Tillatelse for drift av ny taubane

Skal dere bygge ny taubane? Her ser dere hva som kreves for en tillatelse og hvor lang tid prosessen kan ventes å ta.

I denne artikkelen gir vi oversikt over kravene til melding om og søknad for et nytt taubaneanlegg.

For utfyllende krav, se taubaneforskriften regelverkssymbol

Send melding før søknad

Meldingen sender dere til oss før dere sender søknad om bygging til plan- og bygningsmyndighetene. Dere bør sende meldingen så tidlig som mulig, slik at vi kan rettlede om kravene i regelverket, og planlegge med ressurser til saksbehandling av søknaden.

Meldingen skal minst inneholde:

 1. navn på og kontaktopplysninger for søkeren (taubanevirksomheten som skal ha tillatelse), med kontaktperson
 2. en overordnet framstilling av prosjektet, og planlagt framdrift i bygging av taubanen
 3. en foreløpig vurdering av lokale forhold som kan påvirke taubanen, som for eksempel:
   1. planlagt trasé
   2. gjeldende infrastruktur (bygg i nærheten, veier, kraftledninger osv.)
   3. klimatiske forhold (for eksempel rasfare)

Meldingen skal sendes til oss på skjemaet for bygging av ny taubane Skjemasymbol

Vi svarer på meldingen senest innen fire uker. I svaret orienterer vi om:

 • gjeldende regelverk for søknad om driftstillatelse
 • krav til forsikring og sikkerhetsstillelse
 • krav til dokumentasjon som skal sendes i den kommende søknaden om driftstillatelse

Søknad om driftstillatelse

Søknaden om driftstillatelse for taubane skal dere sende til oss på:
skjemaet for søknad om ny driftstillatelse. Skjemasymbol 

Vi anbefaler at dere sender søknaden i god tid før planlagt oppstart.

Konkrete krav til dokumentasjon finner dere i svaret vårt på melding om bygging. En søknad om driftstillatelse for en ny taubane skal som regel inneholde følgende dokumentasjon:

1. Forsikring:

2. Teknisk dokumentasjon:

Den tekniske dokumentasjonen får dere som regel fra leverandøren av taubanen.

   1. profiltegning av taubanen
   2. tauberegning
   3. oversiktstegning av driv- og vendestasjon
   4. EF-sertifikat og -samsvarserklæringer med teknisk dokumentasjon for sikkerhetskomponenter og delsystem
    Til dette punktet skal dere i tillegg levere en oversikt som lister opp samtlige dokumenter tilhørende delsystemer og sikkerhetskomponenter som er innbygd i taubanen, tilsvarende dette eksempelet. Word-symbol
   5. sikkerhetsanalyse
   6. sikkerhetsrapport der sikkerhetskomponenter og risikoforhold som er videreført til drift, er angitt
   7. dokumenter om nødvendige driftsbetingelser og avgrensinger
   8. fullstendige opplysninger om drift, service, tilsyn, justering og vedlikehold
   9. sluttprotokoll fra leverandøren angitt i standarden NS-EN 1709:2019 eller tilsvarende, som bekrefter at banen er bygd i tråd med leverandørens tekniske spesifikasjoner

3. Sikkerhetsstyringssystem:

I sikkerhetsstyringssystemet skal taubanevirksomheten minst beskrive

 1. hvem som har myndighet til å fatte beslutninger av betydning for sikkerheten
 2. systemet for avvikshåndtering
 3. hvordan jevnlige risikovurderinger og de tilhørende handlingsplanene skal gjennomføres.
 4. instrukser for
  1. sikker drift
  2. kontroll
  3. vedlikehold
 5. kompetanse- og opplæringskrav for driftspersonellet, inkludert krav til førstehjelps- og redningskompetanse
 6. beredskapsplaner for nødsituasjoner og andre situasjoner som kan true sikkerheten
 7. dokumentasjon som inneholder oversikt over tekniske data og driftsdata, journaler over reparasjoner, ombygginger, undersøkelser, prøvinger og kontroller, og rapporter fra disse.

Se også veileder om taubaneforskriftens § 2-13.

Se også taubaneforskriften § 2-13. regelverkssymbol

Se taubaneforskriften § 2-9 om bestemmelser for innrapportering av taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse til oss. regelverkssymbol

Det skal være tydelig i dokumentasjonen hvilket dokument som svarer ut dokumentasjonskravene over.

Vi ber om at all dokumentasjon blir sendt fra dere som søker, og at dokumentasjonen som blir lagt ved søknaden skal være i endelig versjon. Vi kommuniserer med dere som søker under behandlingen av søknaden, ikke leverandøren og andre parter. Dere kan fortsatt ha med representanter fra leverandører og andre på eventuelle møter med oss.

Vi oppfordrer dere til å sende dokumentasjonen samlet. Blir dokumentasjonen sendt etter hvert som den er i endelig versjon, skal dere gi oss melding når dokumentasjonen er komplett.

Etter at søknaden er mottatt

Vi vurderer søknaden med tilhørende dokumentasjon, og ber eventuelt om avklaringer og supplerende informasjon fra dere som søker.

Dere får svar på søknaden innen fire uker etter at all nødvendig dokumentasjon er sendt samlet, eller dere har gitt melding om at dokumentasjonen er komplett.

Dersom sluttprotokollen fra leverandøren er det eneste dokumentet som mangler i søknaden, kan dere avtale med oss at denne blir sendt senere. Da kan vi starte å behandle søknaden slik at all annen dokumentasjon er gjennomgått og avklart i påvente av sluttprotokollen. Behandlingstiden mellom at vi mottar sluttprotokollen og eventuelt vedtak om driftstillatelse vil da kunne bli vesentlig kortere enn fire uker.