Kompetansebehov for driftsleder – totausbane

Driftslederens oppgave er å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av taubanen.

Taubaneforskriften at en driftsleder skal ha nødvendige kunnskaper, ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper for oppgavene som skal utføres. Kompetansekravene til driftslederen som virksomheten vurderer som dekkende, skal fremgå av virksomhetens sikkerhetsstyringssystem.

Vår vurdering er at driftslederen bør ha kompetanse på følgende områder for å kunne gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold:

Ettallssymbol Regelverkskompetanse

 • Kjennskap til lov om taubaner
 • Kjennskap til forskrift om taubaner
 • Kjennskap til gebyrforskrift for taubaner
 • Kjennskap til taubaneforordningen (EU) 2016/424
  • Herunder kjennskap til:
   • EUs system med taubaneforordning, sikkerhetsanalyse, sertifikater og samsvarserklæringer for delsystemer og sikkerhetskomponenter, standardenes plass i forordningen, CE-merking av sikkerhetskomponenter, og krav til dokumentasjon fra leverandør
   • forordningens krav til CE-merking og samsvarserklæring ved utskifting av delsystemer og sikkerhetskomponenter i eksisterende anlegg
   • forordningens krav til utvikling og bygging av nye taubaner
  • Kjennskap til at taubaneforordningen ikke gjelder for taubaner godkjent etter regelverket som gjaldt før 3. mai 2004, med mindre det gjøres endringer som påvirker sikkerheten.

Totallssymbol Styrings- og ledelseskompetanse

 • Kompetanse om sikkerhetsstyringssystemets hensikt, innhold og rolle i driften av taubanevirksomheten, for eksempel:
  • anleggets interne instrukser for drift og vedlikehold
  • hensikten med sjekklister for driftskontroll og hvordan daglig kontroll og drift skal loggføres
  • vedlikeholdsplaner med intervaller for vedlikehold, samt rutinene for å utføre og dokumentere vedlikeholdet
  • fordeling av ansvar og myndighet
  • alders- og kompetansekrav til driftspersonell
  • bestemmelsene om avvikshåndtering og rapportering av uønskede hendelser
  • beredskapsplan og beredskapsøvelser
  • innholdet i rutine for jevnlige risikovurderinger
  • plassering og oversikt over tilgjengelig utstyr for førstehjelp
 • Kompetanse til å vurdere nødvendige tilpasninger og oppdatering av sikkerhetsstyringssystemet
 • Kompetanse om beredskapsplaner, som for eksempel:
  • vurdering av tilstrekkelig beredskap
  • kontroll- og kommunikasjonsutstyr
  • kontakt med publikum/passasjerer
  • gjennomføring av evakuering
  • reduksjon av skadevirkninger ved fare- og ulykkessituasjoner
  • bestemmelser som gjelder for å varsle taubaneulykke og alvorlig taubanehendelse
  • krav til gjennomføring av redningsøvelser
  • årsak, utviklingsforløp og utfall av typiske hendelser og ulykker
 • Tilstrekkelig språkkunnskap for virksomhetens styringsdokumentasjon og veiledninger om drifts- og beredskapssituasjoner

