Fareidentifisering for fornøyelsesinnretninger

Legg relevante farer til grunn når du gjør risikovurderinger for drift av fornøyelsesinnretninger.

Klikk på lenkene for å se eksempler på farer:

Effektiv risikovurdering krever en felles forståelse for fareidentifisering. Denne veilederen viser hvordan aktuelle farer kan identifiseres ved drift av en fornøyelsesinnretning.

Veilederen skal bidra til at dere som drifter fornøyelsesinnretninger legger relevante farer til grunn for risikovurderinger, og dermed kan drifte innretningen tilstrekkelig sikkert.

Veilederen er en «inspirasjonsliste» basert på hendelser som er rapportert inn til databasen vår og erfaringer fra tilsynsaktivitet.

Veilederen er ikke uttømmende eller bindende. Den representerer heller ikke et minstekrav for farer dere må vurdere. Dere må utføre en selvstendig fareidentifisering basert på egen virksomhet og aktivitet.

Krav

Tivoliforskriften § 2-11 Krav til sikkerhetsstyringssystem tredje ledd bokstav c) stiller krav om at sikkerhetsstyringssystemet skal inneholde en rutine om hvordan dere gjennomføre jevnlige risikovurderinger. For at vurderingen av virksomhetens risiko skal gi verdi, er det helt nødvendig at relevante farer er identifisert, og at farene behandles på riktig nivå i sikkerhetsstyringssystemet.

Identifisering av fare

Relevante farer

Når dere skal identifisere farer, er det viktig å ta utgangspunkt i egen aktivitet, organisasjon og eget anlegg. Dere må identifisere farer som er relevante for egen aktivitet.

For eksempel vil disse punktene være av betydning for hvilke farer som er relevante å se:

 • Typen innretning
 • Hvor stor kapasitet innretningen har
 • Antall gjester på et år
 • Om innretningen er mobil
 • Hvordan virksomheten er organisert

En god kilde til informasjon om farer er deres eget register over uønskede hendelser. Risikovurderingen gir liten verdi hvis den blir for generell.

Gode rutiner

For å få et så riktig bilde som mulig av hvilke farer som til enhver tid er relevante, er det viktig å ha gode rutiner for å rapportere farer eller observasjoner av situasjoner som kan utvikle seg til en fare. Disse skal da tas med ved nye eller oppdaterte risikovurderinger.

Ansattes ansvar

Alle ansatte i organisasjonen har et ansvar for å være med å forbedre sikkerheten ved å melde inn og følge opp sine observasjoner. Det er viktig at ledelsen kommuniserer dette til alle berørte parter for å bidra til en god sikkerhetskultur. Alle som jobber i virksomheten har en rolle å spille i å utvikle et godt sikkerhetsstyringssystem.

Analyse av risiko

Når farene er identifisert, er det klart for å analysere risikoen knyttet til den enkelte faren. Analyse av risiko er viktig for dere. Kunnskapen dere får her må gjøres kjent for alt relevant personell. Resultater fra gjennomførte risikovurderinger, og spesielt fareidentifiseringene, bør bli en del av opplæringen og tas med i sikkerhetsstyringssystemet.

Oppdatering av analyser og rutiner

Farene for en virksomhet er aldri konstante. Hvilke farer som er relevante vil variere over tid, og dere må systematisk oppdatere fareidentifisering og risikovurderinger. Det vil være naturlig å vurdere å oppdatere analyser og rutiner for eksempel dersom dere skal bruke nytt utstyr, gjøre endringer på innretningen, eller at dere gjør andre endringer som kan påvirke risikoen.

Vanlige spørsmål ved tilsyn

Disse spørsmålene må dere forvente at vi vil ha svar på i dokumentgjennomgang av styringssystemet eller i tilsynsintervjuer:

 • Hvordan identifiseres farer, og på hvilket nivå?
 • Er det benyttet personell med relevant kompetanse til å følge opp identifisering av fare i sikkerhetsstyringssystemet?
 • Hvordan identifiseres farer som det trengs å knyttes beredskapstiltak til
  Hvordan synliggjøres identifiserte farer i virksomheten (for eksempel farelogger, risikovurderinger og opplæringsplaner)?
 • Hvordan holdes fareidentifiseringen levende, og hva skal til for at den oppdateres?

