Høring om forslag til forskrift om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m. (kravforskriften)

Høring åpnet: 18. desember 2013 – Høringsfrist: 19. mars 2014

Om høringen

Statens jernbanetilsyn har foretatt en evaluering og gjennomgang av forskrift 6. desember 2006 nr. 1356 om krav til sporvei, tunnelbane og forstadsbane, og sidespor m.m. (kravforskriften), og følgende sentrale endringer er foreslått:

  • Gjeldende kravforskrift tenkes videreført i form av tre forskrifter med ulikt virkeområde. Foruten utkastet her som gjelder for sporvei, tunnelbane (t-bane), forstadsbane og lignende, skal det også videreføres en forskrift om krav til museumsbaner og en forskrift om krav til sidespor. Det gjennomføres separate høringsrunder på de tre forskriftsutkastene, de to
    sistnevnte vil sendes på høring først i begynnelsen av 2014.
  • Strukturen i forskriftsutkastet er endret i forhold til kravforskriften del
    Sikkerhetsstyringsforskriften (som gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet) kapitlene 2-8 samt de relevante definisjonene i § 1-3 er inntatt i forskriftsutkastet. Nødvendige tilpasninger til sporvei, tunnelbane og forstadsbane er gjort.
  • Språk og begreper er harmonisert med annen jernbanelovgivning. Det er foreslått en del språklige endringer og presiseringer som tydeliggjør tilsynets tolkning og praktisering av kravforskriften.
  • Det er foreslått enkelte materielle endringer på bakgrunn av innspill til endringer fra virksomhetene samt tilsynets erfaringer knyttet til saksbehandling og revisjoner.
  • Det er foreslått nye bestemmelser om framføring og autorisasjon av førere.
  • Det er foreslått nye bestemmelser om sikring for jernbanevirksomheter som har tillatelse til å drive t-bane. Sikringsbestemmelsene sendes på separat høring samtidig, og er derfor ikke gjenstand for høring her. Vi ber derfor den som driver t-bane om å inngi sine høringsuttalelser knyttet til disse kravene i den separate høringen.