Tretallssymbol Teknisk kompetanse

 • Kjennskap til totausbanens oppbygning og virkemåte:
  • Krav til kjørehastighet, kapasitet og sikker transport av passasjerer
  • Hovedkomponenter i driv- og vendestasjon:
   • Kjennskap til komponenter et drivmaskineri er sammensatt av, samt hvordan trekkraften overføres til drivskiven
   • Hvilke farer som kan oppstå på grunn av slitasje og feil på vende- og drivskivefôring og styring av trekktauet inn på vende- og drivskiven
   • Skjerming mot roterende deler i driv- og vendestasjon
   • Kjenne til krav til bremser og bremsestrekning
   • Prinsippene for stramming av bæretau og trekktau
   • Kjenne til oppbygging av bæretausko
   • Kjenne til hvordan bæretau og trekktau skal være konstruert og montert
   • Kjenne til krav om forhaling av bæretau
   • Nødvendig kontroll og vedlikehold av bremser og maskineri
  • Trasé:
   • Kjennskap til konstruksjoner langs traséen fra endestasjon til endestasjon (profiltegning)
  • Tau:
   • Innholdet i tausertifikater
   • Konstruksjon og montasje av bæretau og trekktau
   • Forhold som kan føre til slitasje og skader på ståltau
   • Kassasjonskriterier
   • Regler for magnetinduktiv prøving av ståltau
   • Krav til spleis
  • På- og avstigning:
   • Hvordan på- og avstigningsplasser skal utformes for å oppnå trygge på- og avstigningsforhold
   • Farer som kan oppstå ved på- og avstigning
  • Sikkerhetsstrømkrets:
   • Prinsippene for oppbygging og overvåking av sikkerhetsstrømkretser
   • Kjenne til de vanligste typer elektriske brytere for overvåking av stoppinnretninger og deres plassering i anlegget
   • Kjenne til de vanligste feil som kan oppstå på sikkerhetsstrømkretsen
   • Kjenne til generell kontroll og vedlikehold av sikkerhetsstrømkretsen
  • Kabiner:
   • Grunnleggende kjennskap til oppbygning av kabiner, inkludert:
    • automatisk dørlukking
    • komponenter som er utsatt for utmatting
   • Kunnskap om nødvendig kontroll og vedlikehold av kabiner
 • Kunnskap om risikomomenter forbundet med drift av totausbaner, inkludert:
  • risikomomenter knyttet til påvirkning på taubane og publikum fra eksterne forhold (for eksempel snø, vind, temperaturer)
  • kompetanse om hvilke avvik fra normal driftssituasjon som skal resultere i stans av taubanen
  • farlige hendelser og tekniske feil som kan oppstå ved drift av totausbane:
   • Hvilke barrierer og instrukser som er på plass for å hindre farlige hendelser
   • Håndtering av skadevirkninger ved uønskede hendelser
   • Hvilke situasjoner som krever stans i driften
   • Tiltak som skal iverksettes før oppstart etter uønskede eller farlige hendelser

Firetallssymbol Kompetanse knyttet til drift, driftskontroller og vedlikehold

4.1 Drift og driftskontroller

 • Kompetanse om kontroller av taubane før og under drift for å avdekke mulige avvik:
  • Sikkerhetsfunksjoner (for eksempel nødstoppbrytere)
  • informasjonsinstrumenter
  • tau og tauføring (drivhjul, vendehjul, bæretausko og rullebatterier)
  • nøddriftsmotor og periodisk kjøring av denne
  • ulyder fra drivverk
  • ising
  • skilt og skiltplassering
  • polstringer/gjerder/avskjerminger
  • køsystem
  • utforming av påstigningsplasser (for eksempel avskjerming, helning, høyde mellom stoler og snødekke)
   utforming av avstigningsplasser (for eksempel avskjerming av stasjon, helning og lengde på avstigningsplass, høyde mellom stoler og snødekke)
  • plassering av andre gjenstander/innretninger som kan ha betydning for sikker drift av anlegget (master, snøkanoner og andre gjenstander nær traseen)
  • prøvekjøring
  • vakters plassering og oppmerksomhet
  • begrensninger som gjelder for passasjerene
  • hvordan passasjerer skal forholde seg under påstigning, oppfart og avstigning
  • eventuelle andre driftskontroller i tråd med leverandørens anbefalinger
  • kunnskap om loggføring av kontroller
 • Kompetanse til å vurdere tilstrekkelig bemanning med kjørere og vakter
 • Kompetanse til å vurdere stans av drift når avvik eller eksterne forhold krever det
 • Kompetanse til å vurdere om taubanen er klar til sikker drift etter driftsstans
 • Kompetanse til å vurdere når driften kan settes i gang etter ulykker/hendelser
 • Kunnskap om nødvendig sikring av taubanen ved både stenging av taubanen (for eksempel tømming) og etter stengetid (for eksempel avlåsing)

4.2 Vedlikehold

 • Kunnskap om hensikten med vedlikehold av anlegget og sjekklister for driftskontroll
 • Kunnskap om hvordan vedlikehold skal loggføres
 • Kompetanse om planlegging, gjennomføring, oppfølging av forebyggende vedlikehold og periodiske kontroller som forebygger uhell og unormal slitasje, inkludert periodiske kontroller, som:
  • magnetinduktiv prøving
  • bremseprøver
  • ikke-destruktiv prøving og spesielle inspeksjoner
 • Kjennskap til innholdet i kontroller og forebyggende vedlikehold, spesielt av
  sikkerhetsfunksjoner og komponenter som ved svikt kan medføre fare for skade på publikum
 • Kunne vurdere behov for kortere intervaller på kontroller og forebyggende vedlikehold enn det leverandøren anbefaler