Eksempler på farer som kan oppstå

Se tabeller i nedtrekksmenyene med eksempler fra ulike typer fornøyelsesinnretninger.

bobbane-ikon Bob-baner og rodelbaner

Fareidentifisering for bob-baner og rodelbaner

Fareidentifisering for
bob-baner og rodelbaner

Rimelig forutsebare farer,
farlige situasjoner

Mulige
årsaker

Mulige
følger

Feil i bane-
komponenter

 • Rør i bane er feil designet

 • Rørene er feil kontrollert og vedlikeholdt

 • Avsporing

 • Knusing

 • Kollisjon med omkringliggende
  struktur og elementer

Feil med kjøretøy

 • Ikke tilstrekkelig drift, kontroll og vedlikehold

 • Seter er designet feil

 • Kollisjoner

 • Ikke-fungerende
  bremser

 • Sikkerhetsbelter
  fungerer ikke

Ustabilitet i
konstruksjon

 • Utmatting i komponenter

 • Ustabil konstruksjon og enkeltkomponenter

 • Feil med forankring/
  fundamenter

 • Avsporing

 • Personskader

 • Knusing

 • Kollisjon med omkring-
  liggende struktur og elementer

Kollisjoner med
gjenstander i banen

 • Trefall over banen

 • Kjøreområde er ikke avsperret

 • Fremmedelementer i banen

 • Kollisjon

 • Personskade

Området er ikke avsperret

 • Kjørebanen er ikke stengt av for publikum

 • Området er ikke sperret av

 • For liten sikkerhetssone
  rundt banen

 • Ingen overvåkning i banen

 • Klemskader

 • Kollisjoner med objekter

 • Kollisjon med tredjeperson

Feil i sikkerhets-
komponenter

 • Feil i lyssignaler/ signalsystem
  som viser klar bane

 • System for tilbakeløpssperre

 • Nødstopp knapper

 • Feil med bremser

 • Kollisjon mellom kjøretøy

 • Drivenhet slutter å fungere

 • Bremser

Dårlig overvåkning

 • Dårlig planlegging

 • Blindsoner som ikke er dekt

 • Operatøren har for mye oppgaver

 • Ser ikke at brukeren gjør feil

 • Ser ikke farlige situasjoner

Ikke riktig dimensjonerte
beredskapsplaner

 • Ikke utført redningsøvelser

 • Lokale utfordringer med tilgang

 • Gir ikke riktig førstehjelp

 • Det tar unødvendig tid
  for å yte førstehjelp

 • Ikke riktig utstyr
  for å utføre førstehjelp

Feil med det elektriske
systemet

 • Feil med produkter
  og montering

 • Ikke kontrollert

 • Vanninntrengning

 • Ytre skader på utstyret

 • Funksjonsfeil

 • Kortslutning

 • Feil i sikkerhets-
  komponenter

Utilsiktet oppstart
av systemet

 • Utstyret er ikke
  låst av eller blokkert

 • Personskader

 • Skader på arbeidstaker

 • Avsporing

 • Ingen kontroll med driften

Dersom det brukes skitrekk som opptrekksmekanisme

Utilsiktet start av skitrekket

 • Manuell tilbakestilling av nødstopp mangler eller virker ikke

 • Utilsiktet igangsetting
  ved isetting av stoppsnor

 • Holdekrets mangler eller virker ikke

 • Uvedkommende starter anlegge

 • Personskader

 • Skader på arbeidstaker

Dårlig/manglende
startdemping i snorboks

 • Manglende vedlikehold
  av snorboks

 • Passasjer skades i brå start

Hindringer i eller ved trekktrasé

 • Gjerder, stolper (f.eks. lyktestolper) eller midlertidige installasjoner står for nært trekktraseen

 • Passasjer dras inn i hindring

Passasjer sklir baklengs

 • Medbringersnor ryker pga. for dårlig kontroll av snorer eller for sjeldent snorbytte

 • Medbringer sklir på wire eller løsner fra trekktau

 • For dårlig tiltrekt klemme ved klemmeflytting

 • Defekte klemmer

 • Passasjer treffer gjerder, stolper (f.eks. lyktestolper), trær eller midlertidige installasjoner (f.eks. snøkanoner) som står for nært trekktrasé

 • Treffer eller blir påkjørt av passasjer(er) bak

 

Trekktau ramler ned

 • Trekktau går av pga. manglende klemmeflytting defekte klemmer manglende kontroll av trekktau (inkl. MIP) dårlig spleis lynnedslag

