Ny taubaneforskrift trer i kraft i juli 2023

Den største endringen i den nye taubaneforskriften er at kravet om å sertifisere driftslederen er fjernet.

Publisert: 21.12.2022 – Endret: 28.03.2023

Statens jernbanetilsyn mener at det ikke er riktig at det offentlige påtar seg rollen som sertifiseringsorgan. Taubanevirksomheten er selv bedre i stand til å vurdere hvilken kompetanse som er nødvendig for en driftsleder. Endringen er også en konsekvens av at det ble innført et virksomhetsbegrep og krav om sikkerhetsstyring i ny lov og forskrift fra 1. juli 2017.

Taubanevirksomheten skal fortsatt ha en driftsleder med tilfredsstillende kompetanse. Derfor er det mer detaljerte krav til en driftsleder i forskriften, samt at det er utarbeidet veiledere for de enkelte typene taubaner.

Akseptabelt sikkerhetsnivå for taubaner

Vi har også forskriftsfestet et akseptabelt sikkerhetsnivå for taubaner. Dette gjelder alle taubaner, men vil i praksis få konsekvenser for eldre taubaner som er godkjent etter reglene som gjaldt før taubanedirektivet og senere taubaneforordningen ble gjennomført.

Taubaner som er bygd i henhold til harmoniserte standarder, eller har et tilsvarende sikkerhetsnivå, anses å ha et akseptabelt sikkerhetsnivå. Slik vi ser det vil de fleste taubaner som er godkjent etter 1995 ha et slikt sikkerhetsnivå. Bestemmelsen får dermed størst konsekvenser hvis brukte taubaner som er 25 til 30 år gamle eller eldre, skal flyttes eller settes opp. For disse taubanene kan det være krevende å dokumentere et akseptabelt sikkerhetsnivå. Det er imidlertid åpnet for å benytte en uavhengig tredjepart for å vurdere sikkerhetsnivået.

Tydeligere krav til sikkerhetsstyringssystem

Flere virksomheter har gitt oss innspill om at kravene til et sikkerhetsstyringssystem bør være tydeligere. I den nye forskriften er det en mer detaljert beskrivelse av hva systemet skal inneholde. Kravene er tydeligere og mer i tråd med kravene i internkontrollforskriften, som også er en forskrift virksomhetene må forholde seg til.