Kjøring av stolheis i lave temperaturer

Kulde påvirker både redningspersonell og brukere av taubaner. Forsinket evakuering, frostskader og hypotermi kan fort bli resultatet.

Taubaneforskriftens § 3-6 krever at svevebaner skal ha en redningsberedskap som sørger for at brukernes liv og helse ikke utsettes for uakseptabel fare. Det vil si at tiden til rådighet for evakuering ved stans blir kortere enn to timer om det er kaldt.

Skiløper fryser i kulde.Uavhengig av om brukerne utsettes for fare er kravet at evakuering skal skje så fort som mulig. Det skal gå maksimalt to timer for baner med stoler og maksimalt tre timer for baner med lukkede kabiner. Tiden regnes fra når taubanen stopper og til samtlige brukere er brakt i trygghet.

Redningsøvelser og trening

Taubaneforskriftens § 3-7 krever at det skal gjennomføres jevnlige redningsøvelser med anleggets eget personell, og minst når sesongen starter. Øvelsene skal evalueres.

I tillegg til større øvelser er det nødvendig at redningspersonellet trener på bruken av redningsutstyret som er valgt. Det er hensiktsmessig, men ikke noe krav, at virksomheten benytter én type utstyr.

Bekledning og, ikke minst, hensiktsmessige hansker for redningspersonellet kan være avgjørende for et velfungerende redningslag. Vi anbefaler å teste ut hva som fungerer best under ulike værforhold. Kanskje bør personellet for eksempel ha flere par hansker som kan byttes ut underveis? Kalde, stive fingre er dårlige verktøy!

Gjennom øvelsene vil dere få verdifull og nødvendig erfaring for å være trygge på at beredskapen er tilstrekkelig. Husk at øvelsene må inkludere hele forløpet fra stans av heisen til siste gjest er i trygghet.

Det er ikke nødvendig med fulle stoler under øvelsen, men evalueringen må inkludere et anslag for tidsbruk ved tømming av full heis.

I tillegg til selve nedfiringen fra stolene er dette viktige deler av evakueringen:

  • Varsling og mobilisering av redningspersonell.
  • Transport av redningspersonell ut til heisen.
  • Transport av gjester til trygt sted.

Følgende forhold som påvirker effektiv temperatur må dere vurdere nøye:

1. Vindavkjøling

Tabellen viser at den effektive kulden øker sterkt når vinden øker:

effektiv-kulde-tabell.jpg

Kilde: yr.no

2. Temperatur oppe og nede

Det kan være store forskjeller i temperatur i dalen sammenlignet med på toppen. Sjekk temperaturen for hele heistraseen. Deler av traseen kan være ekstra kalde.

3. Værvarsel

Vurder temperatur og vindutsiktene utover dagen.

4. Redningsberedskap

Effektiv temperatur avgjør om dere må sørge for at heisen kan evakueres på kortere tid ved å ha flere redningsmannskaper eller redusere antall gjester i heisen – eventuelt stanse stolheisen(e).

Viktige momenter:

  • Forventet trafikk/antall personer i stolheisen.
  • Tilgang på redningsmannskaper. Erfaringer fra øvelser vil gi hjelp til å vite hvor mange gjester/stoler det enkelte redningslaget kan håndtere.
  • Bekledning.

Skadeforebyggende tiltak for brukerne av stolheisen

1. Forpleining

Det vil være viktig med nok varme pledd, mat og drikke ved en evakuering.

2. Puljer

Dere kan vurdere å sende brukerne i puljer for å lette en evakuering. Ha en nøyaktig beskrivelse av hvordan dette skal foregå. Det kan by på utfordringer om mange gjester står i kø og ser at stoler sendes tomme.

3. Kontroll av brukernes påkledning

Kontroller alltid at brukerne er tilfredsstillende kledd. Spesielt barn og skiløpere uten ordentlige vinterklær bør dere vurdere å nekte adgang ved påstigning. 

4. Nøddrift

Drivmaskineriet påvirkes av sterk kulde. Kontroller og prøv nøddriften ved drift i lave temperaturer. Motorer bør startes og kjøres varme daglig når det er kaldt.