 • Avsporingsbrytere er feilmontert eller virker ikke

 • Feilmonterte tauruller (vektrulle mangler eller er montert på feil sted i rullebatteriet)

 • Rullebatteri faller ned (innfesting ryker)

 • For lav taustramming

 • Lagerhavari i vendehjulet (alt ramler i verste fall ned)

 • Lagerovervåkning defekt eller feilmontert

 • Defekt pendelsperre på medbringerklemme

 • For knapp vinkel mellom tau og medbringer pga. for lav avstand mellom snødekke og trekktau knekker pendelsperra

 • Medbringer slår overtrekktauet

 • Dårlig demping i snorboks ved inntrekking av medbringere

 • Taufangere mangler eller er feilmontert

 • Fanganordning for tau ved avsporing i driv-/vende-stasjon mangler eller er feilmontert

 • Feil taustramming

 • Strammetau ryker

 • Strammelodd henger ikke fritt

 • Strammevogn i endeposisjon

 • Utilsiktet tukling med stramming (ikke avlåst vinsj til lodd)

 • Feil på hydraulisk stramming

 • Trær faller over skitrekket

 • Kraftig vind

 • Tauet blåser ned, spesielt ved lange strekk mellom mastene

 • Kraftig vind

 • Rullebatterier er iset fast

 • Mast faller ned pga.

  • ras

  • snøsig

  • utmatting i maste-konstruksjon

  • dårlig fundament

  • masse rundt fundament vasket ut

 • Passasjer treffes av trekktau

 • Passasjer blir fastklemt av trekktau

Fasthekting i medbringer

 • Sitter fast i kjøretøy

 • Passasjer på kjøretøy kommer seg ikke fri fra medbringer

Snorbryter ivaretar ikke
funksjonen sin

 • Snorbryter står for nært vendestasjon slik at bremselengden på skitrekket er lengre enn avstanden mellom snorbryter og vendestasjon

 • Snorbryter feil plassert

 • Festet/opphenget til snorbryter
  gir etter

 • Snorbryter bryter ikke strømmet til skitrekket

 • Feil på sikkerhetsstrømkrets

 • Nødstopp virker ikke

 • Feil på sikkerhetsstrømkrets

 • Passasjer med kjøretøy trekkes inn i vendestasjonen

Ingen mulighet til
nødstopp for publikum

 • Nødstopp utilgjengelig for publikum

 • Vanskelig å finne den

 • Vanskelig tilkomst for publikum

 • Nødstopp/stoppknapp virker ikke

 • Skader på både
  passasjerer og arbeidstakere

 • Avsporing av kjøretøy

 • Klemskader

Uønsket ferdsel for nært
driv- eller vendestasjon         

 • For dårlig inngjerding
  av driv- eller vendestasjon

 • Ingen overvåkning
  av vendestasjon

 • Passasjerer skades av bevegelige deler i driv- eller vendestasjon

Strømbrudd

 • Sikkerhetsinnretninger
  er aktive

 • Utfall av strøm

 • Drivenheter starter ikke

 • Får ikke startet driften

 • Evakuering er nødvendig

 • Feil med bremsesystem

 • Lyssignal fungerer ikke

Kollisjon mellom kjøretøy

 • For liten avstand
  mellom kjøretøyene

 • Bruker bremser for mye i banen

 • Følger ikke sikkerhetsinstrukser

 • Personskader

 • Skader på utstyr

 • Evakering og redning i traseen

Brukere faller ut av kjøretøy

 • Ikke sikret riktig i sete

 • Sikkerhetsbeltet er ikke festet

 • Feil design på sete

 • Utenfor vekt og
  høydebegrensninger

 • For mange brukere
  i samme kjøretøy

 • Personskader

Reiser seg i kjøretøy

 • Ikke fastgjort med belter

 • Følger ikke
  sikkerhetsinstruksene

 • Faller ut av kjøretøy

 • Treffer objekter
  nær kjørebane

 

hoppeslott-ikon Oppblåsbare innretninger

Fareidentifisering for oppblåsbare innretninger

Fareidentifisering for
oppblåsbare innretninger 
(EN 14960)

Rimelig forutsebare farer,
farlige situasjoner

 

Mulige årsaker

Mulige følger

Skade på innretningen under transport eller montering 

 

 • Pakket feil

 • Håndtert feil

 • Skade på innretning som kan føre til fare for brukere

 • Økonomisk skade 

Skade på bruker under bruk

 • Vakt følger ikke med

 • Lite opplæring

 • Brannsår

Brukere faller ut av innretningen

 • Dårlig sikring på sidene av sklier, trapper, inngangsområdet osv.

