Uavhengig inspeksjonsorgan

Virksomheten skal årlig benytte og bekoste uavhengig inspeksjonsorgan for teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning.

Gå til kompetansekrav.

Hva er formålet med en årlig uavhengig teknisk kontroll?

Den årlige uavhengige tekniske kontrollen skal avdekke feil som kan true sikkerheten for publikum. Det at en person som ikke er med i de vanlige kontrollene og vedlikeholdet av innretningen, grundig går igjennom hele innretningen tilstand en gang hvert år, er med på å sikre at innretningen har et forsvarlig sikkerhetsnivå. Den innebærer at du skal engasjere et inspeksjonsorgan til å utføre kontrollen. Inspeksjonsorganet må forholde seg til og kontrollere punkter som er angitt i en relevant standard for den aktuelle innretningen.

Krav til inspeksjonsorganet som utfører kontrollen

Det stilles ulike krav til inspeksjonsorganet, både i forskriften og i aktuelle standarder:

  • Forskriften stiller krav om at inspeksjonsorganet skal være uavhengig.
  • Flere av de aktuelle standardene stiller krav til at inspeksjonsorganet skal være ansvarlig og kompetent for den kontrollen som skal gjennomføres.
  • Foreløpig er det ikke et fast krav at inspeksjonsorganet skal være akkreditert (har sertifisering fra for eksempel Norsk akkreditering), men dette kan endre seg.

Vi vil i det følgende beskrive hva disse punktene betyr. Inspeksjonsorganet må også ha god kjennskap til aktuelle standarder som gjelder for innretningen som skal kontrolleres.

Krav til inspeksjonsorganets uavhengighet

Den som skal gjennomføre den uavhengige kontrollen skal være uavhengig av driften av innretningen som er inspisert, for å sikre at kontrollen er upartisk. Det betyr at kontrolløren ikke skal være involvert i bygging, drift eller vedlikehold av innretningen. Kontrolløren skal ikke ha en personlig eller økonomisk tilknytning til virksomheten eller innretningen som kan påvirke den årlige kontrollen.

Flere av standardene innen de ulike typene innretninger viser til standarden for inspeksjonsorgan, NS-EN-ISO 17020, når det gjelder ulike grader av uavhengighet inspeksjonsorganet skal ha. Dersom den gjeldende standarden for en fornøyelsesinnretning presiserer grad av uavhengighet, forventer vi at dette følges. Dersom standarden ikke viser til hvilken grad av uavhengighet som gjelder for din innretning, er du innenfor uavhengighetskravet om du forholder seg til en av kategoriene nedenfor (disse er hentet fra NS-EN-ISO 17020):  

Kategori A – tredjepart, fullstendig uavhengig

Det er ikke et krav at inspeksjonsorganet som utfører kontrollen bare skal drive med inspeksjoner. Det er ikke noe i veien for at for eksempel et badeland kan utføre inspeksjon hos et annet badeland dersom uavhengigheten og kompetansen er til stede. 

Kategori B – må være en egen, adskilt avdeling eller enhet i den virksomhet som inspiseres

Avdelingen eller enheten må ikke være involvert i drift og vedlikehold av innretningen. For eksempel driver enkelte kultur- og idrettsavdelinger i kommuner vannrutsjebaner. I slike tilfeller kan en inspektør for eksempel fra teknisk avdeling i kommunen gjennomføre inspeksjonen.

Kategori C – må ikke være en egen, adskilt avdeling eller enhet hos virksomheten som inspiseres

Det er nok at inspektør ikke er involvert i drift og vedlikehold av innretningen.

Vi understreker at det i alle kategoriene er de samme kravene til kompetanse hos den som utfører inspeksjonen.

Kan jeg kontrollere mine egne innretninger?

Om standarden som gjelder din innretning angir hvilke krav til uavhengighet som stilles, skal dette følges.

Dersom standarden åpner for det, kan ansatte i din virksomhet utføre uavhengige kontroller dersom dere kan dokumentere at vedkommende oppfyller kravene til uavhengighet. Det betyr at kontrolløren ikke skal være involvert i bygging, drift eller vedlikehold av innretningen (kategori B og C). Kontrolløren må også ha tilstrekkelig teknisk kompetanse til å gjennomføre kontrollen (se kompetansekravet nedenfor).

Kan jeg kontrollere andres innretninger?

Du kan utføre kontroller hos andre virksomheter dersom du oppfyller krav til uavhengighet, ansvarlighet og kompetanse i kategori A (se NS-EN-ISO 17020).

Inspeksjonsorganet er ansvarlig

Vi forventer at inspeksjonsorganet er ansvarlig for innhold og kvalitet på den tekniske kontrollen. Det betyr at du bør sjekke at inspeksjonsorganet kan holdes juridisk ansvarlig for kontrollen, og om de har forsikring eller på annen måte har økonomi til å møte eventuelle erstatningskrav som følge av feil gjort i den uavhengige kontrollen. 

Hvis du selv planlegger å gjennomføre tekniske uavhengige kontroller hos andre (kategori A), bør du være kjent med dette ansvaret (se for eksempel NS-EN-ISO 17020).

Kompetanse hos inspeksjonsorganet

Den som skal gjennomføre en årlig uavhengig teknisk kontroll må ha kunnskap om den innretningsspesifikke standarden som skal brukes ved kontrollen. Dette er nødvendig for å vite hva kontrollen skal omfatte, og hva som skal rapporteres. Innretningsspesifikke standarder kommer vi tilbake til senere. Dersom det ikke finnes en innretningsspesifikk standard, kan NS-EN 13814 brukes så langt den passer.

Vi forventer at den som utfører kontrollen har teknisk kompetanse og kjennskap til driften av den fornøyelsesinnretningen som kontrolleres.

Teknisk kompetanse

Det forventes at den som gjennomfører en årlig uavhengig teknisk kontroll av en fornøyelsesinnretning

  • har tilstrekkelig teknisk kompetanse til å kunne identifisere de delene og komponentene som er grunnleggende for en sikker drift
  • har så god kjennskap til innretningen at kontrollen kan avdekke mulige feil i innretningens sikkerhetskritiske komponenter (som f.eks. slitasje, sprekker, deformasjon, korrosjon, hydraulisk/pneumatisk lekkasje, feil på låsesystemer og fastspenningsinnretninger, feilmontering eller feil virkemåte).
  • avgjør om den tekniske tilstanden til innretningen er sikker for videre bruk

Kjennskap til driften av fornøyelsesinnretningen

Vi forventer at den som skal gjennomføre den årlige uavhengige tekniske kontrollen har kjennskap til hvordan fornøyelsesinnretningen brukes. Dette for at inspektøren skal kunne vite hvilke krefter og hvilken påkjenning fornøyelsesinnretningen og delene utsettes for gjennom bruken av innretningen. For mobile innretninger forventer vi at den som gjennomfører kontrollen i tillegg kjenner til den påkjenning innretningen utsettes for når den monteres, demonteres, lagres og transporteres. 

Akkreditering

I forskriften er SJT gitt en hjemmel for å kreve at inspeksjonsorganet skal være akkreditert. Foreløpig er det ikke et fast krav at inspeksjonsorganet skal være akkreditert (har sertifisering fra for eksempel Norsk akkreditering), men dette kan endre seg.