Sikkerhetsstyringssystem for fornøyelsesinnretninger

Oversikt over innhold som minst må være med i sikkerhetsstyringssystemet for fornøyelsesinnretninger når dere sender inn søknaden om driftstillatelse.

Hvem som har myndighet til å fatte beslutninger av betydning for sikkerheten

(forskriften § 2-11 bokstav a)

Dere må sende oss rutinene deres for å gjøre risikovurderinger i tillegg til risikovurderingen dere har gjort av innretningen dere søker om. Rutinen bør inneholde:

 • hvem som har ansvaret for å gjøre risikovurderinger
 • hvem som skal delta i arbeidet
 • hvilken metode som skal brukes
 • når risikovurderingene skal oppdateres

Vi forventer at risikovurderingene oppdateres både regelmessig (for eksempel årlig) og som følge av (visse) uønskede hendelser. Risikovurderingen for innretningen dere søker om, bør som minimum inneholde en oversikt over farer dere har identifisert fra selve fornøyelsesinnretningen og fra driften av denne, samt hvilke tiltak dere skal ha for å redusere risikoene fra hver enkelt av disse farene.

I leverandørens manual kan det være informasjon dere kan benytte. Arbeidstilsynet har maler for risikovurdering basert på en anerkjent metode.

Vi har også publisert veiledere i fareidentifisering og risikostyring:

Identifisering av farer for tivoli, gokart og hoppeslott

Veileder om risikostyring

Instrukser for sikker drift, kontroll og vedlikehold av fornøyelsesinnretningen

(forskriften § 2-11 bokstav d)

Dere skal sende oss rutinene deres for kontroll, drift og vedlikehold av innretningen dere søker om driftstillatelse for. Dersom innretningen monteres og demonteres, må dere også sende inn rutinene for montering og demontering. Rutinene kan være i form av instrukser, prosedyrer og sjekklister. Forskriftens krav finner dere i § 3-4 (driftskontroll) og § 3-5 (vedlikehold). Der manualen fra leverandøren finnes, skal rutinene i denne følges. Dersom dere ikke har noen rutiner fra leverandøren for denne innretningen, må dere lage deres egne. I den anerkjente standarden som gjelder for innretningstypen, finner dere ofte konkrete krav dere kan bruke som rutiner.

Hvis dere skal leie ut innretningen, må sikkerhetsstyringssystemet inneholde rutinene for opplæring av leietaker. Leietakeren må få opplæring i montering, demontering, kontroll, drift og vedlikehold.

Veiledning

 • Rutiner for kontroll = Rutinene deres for kontroll med at fornøyelsesinnretningen er driftssikker og at alle sikkerhetsfunksjoner virker som de skal. Kontrollene kan være for eksempel daglig, ukentlig, månedlig og årlig. Merk at rutinene skal inneholde en bestemmelse om årlig teknisk inspeksjon, se tivoliforskriften § 2-15. Dere skal bruke et inspeksjonsorgan til å gjøre årlig inspeksjon etter den anerkjente standarden som gjelder for innretningstypen.
 • Rutiner for drift = Rutinene deres for hvordan dere fører kontroll med innretningen under drift. Det kan også være relevant med bemanningsrutinene og reglene som passasjerene må følge. Dersom innretningen flyttes eller pakkes sammen, skal dere også ta med rutinene deres for montering og demontering.
 • Rutiner for vedlikehold = Rutinene deres for planlagt og korrektivt (ved skade/slitasje) vedlikehold av fornøyelsesinnretningen. Planlagt vedlikehold kan være for eksempel daglig, ukentlig og årlig. Hovedrevisjon skal utføres minst hvert femte år. Korrektivt vedlikehold er vedlikehold som utføres ved behov, for eksempel ved slitasje eller en skade.

Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, inkludert førstehjelpspersonell og redningspersonell

(forskriften § 2-11 bokstav e)

Dere skal sende oss kravene deres til kompetanse hos operativt personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten på fornøyelsesinnretningen. Med kompetanse mener vi kunnskaper, ferdigheter, erfaring, personlige egenskaper og alder som den ansatte må ha for å fungere i sin rolle.

Slike roller kan være for eksempel

 • driftslederen
 • driftsoperatører
 • vakter
 • vedlikeholdspersonell
 • redningspersonell
 • eller lignende

Dersom innretningen skal leies ut, må dere også beskrive kompetansekrav til leietakerne, for eksempel førstehjelpskompetanse. Kravene deres må minst tilfredsstille kompetansekravene i tivoliforskriften.

Vi forventer at rutinene deres stiller krav til minimum 20 års alder for driftsleder og minimum 18 år for driftspersonell (16 år for driftspersonell ved enkle innretninger).

Hvis dere skal leie ut innretningen, må dere beskrive hvilke krav dere har til kompetanse hos leietakeren, for eksempel vakten eller personellet som skal gi førstehjelp.

Beskrivelse av ansvar og myndighet

(forskriften § 2-1)

Dere skal sende inn en beskrivelse av hvordan virksomheten deres er organisert med tanke på ansvar og myndighet. Dette gjør dere ved å sende inn instruksene for de ulike rollene innen operativt personell.

