SJTs samfunnsoppdrag

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbane, taubaner og fornøyelsesinnretninger i Norge. SJT er også markedsovervåker og skal bidra til et effektivt jernbanemarked.

Eksempler på hva som faller inn under SJTs område
Jernbane: Tog, T-bane, bybane og trikk
Taubane: Skitau, skitrekk, stolheiser og gondolbaner
Fornøyelsesinnretning: Hoppeslott, vannsklier, klatreparker, zipliner, simulatorer, karuseller,
berg- og dalbaner

Samfunnsoppdraget Symbol for personer

SJT er en etat under Samferdselsdepartementet (SD). SD bestemmer vårt oppdrag og hva vi skal arbeide med.

Vårt samfunnsoppdrag er å:

 • ivareta sikkerheten på jernbane, trikk og T-bane, taubaner og tivoli
 • sikre at alle jernbaneforetak skal ha tilgang til spor, serviceanlegg og tjenester på like vilkår

Instruks fra SD.

Årlig tildelingsbrev.

Årsrapporter.


Navnet Del av SJTs logo

Statens jernbanetilsyn ble etablert 1. oktober 1996 som tilsynsmyndighet for tog, trikk og T-bane. SJT fikk tilsynsansvaret for taubaner og fornøyelsesinnretninger 1. januar 2012. Disse oppgavene ble overført til SJT fra Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet. Det opprinnelige navnet ble videreført selv om vi fikk ansvaret for oppgaver også utenfor jernbanesektoren.


Oppgavene

Tillatelser Symbol for tillatelser

Vi gir blant annet tillatelser til virksomhetene som driver jernbane, tillatelser til å ta i bruk kjøretøy og infrastruktur, og vi utsteder førerbevis til nye lokførere.

For taubaner og fornøyelsesinnretninger gir vi driftstillatelser.

Les mer om tillatelser for jernbane
Oversikt over virksomheter med tillatelser for jernbane.

Les mer om tillatelser for taubane
Taubaneanlegg som har driftstillatelse.

Les mer om tillatelser for fornøyelsesinnretninger (tivoli m.m.)
Fornøyelsesinnretninger som har driftstillatelse.

Tilsyn Tilsynssymbol

Vi fører tilsyn med at virksomheter som har tillatelser fra oss overholder regelverket og driver sikkert. Hvis en virksomhet ikke driver sikkert, kan vi benytte reaksjoner og sanksjoner.

Reaksjoner skal bidra til at virksomhetene opptrer i tråd med regelverket framover i tid. Reaksjonene våre er: 

 • pålegg om korrigerende tiltak
 • tvangsmulkt
 • stans av driften 
 • tilbakekall av driftstillatelser

Sanksjoner er de strengeste virkemidlene, og skal straffe lovbrudd som er begått. Sanksjonene våre er:

 • overtredelsesgebyr – administrativ sanksjon
 • straff – politianmeldelse som kan lede til bøter og fengsel 

Tilsynsrapporter

SJTs tilsynsrapporter er offentlige og legges ut på nettsidene våre.

Les mer om SJTs tilsyn, hvordan tilsyn gjennomføres og tilsynsrapporter:

Tilsyn med jernbane

Tilsyn med taubane

Tilsyn med fornøyelsesinnretninger

Overvåking av jernbanemarkedet Symbol for markedsovervåking

Vi behandler klager på konkurransevilkår i jernbanemarkedet.

Les mer om SJT som markedsovervåker og behandling av klagesaker

Veiledning og deling av kunnskap Møtesymbol

Vi gir veiledning til virksomheter og publikum om tillatelsesprosessen, om regelverket og om vårt tilsynsansvar. Gjennom arbeidet vårt har vi tett kontakt med de ulike bransjene. Dette gir oss god bransjeinnsikt som vi vil dele med aktørene og samfunnet.

Utvikling av regelverk Regelverkssymbol

SJT har myndighet til å vedta forskrifter på våre områder, delegert fra Samferdselsdepartementet. Vi forbedrer eksisterende forskrifter og utvikler nye. Vi gjennomfører også rettsakter fra EU i norsk rett, og deltar i regelverksarbeid i EU for å fremme norske interesser der.

Regelverket med sikkerhetskrav for jernbane, taubaner og fornøyelsesinnretninger er funksjonelt.

Internasjonalt arbeid Symbol for internasjonalt arbeid

Mange av SJTs oppgaver krever at vi arbeider internasjonalt. Blant annet samarbeider vi med myndigheter innen tilsyn og tillatelser og markedsovervåkere i andre land og med Det europeiske jernbanebyrået, og vi deltar i regelverksarbeid i EU.

Hovedformålene med SJTs internasjonale arbeid er å

 • ivareta Norges interesser og påvirke og fremme norske interesser innenfor våre områder
 • sørge for at EU-rettsakter i tråd med EØS-avtalen blir korrekt gjennomført og til rett tid
 • samle og dele informasjon om internasjonal teknologisk og rettslig utvikling på våre områder
 • inngå i samarbeid som er nødvendig for å løse våre oppgaver

Bekymringsmeldinger Symbol for bekymringsmelding

Som tilsynsmyndighet tar SJT imot bekymringsmeldinger og meldinger om kritikkverdige forhold. Meldingen kan være anonym.

Skjema for å sende en bekymringsmelding


Nyhetsbrev Ropert, et symbol for nyheter

Meld deg på nyhetsbrev for jernbane.

Meld deg på nyhetsbrev for taubane.

Meld deg på nyhetsbrev for fornøyelsesinnretning.