Send oss melding snarest hvis dere skal endre eller bygge taubane

Da kan vi rettlede om kravene i regelverket, og planlegge med ressurser til saksbehandling av søknaden.

Forskrift om taubaner krever at en virksomhet skal sende en melding om bygging av ny taubane til oss før det sendes en byggesøknad til plan- og bygningsmyndighetene. Forskriften krever også at endring av taubane meldes til oss. Dette bør gjøres før endringen gjennomføres.

Melding om enten bygging eller endring sendes på disse skjemaene:

Skjema for bygging av taubane skjemasymbol

Skjema for endring av taubane skjemasymbol

Innhold i meldingen

En melding om bygging av ny taubane skal minst inneholde:

  1. navn på og kontaktopplysninger for søkeren (taubanevirksomheten som skal ha tillatelse), med kontaktperson
  2. en overordnet framstilling av prosjektet, og planlagt framdrift i bygging av taubanen
  3. en foreløpig vurdering av lokale forhold som kan påvirke taubanen, som for eksempel:
    1. planlagt trasé
    2. gjeldende infrastruktur (bygg i nærheten, veier, kraftledninger osv.)
    3. klimatiske forhold (for eksempel rasfare)

En melding om endring av taubane skal beskrive den planlagte endringen. Det er ikke nødvendig med en vurdering av lokale forhold.

Fra melding til søknad

Vi svarer på meldingen innen fire uker. Svaret vil inneholde en liste over dokumentasjonen som skal sendes inn sammen med søknaden om driftstillatelse for en ny taubane.

Svaret på melding om endring vil inneholde en vurdering av om endringen utløser et krav om ny søknad om driftstillatelse, samt en liste over nødvendig dokumentasjon på endringen. Dere kan med fordel være tidlig ute med å søke for å unngå at vi får mange søknader sent på høsten. Da vil saksbehandlingstiden bli lengre.

Hvis vi etterspør hele eller deler av sikkerhetsstyringssystemet, kan dere avtale med oss å sende inn denne dokumentasjonen som vedlegg til søknaden før den tekniske dokumentasjonen fra leverandøren foreligger, slik at vi kan komme i gang med saksbehandlingen.

Se mer informasjon om melding og søknad, med lenker til skjemaer