Sjekkliste for hoppeslott

Bruk denne sjekklista for å vere godt førebudd når hoppeslott skal takast i bruk og kontrollerast når det er i drift.

Evakuering:

Verksemda bør

 • vurdere vanleg rutinar ved evakuering, og finne den beste måten å gjere det på med omsyn til område/underlag hoppeslottet står oppført på
 • ha rutinar/beskrivingar av omsyn knytt til uventa deflasjon (punktering/ruptur)
 • ha vurderingar av om omgivnadene kan ha innverknad på evakuering
 • ha personell som skal utføre evakuering (eigenheit)
 • ha kommunikasjonsverktøy under evakuering (signal, tale, skilt)

Underlag:

 • Krav til forhold som helling i bakke, topografi og overflatetype.
 • Krav til omgivnader som til dømes utandørs farar som veg, klippar, vatn, tre, luftleidningar, og nedgravne ting i bakken (ved forankring av hoppeslottet), overliggjande klaringar og sperring av rundt hoppeslottet for uheldig ferdsel.
 • Plassering av utstyr som til dømes viftar, leidningar, kablar, etc.

Vêrforhold:

 • Krav til driftsavgrensingar knytte til vind
 • Krav til driftsavgrensingar knytt til lyn, torevêr, regn og andre farlege vêrforhold

Montering:

 • Følgje anvisingar frå leverandør knytt til underlag dersom dette ligg føre. (Ikkje på grus, skarpe steinar, reint overflate, etc.)
 • Plassering av vifter for å sikre at ho står fritt og trygt (til dømes tørt). Innsuget skal ha fri tilgang til rein luft som ikkje er kontaminert av for eksempel støv, smuss, farleg gass, etc.
 • Påse at forankring er i samsvar med anvisingane til leverandøren
 • Rutinar for plassering av barrikadar/sperrer for å sikre at personar ikkje forvillar seg inn på lukka område.
 • Beskyttelse i tilfelle personar fell av eller ut av innretningane.

Kontroll/inspeksjon:

Før opning:

 • Gjer ein visuell inspeksjon for å sikre at til dømes ingen skade/rifter i innretninga.
 • Dersom to delar er kopla saman med til dømes borrelås, skal verksemda sjå til at innretningane er festa rett og at det er ein jamn saumlaus overgang (obs: hugs fasthekting).
 • Nytt rett vifte med fri tilgang til luft (plassering av viften).
 • Sjå til at viften er OK, sett rett veg og beskytta for å sikre tilgang på luft.
 • Dersom det eksisterer, skal deflasjonsvarslingssystemet vere riktig installert og fungere.
 • Ha en funksjonstest av eventuelt varslingsutstyr som blir nytta i samband med evakuering.
 • Gjer ein visuell inspeksjon av dei elektriske koplingane (ingen øydelagde leidningar, isoleringa til kabelen er intakt, kontaktar/koplingar ikkje er øydelagde).
 • Gjer ein visuell inspeksjon av forankringa for å sikre at innretninga er festet i samsvar med anvisingane til leverandøren.
 • Alle tau/kablar og innfestningar skal vere riktig festa til innretninga og i bakken (rett knute, rett innfesta).
 • Alle tau/kablar skal vere fest i innretninga mot forankringspunkt i bakke dei skal vere intakte og ikkje slitne/degraderte.
 • Gjer ein visuell inspeksjon av inngangar, utgang, trapper og underlag ved utgang/inngang til innretninga.
 • Sjå til at støytdempingsmaterialet er riktig plassert på alle landingsflater og flatar som blir nytta utanfor innretninga til dømes påstigning/avstiging.
 • Gjer ein visuell inspeksjon av området rundt for å sjå om det ikkje er risiko for uønskte hendingar (tre, lause gjenstandar, overhenga objekt som kan falle ned).
 • Kontroll av at barrikadar/sperringar skal vere sette rett og slik at dei fungerer til hensikta si.