Årsrapporter

Statens jernbanetilsyn utarbeider årlig en årsrapport til Samferdselsdepartementet.

 

Årsrapport for 2022

Årsrapport for 2021

Årsrapport for 2020

Åsrapport for SJT 2022

  • SJT vurderer at det er tilfredsstillende sikkerhetsnivå på jernbanen og i taubaner og fornøyelsesinnretninger
  • SJT vurderer at det fortsatt er utfordringer med hvor godt jernbanemarkedene fungerer. Dette skyldes mangelfull etterlevelse av regelverket om like vilkår, høy markedskonsentrasjon med få markedsaktører og betydelige
    etableringsbarrierer.

Årsrapport for SJT 2022

Forside årsrapport 2021

  • Vår vurdering er at det er god sikkerhet, sikring og samtrafikkevne på jernbane, trikk og T-bane og god sikkerhet i taubaneanlegg og fornøyelsesinnretninger.
  • Flere år med systematisk veiledning og dialog med aktørene har gjort at regelverket for jernbanemarkedet og SJTs rolle som markedsovervåker og klageinstans er godt kjent.

Årsrapport for SJT 2021

Årsrapport SJT 2020

  • Sikkerheten og samtrafikkevnen på jernbanen i Norge er god. Jernbanen fungerer godt i Norge, og har dessuten ingen vesentlige tekniske hindringer for grensekryssende trafikk mellom Norge og våre naboland.
  • Sikkerheten i de fleste taubaneanlegg og fornøyelsesinnretninger er god. Det er likevel noen som ikke oppfyller kravene i regelverket godt nok, og som står i fare for å miste driftstillatelsen.
  • Markedet for jernbanetransport er i hovedsak preget av sunn konkurranse, og vilkårene for virksomhetene er rimelig like

Årsrapport for SJT 2020

Riksrevisjonens årsberetning for SJT 2022

Riksrevisjonens beretning for SJT 2022

riksrevisjonens-aarsberetning-2021.png

Riksrevisjonens beretning for SJT 2021

Riksrevisjonen 2020

Riksrevisjonens beretning for SJT 2020

 

Likestillingsredegjorelse-SJT-2021.jpg

Likestillingsredegjørelse for SJT 2021