Nasjonalt køyretøyregister (sNVR)

Statens jernbanetilsyn fører eit register over køyretøy med løyve til ibruktaking på det nasjonale jernbanenettet i samsvar med samtrafikkforskriften § 7-2.

Information in English. engelsk flagg-symbol

For kvart køyretøy skal registeret innehalde minst følgjande opplysningar:
a) europeisk køyretøynummer (EVN)
b) tilvisingar til EF-verifiseringserklæringa og det utskrivande organet
c) tilvisingar til det europeiske registeret over tillatne typar køyretøy som omhandla i § 7-3
d) identifisering av eigaren og innehavaren av køyretøyet
e) restriksjonar på bruken av køyretøyet
f) eininga med ansvar for vedlikehald

Registrering av køyretøy i det nasjonale køyretøyregisteret fritek ikkje jernbaneføretaka frå plikta til sjølv å føre register over dei køyretøya som verksemdene brukar, jamfør jernbanekjøretøyforskriften. regelverkssymbol

Tilgang til registeret

Det nasjonale køyretøyregisteret (sNVR). papirbunkesymbol

Kven som skal ha tilgang til registeret går fram av punkt 3.3 i vedlegget til vedtak 2011/107/EU.

Dei som får tilgang er mellom anna:

  • køyretøyinnehavarar
  • eigarar
  • jernbaneføretak
  • infrastrukturforvaltar
  • undersøkingsmyndigheita (Statens havarikommisjon for transport)
  • Det europeiske jernbanebyrået (ERA)
  • nasjonale tryggleiksmyndigheiter i andre EØS-statar.

Statens jernbanetilsyn tildeler leserettar til verksemdene i samsvar med tabellen i punkt 3.3 i vedlegget til vedtak 2011/107/EU. Informasjon om brukarnamn og passord for innlogging blir formidla til kontaktpersonar i verksemdene.

Søknad om tilgang til det nasjonale køyretøyregisteret kan gjerast ved å vende seg til post@sjt.no med denne informasjonen:

Namn:
Firma:
Rolle: (eks. eigar, innehavar, ECM)
Firmaet må vere registert med ei rolle i registeret for at tilsynet kan gi tilgang (gjeld ikkje SHT eller ERA og NSA).

Europeisk køyretøyregister

Det eksisterer òg eit felles europeisk køyretøyregister (VVR). VVR gir tilgang til opplysningar lagra i dei nasjonale køyretøyregistra i alle EØS-landa og i somme av OTIF-landa, ikkje berre i det norske registeret.

Innlogging i det felles europeiske køyretøysregisteret (VVR) gjerast med same brukar og passord som for NVR, men ein må legga til NO føre brukarnavnet (eks. NObruker).

Innlogging i det felles europeiske køyretøysregisteret (VVR). papirbunkesymbol

Skjema for registrering av godkjende køyretøy

Registrering av godkjende køyretøy i Word-format (bokmål) Word-symbol

Registrering av godkjende køyretøy i Word-format (PDF-format) PDF-symbol

Registrering av godkjende køyretøy i Word-format (nynorsk) Word-symbol
Registrering av godkjende køyretøy i PDF-format (nynorsk) PDF-symbol

Registration form for vehicles in Word format (English)  Word-symbol engelsk flagg-symbol
Registration form for vehicles in PDF format (English)  PDF-symbol engelsk flagg-symbol

Endringar i det nasjonale køyretøyregisteret (NVR)

Endringer i det nasjonale kjøretøyregisteret skjemasymbol

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde