Fareidentifisering for fornøyelsesinnretninger

Veilederen om fareidentifisering skal bidra til at virksomheter med fornøyelsesinnretninger legger relevante farer til grunn for risikovurderinger.

Se gjerne filmen om fareidentifisering før du leser veilederen:

Bakgrunn

Alle virksomheter med tilsynspliktige fornøyelsesinnretninger skal ha et sikkerhetsstyringssystem. En sentral del av sikkerhetsstyringssystemet er kravet til å registrere og følge opp hendelser og ulykker. Det er rapporteringsplikt til Statens jernbanetilsyn (SJT) av ulykker og alvorlige hendelser innen 72 timer og hendelser innen 8 dager.

Ved å etablere rutiner for registrering og klassifisering av ulykker og hendelser vil virksomheten ha et verktøy for å kunne arbeide systematisk med oppfølging av sikkerhet i egen organisasjon. Samtidig gir det SJT et analyseverktøy for å følge opp sikkerheten i bransjen på et overordnet plan.

For å kunne ha en effektiv risikovurdering er det viktig at det er en felles forståelse for fareidentifisering. Dette dokumentet er en veileder i hvordan identifisere aktuelle farer i forbindelse med drift av fornøyelsesinnretninger.

Hensikt

Hensikten med veilederen er å bidra til at virksomheter som drifter fornøyelsesinnretninger legger relevante farer til grunn for sine risikovurderinger, og dermed kan drifte sine anlegg på en tilstrekkelig sikker måte.

Omfang

Veilederen er en «inspirasjonsliste» basert på hendelser som er rapportert inn til SJTs UH-database og erfaringer fra tilsynsaktivitet. 

«Inspirasjonslisten» er utformet som en tabell med eksempler på kategorierPDF-symbol

Ut over kategorier har tabellen fire kolonner:

  • I den første kolonnen gis en beskrivelse av faren.
  • Deretter angis det hvilke uønskede hendelser denne faren kan forårsake.
  • I de to siste kolonnene presenteres kontrollspørsmål som kan være til hjelp for å identifisere farer og å vurdere/håndtere farene.

Veilederen er verken uttømmende eller bindende. Den representerer heller ikke et minstekrav for farer virksomheter som driver med fornøyelsesinnretninger må vurdere. Virksomheten må utføre en selvstendig fareidentifisering basert på sin virksomhet og egen aktivitet.

Sentrale regelverkskrav

Kravet til fareidentifisering er forskriftsfestet i tivoliforskriften. I forskriften § 2-1 fremgår det klart at virksomheten har ansvaret for sikker drift, vedlikehold og kontroll på risikoer i forbindelse med drift av fornøyelsesinnretning.

I forskriften § 2-11, om krav til sikkerhetsstyringssystem, stilles det krav til å gjennomføre nødvendige risikovurderinger. For at vurderingen av virksomhetens risiko skal gi verdi, er det helt nødvendig at relevante farer er identifisert, og at de behandles på riktig nivå i forhold til sikkerhetsstyringssystemet.

Identifisering av farer

I prosessen med å identifisere farer er det viktig at virksomheten tar utgangspunkt i egen aktivitet, organisasjon og egne innretninger. Virksomheten må identifisere farer som er relevante i egen aktivitet.

For eksempel vil måten virksomheten er organisert på, hvilken type fornøyelsesinnretninger som benyttes, kapasitet og fornøyelsesinnretningens plassering være avgjørende for hvilke farer som er relevante. En god kilde til informasjon om farer er virksomhetens eget register over uønskede hendelser. Risikovurderingen gir liten verdi for virksomheten hvis den blir for generell.

Tivoliforskriften er et nyttig verktøy i fareidentifiseringsprosessen. Forskriften stiller tydelige krav til aktivitetene som skal utføres som en del av det å drive fornøyelsesinnretning, og er derfor et godt utgangspunkt for å identifisere forhold som kan utgjøre en fare hos den enkelte virksomhet.

For å få et så riktig bilde som mulig av hvilke farer som til enhver tid er relevante, er det viktig at virksomheten har gode rutiner for å rapportere farer eller observasjoner av situasjoner som kan utvikle seg til en fare. Disse skal da tas med ved nye eller oppdaterte risikovurderinger.

Når farene er identifisert er det klart for analyse av risiko knyttet til den enkelte fare. Analyse av risiko er en viktig prosess for virksomheten, og den kunnskap virksomheten tilegner seg her må gjøres kjent for alt relevant personell. Resultater fra gjennomførte risikovurderinger, og da spesielt fareidentifiseringene, bør tas inn som en del av virksomhetens opplæring og tas med i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem.

Det er viktig at alle ansatte som jobber med fornøyelsesinnretninger er klar over sin egen rolle i å påpeke farer som de opplever i løpet av sin arbeidsdag. De bør bidra til at disse farene blir kommunisert og behandlet i sikkerhetsstyringssystemet.

Alle ansatte i organisasjonen har et ansvar for å være med å forbedre sikkerheten ved å melde inn og følge opp sine observasjoner. Det er viktig at ledelsen kommuniserer dette til alle berørte parter for å bidra til en god sikkerhetskultur. Alle som jobber i anlegget har en rolle å spille i å utvikle et godt sikkerhetsstyringssystem.

Farene for en virksomhet er aldri konstante. Hvilke farer som er relevante vil variere over tid, og virksomhetene må systematisk oppdatere sin fareidentifisering og sine risikovurderinger. Det vil være naturlig å vurdere oppdatering av analyser og rutiner for eksempel dersom det skal benyttes nytt utstyr, ombygging/flytting eller andre endringer som kan ha innflytelse på risikoen.

Vanlige tilsynsspørsmål om fareidentifisering

Følgende er typiske spørsmål som virksomheten må forvente at SJT søker svar på i dokument­gjennomgang av styringssystemet eller i tilsynsintervjuer:

  • Hvordan identifiseres farer, og på hvilket nivå?
  • Er det benyttet personell med relevant kompetanse til oppfølging av fareidentifiseringen i forhold til sikkerhetsstyringssystemet?
  • Hvordan identifiseres farer som det trenger å knyttes beredskapstiltak til?
  • Hvordan synliggjøres identifiserte farer i virksomheten (for eksempel farelogger, risikovurderinger, opplæringsplaner)?
  • Hvordan holdes fareidentifiseringen levende og hva skal til for at den oppdateres?