Ta i bruk ny eller endret infrastruktur

Vi forklarer stegene i prosessen for å kunne ta i bruk ny eller endret infrastruktur for jernbane.

Å ta i bruk jernbaneinfrastruktur er en prosess med følgende steg:

  1. Infrastrukturforvalter vurderer om tiltaket er en endring av jernbaneinfrastruktur
  2. Melding fra infrastrukturforvalter
  3. Eventuelt søknad, som er avhengig av endringens omfang og tilbakemeldingen fra SJT.

Her er stegene forklart mer inngående:

1. Infrastrukturforvalters vurdering om det er endring

Infrastrukturforvalter skal sende melding til SJT ved endringer i jernbaneinfrastrukturen. Vedlikehold der man skifter komponenter uten å endre egenskapene, anses normalt ikke som en endring. Dermed er det ikke krav om å sende inn melding til SJT.

Er man i tvil om det man gjør er vedlikehold eller endring i jernbaneinfrastrukturen, kan man ta en sjekk på punktlisten under. Listen er en indikasjon på at det er å anse som en endring dersom:

  • Det må prosjekteres
  • Det er endringer i prosessene (eksempelvis nye produksjons- eller installasjonsmetoder)
  • Den tekniske dokumentasjonen oppdateres
  • Det brukes nye standarder (oppdatert teknisk regelverk).

Infrastrukturforvalter bør sende melding til SJT dersom det er usikkert om det er en utskifting eller en endring.

2. Melding fra infrastrukturforvalter

Infrastrukturforvalter skal sende inn en melding med informasjon som gir SJT et grunnlag for å vurdere om endringen er søknadspliktig eller ikke. Et av vurderingskriteriene er om endringen kan påvirke sikkerheten negativt. Dersom en melding med vedlagt dokumentasjon viser at endringen er av begrenset omfang og kompleksitet, samt at søker har en god sikkerhetsstyring av endringsprosessen, kan SJT beslutte at søknad om tillatelse til å ta i bruk endringen ikke er nødvendig.

For at SJT skal kunne gjøre en vurdering, må søkeren presentere endringen, styringen av prosjektet og relevante risikoer.

Krav til melding

Jernbanenettet

Utenfor jernbanenettet (trikk/T-bane)

Kontaktperson med kontaktopplysninger Kontaktperson med kontaktopplysninger
Fremdriftsplaner Fremdriftsplaner
Kravgrunnlag, herunder standarder Kravgrunnlag, herunder standarder
Egenvurdering TSI-er som skal anvendes  
Systemdefinisjon Systemdefinisjon
Sikkerhetsplan Sikkerhetsplan
Risikovurdering(er) Risikovurdering(er)
Vurdering av om felles sikkerhetsmetode for risikovurdering skal benyttes (signifikansvurdering CSM-RA)  

3. Søknad til SJT

Basert på meldingen fra infrastrukturforvalteren vil SJT gi tilbakemelding om det kreves en søknad for å ta i bruk endringen.

SJT har utarbeidet en egen veiledning for jernbanenettet. Veiledningen gir også relevant informasjon for søkere utenfor jernbanenettet, men må da ses i sammenheng med kravforskriftens paragraf 11.10.

Fant du det du lette etter?