Kjøretøy på jernbanen

Søknadene for jernbanekjøretøy følger én av to prosesser, avhengig av type regelverk som gjelder.

Søknader om jernbanekjøretøy følger én av to prosesser:

  • Søknadene som følger reglene i EU-direktiv 2016/797 og EU-forordning 2018/545 skal sendes via søknadsportalen one-stop shop.
  • Søknadene som følger jernbanekjøretøyforskriften og arbeidsmaskinforskriften skal sendes til Statens jernbanetilsyn.

Søknadsprosessen

Den som søker om tillatelse må vise at kjøretøyet oppfyller aktuelle krav som følger av EU-regelverk og nasjonalt regelverk. Søkeren må bruke et teknisk kontrollorgan som bekrefter at kjøretøyet eller kjøretøytypen oppfyller krav i samtrafikkdirektivet, relevante tekniske spesifikasjoner for samtrafikk, (TSI-er) og nasjonale regler.

Med nytt regelverk skal Det europeiske jernbanebyrået (ERA) gi tillatelse til nye og ombygde jernbanekjøretøy som skal brukes på det europeiske jernbanenettet. ERA gjør dette i samarbeid med de nasjonale sikkerhetsmyndighetene for de landene der kjøretøyet skal brukes. Søknaden skal sendes via ERAs søknadsportal, one-stop shop.

SJT har ikke avtaler om grenseoverskridende trafikk. Historisk sett har det vært utarbeidet avtaler for grensetrafikk mellom Norge og Sverige. Disse avtalene var utarbeidet av de daværende statseide operatørene og infrastrukturforvalterne, NSB og SJ.  Vi har saksbehandlet to saker om grenseoverskridende trafikk basert på individuell assessering.

Hvis kjøretøyet kun skal brukes i Norge, kan søkeren velge at søknaden behandles av oss i SJT. Søknadene må sendes inn på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk. Også disse søknadene skal gå gjennom one-stop shop.  

SJT har ikke opprettet, offentliggjort eller meddelt retningslinjer som beskriver språkpolitikk, kommunikasjon, dokumentasjon, etc.

For at søknader i OSS skal bli behandlet, må de leveres helt korrekt og med alle påkrevde dokumenter. Vi anbefaler søkere å sette seg godt inn i relevante veiledere. Se lenker til disse nederst.

ERA tar gebyr for å saksbehandle en søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning. Timeprisen er i utgangspunktet satt til 130 euro, men vil kunne endres over tid. Gjeldende timepris publiseres på byråets nettsider.

Før var det et krav å sende melding om endringer av kjøretøy, slik at myndighetene kan avgjøre om endringer innebærer at det må søkes om ny tillatelse. Etter nytt regelverk er det ikke et krav å sende en slik melding. Dette har sammenheng med at direktivet legger til grunn at TSI-ene bør angi når en oppgradering eller fornyelse av kjøretøy krever en ny tillatelse, og at søkeren selv bør kunne avgjøre om det skal søkes om ny tillatelse. Vi vil likevel kunne veilede i vurderingen av om ny tillatelse kreves, og veilede i prosessen frem til søknad sendes.

Slik er sammenhengen mellom regelverk som er relevant for søknadsprosessen for kjøretøy (klikk på bildet for en større versjon):

legal-framework-VA.png

Om søknaden

I prosjekterings- og testfasen skal søkeren engasjere meldte organer (NoBo), utpekte nasjonale organer (DeBo) og sikkerhetsrevisjonsorganer (AsBo). Disse organene skal bekrefte at kjøretøytypen oppfyller TSI-er, nasjonale regler, krav om sikker integrering mellom kjøretøyets forskjellige delsystem og mellom kjøretøyets delsystem og infrastrukturen.

Når søkeren har alle relevante inspeksjonsbevis, må søkeren skrive en inspeksjonserklæring for hvert delsystem i kjøretøyet og fremlegge forslagsstillerens sikkerhetserklæring for kjøretøyet. Først når alt er ferdig og kjøretøyet er bygget eller ombygd, kan søkere søke om godkjenning i ERAs one-stop shop.

Når søkeren har alle nødvendige inspeksjonsbevis, må søknaden om godkjenning av kjøretøytypen sendes sammen med EF-erklæringer om inspeksjon og nødvendige dokumenter til one stop-shop. Disse inspeksjonserklæringene må bekrefte at kjøretøyet følger alle reglene for godkjenning, og blant annet henvise til kontrollsertifikatene.

Når søknaden er sendt inn, vil ERA eller vi gå gjennom søknaden og eventuelt gi typetillatelse for kjøretøyet og det enkelte kjøretøyet. Tillatelsen kan ha vilkår for bruk og andre begrensninger. Flere kjøretøy kan godkjennes samtidig som kjøretøytypen. Det forutsetter at inspeksjonssertifikatene støtter dette.

Før en jernbanevirksomhet bruker et nytt kjøretøy, må virksomheten kontrollere at kjøretøyet er godkjent, sørge for at det er registrert i et nasjonalt kjøretøyregister og vurdere rutekompatibiliteten på rutene virksomheten har til hensikt å operere.

Søknadsskjemaer

Søknad om test av eller transport med jernbanekjøretøy Skjemaikon

Søke om tillatelse til å ta i bruk arbeidsmaskin på jernbane/sporvei Skjemaikon

 

Registre og retningslinjer

Nasjonalt køyretøyregister (sNVR)

Europeisk register over tillate kjøretøytyper (ERATV)

Access to the NVR register

Guideline for CCS Authorisation

STM-regelverk

Informasjon fra ERA

ERAs informasjon om kjøretøygodkjenning og samling av aktuelle veiledninger

Legg spesielt merke til veiledning om bruk av one stop-shop.