 • Manglende instruks om bruk

 • Vakt følger ikke med

 • Vakt mangler

 • Personskader som følge av fall fra høyder

 • Tredjeperson blir skadet

Fall i innretningen

 • Dårlig sklisikring i trapper osv.

 • For mange brukere

 • Stor vektforskjell på brukere

 • Personskade

 • Fall fra høyde

Trefall som treffer innretningen

 • Feilplassering

 • Ikke tatt høyde for risiko ved vind

 • Skade på innretningen

 • Personskade

Manglende rømningsmuligheter fra innretningen

 • Feilkonstruert

 • Drift tar ikke høyde for utfordringen med rømning

 • Manglende regler og rutiner gjør at for mange bruker innretningen samtidig

 • Personskade

 • Kvelning

Kollisjon mellom personer

 • For mange brukere

 • For stor forskjell i vekt på brukerne

 • Uoppmerksomhet fra driftspersonell

 • Manglende regler/rutiner for drift

 • Kollisjonsskade

 • Fall fra innretningen

 • Skader som følge av kollisjon mellom brukerne

 • Bevisstløse brukere

 • Skjelett- og muskelskader

Innretningen kollapser

 • Energisvikt

 • Svikt i viftefunksjon

 • Mangler tilbakeslagsventil

 • Skade på innretningen

 • Sabotasje

 • Feilmontert vifte

 • Viften dras ut av tuben/hoppeslottet flyttes vekk fra viften

 • Personskade

 • Kvelning

Bruker blir desorientert

 • For lite lysinnslipp

 • Tette innretninger gir liten utskiftningen av luften

 • Personskade

 • Slagskader

 • Pustebesvær

 • Panikk

Innretningen blir tatt av vinden

 • Svikt i forankringer

 • Manglende forankring

 • Innretningen velter

 • Brudd i konstruksjonen som holder innretningen på bakken

 • Manualens beskrivelse av forankring følges ikke

 • Feil plassert på underlaget

 • Alvorlige personskader som følge av fall fra innretningen

 • Skade på utstyret

 • Skade på tredjeperson

 • Skade på omgivelser

Innretningen blir våt fra regnet

 • Svikt i forankringer

 • Glatt overflate

 • Vifte kan miste funksjonen, innretningen kollapser

 • Personskade

 • Skade på innretningen

Svikt i energitilførsel, driftsstans/maskinhavari

 • Vifte kan miste funksjonen, innretningen kollapser

 • Kvelning

 • Personskade

Operatøren gjør ikke jobben sin

 • Dårlig opplæring

 • Manglende opplæring

 • Manglende forståelse for jobben som skal gjøres

 • Kollisjoner

 • Fall

 • For mange brukere samtidig

 • Skader på innretningen

Ingen operatør til stede

 • Manglende manual/beskrivelse av bruk

 • Manglende forståelse for kravene

 • Kollisjoner

 • Fall

 • For mange brukere samtidig

 • Skader på innretningen

 

simulator-ikon Simulatorer

Fareidentifisering for simulatorer

Fareidentifisering for
simulatorer

Rimelig forutsebare farer,
farlige situasjoner

Mulige
årsaker

Mulige
følger

Ingen mulighet til nødstopp for publikum

 • Nødstopp utilgjengelig for publikum

 • Vanskelig å finne den

 • Vanskelig tilkomst for publikum

 • Nødstopp/stoppknapp virker ikke

 • Skader på både passasjerer og arbeidstakere

 • Avsporing av
  kjøretøy

 • Klemskader

Strømbrudd

 • Sikkerhetsinnretninger er aktive

 • Utfall av strøm

 • Drivenheter starter ikke

 • Får ikke startet
  driften

 • Evakuering er nødvendig

 • Feil med bremsesystem

 • Lyssignal
  fungerer ikke

Brukere faller ut av kjøretøy

 • Ikke sikret riktig i sete

 • Sikkerhetsbeltet er ikke festet

 • Feil design på sete

 • Utenfor vekt og høydebegrensninger

 • For mange brukere i samme kjøretøy

 • Følger ikke sikkerhetsinstruksene

 • Personskader

Reiser seg i kjøretøy

 • Ikke fastgjort med belter

 • Følger ikke sikkerhetsinstruksene

 • Faller ut av kjøretøy

 • Treffer objekter nær kjørebane

Faller ned fra simulator (roterende simulator som f.eks. rodeookse)