Operativt personell kan være for eksempel

 • driftsoperatører
 • vakter
 • vedlikeholdspersonell
 • redningspersonell
 • og lignende

Et organisasjonskart vil hjelpe oss å forstå organiseringen og ansvarsfordelingen. 

Dersom innretningen skal leies ut, må sikkerhetsstyringssystemet også forklare leietakers ansvar og myndighet. Når vi leser instruksene, ser vi særlig etter hvem som har ansvaret og myndigheten for:

 • å stenge fornøyelsesinnretningen av hensyn til sikkerheten
 • å gjenåpne fornøyelsesinnretningen etterpå etter en kompetent vurdering
 • å lære opp eventuelle leietakere av fornøyelsesinnretningen, og hva opplæringen skal bestå av (se tivoliforskriften § 2-14).

Beredskapsplan for nødsituasjoner

(forskriften § 2-13)

Dere skal sende inn beredskapsplanen deres. Som minimum skal alle søkere ha en plan som dekker punkt 1 og 2 nedenfor, i tillegg til punkt 3 for fornøyelsesinnretninger som kan kreve redning.

 • Intern og ekstern
 • Utstyr for førstehjelp: Liste/oversikt over hva slags førstehjelpsutstyr som er tilgjengelig, og informasjon om hvor dere oppbevarer utstyret
 • For fornøyelsesinnretninger som kan kreve redning:
  • Utstyr for redning: Liste/oversikt over hva slags redningsutstyr dere har tilgjengelig, og informasjon om hvor dere oppbevarer dette
  • Detaljert redningsplan som beskriver metoder
  • Rutinene for regelmessige redningsøvelser: Rutinene skal inneholde planlegging, gjennomføring, etterfølgende evaluering og oppfølging (for eksempel innføring av nye tiltak).

Hvis innretningen skal leies ut, må beredskapsplanen inneholde de bestemmelsene som er nødvendige ved utleie. Vi forventer at eieren av driftstillatelsen sørger for at nødvendig utstyr alltid er tilgjengelig.

Veiledning:

 • Varslingsliste: Intern varslingsliste må inneholde navn og telefonnummer til driftslederen og eventuelt personell for førstehjelp og redning. Ekstern varslingsliste må inneholder telefonnummer til politi og oss i Statens jernbanetilsyn (forskriften § 2-13), i tillegg til relevante nødetater.
 • Beskrivelsen av hvor dere oppbevarer utstyret for førstehjelp/redning kan være for eksempel som en tekst eller et kart der dere har markert hvor utstyret er
 • Redning: Med redning mener vi å utføre nedfiring eller å hjelpe til med å evakuere. Problemstillingen er særlig aktuell for innretninger der passasjerene bringes til stor fallhøyde. Dette kan være klatreparker, zipliner, pariserhjul, pendler og andre tivoliinnretninger, enkelte vannrutsjebaner, bungee-trampoliner, bungee-katapulter med flere. Dere må vurdere om deres fornøyelsesinnretning kan komme til å kreve redning.

Rutiner for å registrere og følge opp ulykke, alvorlig hendelse og hendelse

(forskriften § 2-6 og 2-7)

Tivoliloven og forskrift om fornøyelsesinnretninger inndeler uønskede hendelser i tre kategorier: ulykke, alvorlig hendelse og hendelse. Dere må sette dere inn i og forstå lovens definisjoner av disse tre typene uønskede hendelser:

 • ulykke: uønsket eller plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser på fornøyelsesinnretning som fører til død eller alvorlig personskade, betydelige materielle skader på eiendom eller på miljø, og andre lignende ulykker
 • alvorlig hendelse: uønsket hendelse på fornøyelsesinnretning som under andre omstendigheter kunne ha ført til en ulykke
 • hendelse: enhver annen uønsket hendelse enn en ulykke på fornøyelsesinnretninger, som har sammenheng med driften, og som innvirker på driftssikkerheten.

Dere må være klar over at hver kategori har ulike krav til varsling og rapportering til oss, og at minstekravene til fristene er ulike. Noen uønskede hendelser skal kun rapporteres til oss , mens andre skal også varsles til både politi og oss.

Rapporteringsplikten er grundigere forklart i på sidene om å rapportere og varsle om uønskede hendelser. Der gir vi også eksempler på hvilke hendelser som er rapporteringspliktige.

Dere skal sende oss dokumentasjon som viser at dere har et system for å registrere uønskede hendelser internt og kommunisere dem til SJT (enten ved rapportering eller både varsling og rapportering).

Dokumentasjonen skal også inneholde fristene dere har satt, som minst tilfredsstiller forskriftens krav. Systemet skal også inneholde rutiner for å undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse. I noen tilfeller kan oppdatering av risikovurderingen være aktuelt.

Dersom dere skal leie ut innretningen, enten kortvarig utleie eller sette bort driften fast, krever vi at rutinene deres for uønskede hendelser tar høyde for utleien. Rutinene for uønskede hendelser må da beskrive forpliktelsene til leietaker, hvem som har ansvaret for å varsle og rapportere til oss, og hvem som har ansvaret for å undersøke årsakene og fastsette tiltakene osv.