Inspeksjonen

Inspeksjonen skal omfatte hele innretningen med tilleggsutstyr. Intervallene mellom inspeksjonene skal maksimum være som fastsatt i gjeldende standard eller av leverandør om disse er kortere enn årlig.

Intervallene mellom inspeksjonene skal maksimum være som fastsatt i gjeldende standard eller av leverandør om disse er kortere enn årlig.

Gjennomføring av årlig uavhengig teknisk kontroll

Teknisk uavhengig kontroll skal gjøres årlig, og følge gjeldende standard der en slik foreligger.

Typiske kontrollpunkter ved en teknisk kontroll kan være sjekk av 

  • at de nødvendige kontroll- og vedlikeholdsaktivitetene for innretningen er gjennomført i henhold til leverandørens anvisninger
  • om deler og komponenter viser tegn til unormal slitasje, skade eller andre uregelmessigheter som kan være kritiske
  • om hendelses- eller reparasjonslogg avslører problemer som må kontrolleres videre, og funksjonsprøving av innretningen

Det kan også foreligge relevante sikkerhetsbulletiner fra produsenter eller leverandører som har betydning for kontrollen av innretningen. Dersom det foreligger slike sikkerhetsbulletiner, må kontrolløren ta stilling til innholdet i bulletinen ved kontrollen av innretningen.