 • Operatører har ikke tilstrekkelig oversikt over aktiviteten

 • Stanser ikke tidsnok

 • Manglende håndtak

 • Personskade

 • Skade på tredjeperson

Sitteplasser er ikke utstyrt med sikkerhetsinnretninger

 • Kan ikke nå nødstopp

 • Ikke noen polstring på harde deler

 • Blir kastet av simulatoren

 • Slagskader mot utsatte kroppsdeler

Ikke korrekte sikkerhetsinnretninger

 • Er ikke designet i tråd med anerkjent standard

 • Er ikke tilstrekkelig polstret

 • For høy akselerasjon/nedbremsing

 • Personer blir kastet
  ut av aktiviteten

 • Nødstopp fungerer ikke

 • Personskader

 • Klemskader

Brukere og tredjepersoner kommer i kontakt med bevegelige deler

 • Området er ikke avsperret

 • Avsperringen har for kort sikkerhetsavstand

 • Ikke utført daglige kontroller

 • Klemskader

 • Personskader

Ventende brukere står for nær aktiviteten når den er i drift

 • Køsystemer er ikke utformet korrekt

 • Operatøren følger ikke med på køen mens aktiviteten pågår

 • Lavt antall operatører

 • Personskader og skader på tredjeperson

Nødstopp fungerer ikke

 • Strømbrudd i sikkerhetskrets

 • Finner ikke nødstopp

 • Eksisterer ikke nødstopp

 • Personskader

 • Skader på utstyret

Overvåkning dekker ikke farlige situasjoner

 • Operatøren får ikke med seg farlige situasjoner

 • Operatøren er ikke klar over kjente risikoer knyttet til aktiviteten

 • Personskader

 • Skader på arbeidstakere

Alarmer går ikke av ved farlige situasjoner

 • Feil design i sikkerhetssystemet

 • Alarmer er ikke koblet til

 • Daglig kontroll avdekker ikke feil med alarmsystemet

 • Personskader

 • Skader på utstyret

Simulatoren faller over

 • Ikke forankret etter leverandørens anvisninger

 • Underlaget er ukurant

 • Jordspydene er for korte

 • Skjevhet i simulatoren

 • Personskader

 • Skader på simulatoren

 • Skade på tredjeperson

 • Skade på arbeidstakere

Strukturelle komponenter havarerer

 • Ikke-destruktiv testing fanger ikke opp feil og avvik

 • Intervallet for ikke-destruktiv testing er for langt

 • Inspeksjonsorganet er ikke kjent med simulatoren

 • Simulatoren stanser

 • Evakuering og redning

 • Personskade

Operatørene stanser ikke simulatoren når det oppstår farlige situasjoner

 • Ikke tilstrekkelig opplæring av operatører

 • Operatørene er ikke årvåkne

 • Manglende instruks for operatørene

 • Personskade

 • Simulatoren
  havarerer

Ved mobile simulatorer: Feil montering av simulatoren

 • Monteres ikke etter anvisning fra leverandøren

 • Personell er ikke kjent med monteringsanvisningen

 • Det mangler etterkontroll av montering

 • Personskader

 • Sikkerhets-
  komponentene
  svikter

 • Får ikke driftet simulatoren

Modifiserer simulatoren uten å ha vurdert konsekvensene

 • Det er ikke utført en risikoanalyse i forkant av modifiseringen

 • Leverandøren er ikke kontaktet

 • Det er ikke en kyndig person som utfører modifiseringen

 • Ulovlig drift (virksomheten skal varsle tilsynet ved endringer)

