Meld fra om uønskede hendelser i en taubane

Hvis du har en innretning med driftstillatelse, skal du melde fra om alle taubaneulykker, alvorlige taubanehendelser og taubanehendelser til oss og Statens havarikommisjon.

Illustrasjon om å varsle uønskede hendelser i taubane.

Du skal bruke dette skjemaet for å melde fra om uønskede hendelserskjema-ikon

 • Logg inn med Bank ID via ID-porten.
 • Fyll inn informasjon om hendelsen, inkludert tid og sted, og innretningen hendelsen handler om.
  • Du må ikke fylle ut hele skjemaet på én gang. Det er mulig å fylle ut deler av skjemaet, lagre det, og så logge seg inn igjen senere for å fortsette.

Hvis du har problemer med å bruke skjemaet, kan du kontakte oss E-postsymbol

Hva er en uønsket hendelse?

Plikten til å melde fra skriftlig til oss og Statens havarikommisjon omfatter alle uønskede hendelser som betyr noe for driftssikkerheten. En uønsket hendelse kan være både taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse.

Se forklaring på begrepene taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse Regelverkssymbol

Uønskede hendelser kan oppstå

 • under drift av taubanen
 • under arbeid med å montere, inspisere, kontrollere eller vedlikeholde taubanen

Uønskede hendelser omfatter

 • det som har gått galt
 • det som under andre forhold kunne ha ført til at noe gikk galt

Se veiledning om uønskede hendelser uønskede hendelser-symbol

Eksempler på uønskede hendelser

Her er eksempler på typer hendelser som skal rapporteres. Dette er ikke en fullstendig liste.

 • Uvær medfører at trær kommer i kontakt med eller velter på taubane.
 • Motvind fører til kollisjon av kjøretøy i stasjon.
 • Låsing av ruller grunnet ising fører til nedslitte gummiforinger.
 • Skred eller ras inn mot mast eller stasjon.
 • Tauskade etter lynnedslag.
 • Tråkkemaskin forårsaker skade på infrastruktur.
 • Arbeid nær taubane forårsaker skade på taubanen.
 • Sabotasje eller hærverk på taubane.
 • Svikt i fundamenter, bærende konstruksjoner eller sikkerhets-
  komponenter.
 • Helt eller delvis tauavsporing.
 • Fastkjøring av kjøretøy/medbringer.
 • Havari av maskineri, bremser eller driv-/
  vendeskivelager.
 • Passasjerer hoper seg opp i avstigningsområdet og blir truffet av kjøretøy/medbringer.
 • Teknisk feil fører til tømming på nøddrift.
 • Utilsiktet oppstart av taubane under vedlikehold.
 • Passasjer blir truffet av medbringerhus i påstigningsområdet.
 • Passasjer faller i traseen, sklir nedover og kolliderer med passasjer som kommer etter.
 • Passasjer henger fast med klærne i skitau.
 • Taubane kjøres med nedsnødd stoppsnor.
 • Snor til medbringer ryker.
 • Skitau begynner å løpe bakover.
 • Taubane settes i gang med passasjerer uten at daglig kontroll er gjennomført.
 • Stolheis settes i gang uten tilstrekkelig redningsberedskap.
 • Klemme til medbringer/kjøretøy sklir på tauet.
 • Passasjer blir hengende under kjøretøy, eller faller ut av kjøretøy ved på- eller avstigning.
 • Passasjerer ramler gjentatte ganger ved påstigning grunnet stort rykk ved oppstart.

Tidsfrister for å melde fra

 • Ulykke og alvorlig hendelser: innen 72 timer
 • Hendelser: innen 8 dager

Hva skjer når du har meldt fra?

Du får en kvitteringsmelding når du har meldt inn en uønsket hendelse via skjemaet vårt. Vi gir vanligvis ikke tilbakemelding om hendelser som er meldt inn.

Obs! Det er ikke bare vi som skal ha informasjon om uønskede hendelser. Dere skal selv registrere og følge opp taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse internt. Det er en del av sikkerhetsstyringssystemet.

Vi har taushetsplikt

Ingen andre enn de ansatte i SJT og Statens havarikommisjon får lese rapportene om de uønskede hendelsene dere melder fra om. Heller ikke politiet, mediene og offentligheten får tilgang. Rapporten om en uønsket hendelse kan heller ikke brukes hvis politiet skal etterforske.

Plikten til å varsle

Dere som driver en innretning har også plikt til å varsle oss hvis det skjer en taubaneulykke eller alvorlig taubanehendelse. Dette kommer i tillegg til kravet om å melde fra skriftlig om alle typer uønskede hendelser.

Varsle oss om taubaneulykke og alvorlig taubanehendelse telefon-ikon

Bekymringsmeldinger fra privatpersoner

Privatpersoner kan melde fra til oss om bekymring etter opplevelser eller om forhold i en taubane.

Se mer informasjon på siden «Bekymringsmelding» bekymringsmeldingssymbol