Klage på enkeltvedtak

Enkeltvedtak fattet av Statens jernbanetilsyn (SJT) kan påklages av den som er part i saken og av andre som har rettslig klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven § 28.

Publisert: 16.02.2018   Endret: 16.02.2018

Hvor skal klagen sendes?

En klage skal sendes til SJT. Klagen kan sendes til post@sjt.no eller til vår postadresse:

Statens jernbanetilsyn
Postboks 7113 St. Olavs plass
0130 Oslo

Dersom SJT ikke endrer et vedtak etter å ha mottatt en klage, sender vi klagen videre til Samferdselsdepartementet som er klageinstans for enkeltvedtak truffet av SJT.

Klagefrist

Fristen for å klage er tre uker fra tidspunktet vedtaket er mottatt.

Merk at et pålegg om å gi opplysninger ikke regnes som enkeltvedtak, og har en klagefrist på tre dager.

Hvem kan klage?

Rett til å klage på enkeltvedtak har den som er part i saken samt andre som har rettslig klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven § 28.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom et vedtak ikke er begrunnet, kan det kreves en begrunnelse før klagefristen er gått ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen den utfyllende begrunnelsen blir mottatt.

Innholdet i klagen

I klagen må det presiseres:

  • hvilket vedtak som påklages
  • årsaken til at det klages
  • den eller de endringer som ønskes i vedtaket
  • eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Klagen må være undertegnet av klageren eller hans fullmektig eller være autentisert som fastsatt i forskrift, eller i medhold av forskrift, jf. § 15 a.

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket

Selv om det er rett til å klage på et vedtak, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det kan imidlertid søkes om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket, til klagefristen er utløpt eller til klagen er avgjort.