 • Personskader

 • Ikke-fungerende innretning

 • Avvik og ikke-
  godkjent årlig teknisk uavhengig kontroll

Programvaren slutter å fungere

 • Modifiseringer i innretningen

 • Endringer i de tekniske systemene

 • Strømstans

 • Får ikke driftet innretningen

 • Ukjente konse-
  kvenser ved likevel å drifte simulatoren

 • Personskader

 • Skader på arbeidstaker

Simulatoren drives av operatører uten tilstrekkelig opplæring og trening

 • Operatørene er ikke kjent med oppgavene og ansvaret

 • Operatørene kjenner ikke til typen simulator

 • Opplæringen er ikke sporbar eller mangelfull

 • Det er ikke et system for opplæring

 • Drifter simulatoren i en farlig situasjon

 • Operatøren forstår ikke rollen og ansvaret

 • Operatør er ikke kjent med farene knyttet til drift av simulatoren

Brann i simulatoren

 • Feil med strømtilførsel

 • Tennkilder for nære simulatoren

 • Spredning av brann omkring

 • Mangelfullt brannslukningsutstyr

 • Personskade

 • Simulator havarerer

Person treffer bakken med for høy fart

 • Nedfiringsenheten frigjør slyngebånd for raskt

 • Ikke utført kontroll av nedfiringsenheten

 • Personen er utenfor vekt og høydebegrensning

 • Personskade

Person faller til bakken

 • Ikke koblet opp med nedfiringsenheten

 • Plattform ikke sikret for fall fra høyden

 • Personskade

Slyngebånd er slitt

 • Nedfiringsenheten er ikke kontrollert

 • Enheten er ikke plassert på et stabilt underlag

 • For mye gnissing mellom slyngebånd og underlag

 • UV-skader

 • Personskade

 • Fall fra høyden

Komponenter svikter

 • Bruker ikke-godkjenne komponenter

 • Koblingsstykker mellom enheter og personer er ikke godkjente

 • Tilkomsten er ikke korrekt utført

 • Personskader

Kommer i kontakt med bevegelige mekaniske komponenter

 • Mekaniske deler brukes til å støtte og bevege simulatoren

 • Ansatte og publikum har tilgang til mekaniske bevegelige komponenter

 • Området er ikke sperret av

 • Klemskader

 • Personskader

Varme deler i simulatoren

 • Varme komponenter er ikke sikret

 • Brannskader

Illebefinnende

 • Det er ikke informert om helsemessige begrensninger

 • Personer bryter sikkerhetsinstruksene

 • Evakuering

 • Personskader

Elektrisk støt fra simulatoren

 • Usikret strømtilførsel til simulatoren

 • Kompressor er usikret

 • Personer kommer i kontakt med ledninger

 • Kontrollpanelet er ikke koblet feil

 • Skade på arbeidstakere

 • Brannskade

Kontaminering fra VR-briller

 • Brillene beskytter ikke

 • VR-briller vaskes ikke mellom bruk

 • Sykdom hos
  brukere

 • Smitte

vannrutsjebane-ikon Vannrutsjebaner og vannopplevelser

Fareidentifisering for vannrutsjebaner og vannopplevelser

Fareidentifisering for vannrutsjebaner og
vannopplevelser (EN 1069)

Rimelig forutsebare farer,
farlige situasjoner

Mulige
årsaker

Mulige
følger

Kollisjon mellom brukerne i banen

 • Forskjellige skliposisjoner skaper signifikante endringer i fart

 • Forskjellige skliposisjoner kan bidra til man stanser i vannrutsjebanen

 • Medbringer brukes ikke riktig

 • Feil mengde vanntilførsel

 • Varslingssystem viser feil kjøresignal

 • Brukere leser ikke eller ignorerer sikkerhetsinstrukser

 • Sklien brukes av feil brukergruppe (voksne rutsjer i banesklie, og motsatt)

 • Vakter følger ikke med mens vannrutsjebanen er åpen

 • Holder ikke riktig avstand i vannrutsjebanen

 • Overholder ikke forbud mot å skli i tog

 • Skader som følger av kollisjon mellom brukerne i vannrutsjebanen

 • Bevistløse brukere i vannrutsjebanen

 • Skjelett- og muskelskader

Kollisjon mellom brukere i bremsebasseng

 • Forskjellige skliposisjoner skaper signifikante endringer i fart

 • For rask kjøring i vannrutsjebanen

 • For lite område for bremsebasseng

 • Brukerne kommer seg ikke raskt nok ut av bremsebassenget

 • For mange brukere i bremsebassenget (gjelder om det er flere utløp i samme bremsebasseng

 • Usikret bremsebasseng som gjør at brukeren kan gå tilbake til bremsebasseng etter endt tur

