Innledning

Innledning om årlig uavhengig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretninger.

Vi ønsker med denne veilederen å gi deg som driver fornøyelsesinnretninger en innføring i kravet til gjennomføring av årlige uavhengige tekniske kontroller. Veilederen er ikke rettslig bindende. Ved tvil om tolkning er det regelverket som gjelder, og veilederen må leses i sammenheng med regelverket.

I forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-13 står det:

«Virksomheten skal årlig benytte og bekoste uavhengig inspeksjonsorgan for teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning. Statens jernbanetilsyn kan kreve at inspeksjonsorganet skal være akkreditert.

For oppblåsbare innretninger er det ikke krav om at inspeksjonsorganet skal være uavhengig.

Inspeksjonen skal omfatte hele innretningen med tilleggsutstyr. Intervallene mellom inspeksjonene skal maksimum være som fastsatt i gjeldende standard eller av leverandør om disse er kortere.

Framgangsmåte og innhold i en teknisk kontroll skal følge reglene i relevant standard.

Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra kravet om inspeksjon.»

Vi har delt opp veilederen i underkapitler med utgangspunkt i hvert ledd i § 2-13, men hele teksten kan også lastes ned som et PDF-dokument:

Veileder om uavhengig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretninger

Last ned veilederen om årlig uavhengig teknisk kontroll. PDF-symbol