uavhengig teknisk kontroll

Innledning om årlig uavhengig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretninger.

Denne veilederen skal gi deg som driver fornøyelsesinnretninger en innføring i kravet om å gjennomføre årlige uavhengige tekniske kontroller. Veilederen er ikke rettslig bindende. Ved tvil om tolkning er det regelverket som gjelder, og veilederen må leses i sammenheng med regelverket.

I tivoliforskriften § 2-15 står det:

«Virksomheten skal årlig bruke et uavhengig inspeksjonsorgan til teknisk kontroll av fornøyelsesinnretningen og selv betale for dette. Statens jernbanetilsyn kan kreve at inspeksjonsorganet skal være akkreditert.

For oppblåsbare innretninger er det ikke krav om at inspeksjonsorganet skal være uavhengig.

Den tekniske kontrollen skal omfatte hele fornøyelsesinnretningen med tilleggsutstyr. Intervallene mellom kontrollene skal være som fastsatt etter den gjeldende standarden eller av leverandøren hvis disse er kortere enn i første ledd.

Framgangsmåten og innholdet i en teknisk kontroll skal følge reglene i den relevante standarden. Statens jernbanetilsyn kan gi unntak fra kravet om teknisk kontroll.»

Vi har delt opp veilederen i underkapitler med utgangspunkt i hvert ledd i § 2-15:

uavhengig inspeksjonsorgan

oppblåsbare innretninger

inspeksjonen

framgangsmåte