 • Usikret område gjør at tredjeperson kan oppholde seg i bremsebasseng

 • Skader som følger av kollisjon mellom brukerne i bremsebassenget

 • Drukning i bremsebassenget

 • Sår og kuttskader på vei ut av bremsebassenget

Brukeren faller ut av vannrutsjebanen underveis

 • For høy fart

 • Følger ikke instruksjoner på sikkerhetsskilt

 • Reiser seg i banen

 • Flere rutsjer samtidig

 • Feil vannføring

 • Ikke tilstrekkelig med vanger/kanter på vannrutsjebanen

 • Vakter følger ikke med på at brukere overholder sikkerhetsinstrukser

 • Personskader som følger av man faller ned fra høyder

 • Tredjeperson blir skadet

 • Ombygging av vannrutsjebane

Medbringere blir ødelagt (Ride enhancement devices, som f.eks. baderinger)

 • Medbringer punkterer

 • Håndtak på medbringer blir ikke kontrollert

 • For lavt intervall for vedlikehold eller kontroll av medbringere

 • For lite luft i medbringere

 • Personskader som følge av kollisjon

 • Brukeren blir innviklet i medbringer

 • Skader på utstyr

Medbringere fungerer ikke etter hensikten (Ride enhancement devices)

 • Periodisk kontroll avdekker ikke feil med medbringer

 • Kontroll av medbringer gjøres ikke

 • Skader på utstyr

 • Personskader

Medbringer brukes ikke riktig

 • Oppnår for høy fart

 • Kolliderer med omkringliggende struktur

 • Brukere leser ikke sikkerhetsinstrukser

 • Operatører følger ikke med på bruken

 • Personskader

 • Skade på utstyret

 • Drukning

Brukere faller ut av medbringer når de rutsjer

 • Ukorrekt skliposisjon

 • Kommer seg ikke opp i medbringer før start

 • Holder seg ikke fast i medbringer

 • Kan treffe vant

 • Personskade

 • Kollisjoner i banen

Bruker stanser opp imellom start og bremsebasseng

 • Ukorrekt vannføring

 • Feil skliposisjon

 • Tilsiktet handling fra bruker

 • Kollisjon mellom brukere

 • Personskader

Kollisjon med endevegg

 • Overholder ikke minimum eller maksimumskrav til høyde/vekt

 • Feil med vanndybde i bremsebasseng

 • Personskade

 • Drukning

Feil hastighet inn i bremsebasseng

 • Overholder ikke minimums eller maksimumskrav til høyde/vekt

 • Rutsjer i tog

 • Feil skliposisjon

 • Feil vanndybde i bremsebasseng

 • Personskade

 • Drukning

 • Kollisjoner i bremsebasseng

 • Slagskader underveis i turen

Bruker blir desorientert

 • Ikke skiltet med mørke tunneler

 • For lite lysinnslipp i tunneler

 • For høy hastighet

 • Følger ikke sikkerhetsinstruks

 • Manglende sikkerhetsinstrukser

 • Personskade

 • Slagskade

Vannpumpe starter, eller stenges ned utilsiktet

 • Utilsiktet adgang til start og stoppbryter

 • Publikum har tilgang til tekniske installasjoner

 • Ubemannet drift

 • Operatører har ikke kontroll over driften

Vanntilførsel er innstilt med feil pumpeverdi

 • Gir ikke tilstrekkelig vannmengde i vannrutsjebanen

 • Gir for mye vann i vannrutsjebanen

 • Kollisjoner

 • For høy fart i bremsebasseng

 • Personskader

Uvedkomne har tilgang på tekniske rom

 • Brukere får tilgang til tekniske rom

 • Kan komme i kontakt med pumper, ventiler og filtre

 • Kan justere parameterne til vanntilførsel

 • Komme i kontakt med bevegelige deler

 • Justere egenskapene til vanntilførsel

 • Skade på utstyr

 

Uvedkomne har tilgang til sklien når den er ute av drift

 • Vannrutsjebanen er ikke sperret når den er ute av drift

 • Avlåsning eller avstenging er ikke utført

 • Inngangen er ikke fysisk sperret

 • Inngangen er ikke avstengt med låsbar dør, port eller lignende

 • Utilsiktet bruk

 • Klatring i konstruksjonen

 • Fall fra høyden

 • Personskader og skader på tredjeperson

Manglende førstehjelpsutstyr

 • Ikke bestemt lokasjon for førstehjelpsutstyr

 • Ikke utført kontroll av førstehjelpsutstyr

 • Uklare rutiner for førstehjelp

 • Bruker får ikke førstehjelp

 • Skaden kan bli større enn nødvendig

Bruker kommer i kontakt med nærliggende konstruksjoner eller strukturer

 • Sikkerhetsavstand til sidene er for lav

 • Plassert ut strukturer med for lav sikkerhetsavstand

 • Armer eller bein kommer i kontakt med omkringliggende konstruksjoner eller strukturer

 • Personskader

Har ikke oversikt over hele banen inklusiv bremsebasseng fra startplattform

 • Ikke-fungerende signalsystem

 • Ubevoktet start på vannrutsjebanen

 • Ser ikke om det er klart til å rutsje

 • Ubevoktet startområde

 • Kollisjoner underveis i banen

 • Kollisjoner i bremsebasseng

Manglende instrukser for sikker drift, kontroll og vedlikehold     

 • Har ikke fått dokumentasjon fra leverandør

 • Generisk dokumentasjon som ikke er tilpasset den enkelte vannrutsjebane

 • Dokumentasjonen er ikke oppdatert

 • For liten kunnskap om den enkelte vannrutsjebane og dets utforming

 • Utilstrekkelig kunnskap om strukturens og banens utfordringer

 • Feil på utstyr og vannrutsjebane

 • Ukorrekt vannføring

 • Kuttskader

 • Ukjent tilstand på stukturen til vannrutsjebanen

 • Ukorrekt inspeksjonsmetoder og intervaller for inspeksjoner

 • Tredjepart vet ikke hva som skal kontrolleres og hvor ofte

 • Rapporteringen etter kontroll og vedlikehold blir ikke gjennomført

 • Driftes, kontrolleres og vedlikeholds ikke i tråd med leverandørens anvisninger

Personell mangler opplæring

 • Ikke relevante kompetansekrav for drift, kontroll og vedlikehold av vannrutsjebaner

 • Personell mangler fullmakter til å stanse bruken av vannrutsjebanen

 • Er ikke kjent med instrukser for daglig drift av vannrutsjebanen

 • Er ikke ansvarlig for daglig drift og kontroll

 • Manglende kontroll av vannrutsjebanen

 • Journalfører ikke nødvendige kontroller

 • Underretter ikke driftsleder om forhold som nedsetter driftssikkerheten

 • Ukjent tilstand på vannrutsjebanen

 • Driftes ikke i tråd med leverandørens anvisninger

 • Kontrolleres ikke tilstrekkelig

 • Pumper og teknisk utstyr slutter å fungere

Operatører utfører ikke sine oppgaver

 • Mangler opplæring

 • Mangler innsikt i risikobilde av vannrutsjebanen

 • Ingen relevante kompetansekrav til operatørene

 • Manglende rapportering til driftsleder/ansvarlig i anlegget

 • Setter i gang drift av vannrutsjebane uten at den er driftssikker

Skliflater er ikke kontrollert

 • Manglende daglig kontroll

 • Mangelfull oppstartskontroll

 • Kontrollene har ikke sjekket sklioverflate

 • Medbringere blir ødelagt

 • Brukere får skader

 • Fremmedlegemer i banen

Publikum rutsjer når vannrutsjebanen ikke er i driftssikker stand

 • Manglende avsperring ved oppstart av vannrutsjebanen

 • Manglende avsperring ved stenging av vannrutsjebanen

 • Brukere rutsjer mens vannmengden i er i ferd med å øke

 • Brukere rutsjer når bremsebassenget ikke er oppfylt

 • Kollisjon i endevegg

 • Brukere skader seg

Mangelfull førstehjelp

 • Det avholdes ikke årlig førstehjelpskurs

 • Operatører har ikke utført førstehjelpskurs

 • Førstehjelpsutstyret er mangelfullt

 • Førstehjelpsutstyr er ikke lokalisert

 • Bruker får ikke riktig førstehjelp ved uønsket hendelse

Misbruk av vannrutsjebanen

 • Brukere følger ikke sikkerhetsinstruksjoner

 • Brukere rutsjer i tog

 • Operatøren følger ikke med på bruken av vannrutsjebanen

 • Kollisjoner i bremsebasseng

 • Personer faller ut av vannrutsjebanen

 • Medbringere blir ødelagt

 • Personer kan skade seg

 • Tredjepersoner kan bli skadet