Sikkerhets-styringssystem

Minimumskrav til innhold i et sikkerhetsstyringssystem for fornøyelsesinnretninger.

Publisert: 09.03.2021   Endret: 09.03.2021

1.

Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp

(forskriften § 2-10 bokstav a)

Her skal dere sende inn to ting. Det første er rutinene deres for å gjøre risikovurderinger for driften av fornøyelsesinnretningen dere søker om, og oppdatere disse risikovurderingene.

Veiledning:

Rutinen skal inneholde informasjon om for eksempel:

 • hvem som har ansvaret for risikovurderingen
 • hvem som skal delta i arbeidet
 • hvor ofte eller når oppdateringene skal gjøres
 • hvilken metode som brukes i risikovurderingene
 • hvem som har ansvaret for at tiltak blir fulgt opp

Vi forventer at dere oppdaterer risikovurderingene både planlagt (for eksempel årlig) og etter visse uønskede hendelser. Som et eksempel på en anerkjent metode, se gjerne Arbeidstilsynets maler for risikovurdering.

Det andre dere skal sende inn, er risikovurderingen dere har kommet frem til for fornøyelsesinnretningen dere søker om driftstillatelse for. Den skal som minimum vise hvilke farer dere har identifisert og hvilke tiltak dere skal iverksette for å redusere risikoen.

Veiledning:

Det er viktig at dere i resten av sikkerhetsstyringssystemet viser at dere bruker tiltakene som dere kom frem til i risikovurderingen. Det kan være at tiltakene inngår for eksempel i instruksene for ansatte eller i rutinene for kontroll, drift og vedlikehold.

Veiledning:

Risikovurderingen skal bestå av alle farer som kan inntreffe, en vurdering av konsekvensen av risikoen, og hvilke tiltak dere skal gjøre for å redusere risikoen fra hver fare. Tiltaket kan være enten for å redusere sannsynligheten for at faren inntreffer, eller for å redusere konsekvensen dersom faren inntreffer.

For eksempel kan farer være knyttet til:

 • ekstern påvirkning
 • infrastruktur
 • svikt i delsystemer eller sikkerhetsstyringssystemet
 • arrangement og utforming
 • redning og evakuering
 • feil fra passasjer eller eget personell

Se gjerne veilederne våre om fareidentifisering og risikostyring:

Veileder om fareidentifisering PDF-ikon

Veileder om risikostyring PDF-ikon

 

2.

Bestemmelser om kontroll, drift og vedlikehold som sikrer tilfredsstillende sikkerhet

(forskriften § 2-10 bokstav b)

Dere skal sende inn kopi av rutinene deres som viser at dere følger kravene i forskrift om fornøyelsesinnretninger, og leverandørens anvisninger for kontroll, drift og vedlikehold for denne fornøyelsesinnretningen. Rutinene deres kan være i form av instrukser, prosedyrer og sjekklister. Rutinene kan være daglige, ukentlige, månedlige, periodiske, årlige osv. Forskriftens krav finner dere i § 3-5 (driftskontroll) og § 3-6 (vedlikehold). Leverandørens anvisninger finner dere i manualen. Der leverandørens anvisninger fins, skal disse følges.

Veiledning:

 • Rutiner for kontroll = rutinene deres for kontroll med at fornøyelsesinnretningen er driftssikker og at alle sikkerhetsfunksjoner virker som de skal. Kontrollene kan være for eksempel daglig, ukentlig, månedlig og årlig. Merk at rutinene skal inneholde en bestemmelse om årlig teknisk inspeksjon. Se forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-13. Dere skal bruke et inspeksjonsorgan til å gjøre årlig inspeksjon etter den anerkjente standarden som gjelder for innretningstypen.
 • Rutiner for drift = rutinene deres for hvordan dere fører kontroll med innretningen under drift. Det kan også være relevant med bemanningsrutinene og reglene som passasjerene må følge. Dersom innretningen flyttes eller pakkes sammen, skal dere også ta med rutinene deres for montering og demontering.
 • Rutiner for vedlikehold = rutinene deres for planlagt og korrektivt (ved skade/slitasje) vedlikehold av fornøyelsesinnretningen. Planlagt vedlikehold kan være for eksempel daglig, ukentlig og årlig. Hovedrevisjon skal utføres minst hvert femte år. Korrektivt vedlikehold er vedlikehold som utføres ved behov, for eksempel ved slitasje eller en skade.

Dersom leverandørens manual ikke fins, må dere selv lage deres egne rutiner for kontroll, drift og vedlikehold for denne fornøyelsesinnretningen. Dere må da minst tilfredsstille kravene i forskriften og i den anerkjente standarden for deres innretningstype. I den anerkjente standarden finner dere mange konkrete krav dere kan bruke som deres egne rutiner.

3.

Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, inkludert krav til førstehjelp og redning

(forskriften § 2-10 bokstav c)

Dere skal sende inn dokumentasjon som viser kravene i deres virksomhet til kompetanse hos ulike roller som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten på fornøyelsesinnretningen. Med kompetanse mener vi kunnskaper, ferdigheter, erfaring, personlige egenskaper og alder. Slike roller kan være driftsleder, driftsoperatører, vakter, vedlikeholdspersonell, eventuelt redningspersonell og lignende. Kravene deres må minst tilfredsstille kompetansekravene i forskrift om fornøyelsesinnretninger, se forskriften § 3-1 (driftspersonell) og § 3-2 (driftsleder).

Vi forventer en nærmere beskrivelse av kompetansekravene til roller som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten på fornøyelsesinnretningen. For eksempel:

 • drift
 • kontroll
 • vedlikehold
 • opplæring av passasjerer
 • sikkerhetsfunksjoner
 • førstehjelp
 • redning (hvis aktuelt)

Vi forventer også at rutinene deres stiller krav til minimum 20 års alder for driftsleder og minimum 18 år for driftspersonell (øvrige roller som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten). Dersom dere ønsker å søke om unntak fra forskriftens alderskrav, les mer om å søke unntak fra forskriftens alderskrav.

Det er mulig å søke om generelt unntak fra alderskravet for en fornøyelsesinnretning, eller om unntak for navngitte ansatte som driftsoperatører på en bestemt innretning.

Kun enkle innretningstyper kan generelt ha 16 år som nedre aldersgrense for driftspersonell. Hoppeslott og oppblåsbare sklier er de eneste innretningstypene som automatisk regnes som enkle innretninger. Dersom dere har en fornøyelsesinnretning dere mener er enkel og dere ønsker å ha aldersgrense 16 år, må dere søke oss om unntak fra forskriftens krav til alder for driftspersonell. Søknaden kan være en e-post fra dere med dokumentasjon på at innretningen er enkel (bilder, leverandørens manual, beskrivelse av hvordan innretningen brukes og begrunnelse for hvorfor den er enkel.) Kravet i forskriften praktiseres strengt, og det er kun meget enkle innretninger som kan få 16-årsgrense.

Når det gjelder unntak fra alderskravet for bestemte ansatte, kan søknaden være en e-post med informasjon om hvordan dere får opprettholdt sikkerhetsnivået for passasjerene like godt – selv om dere skal bruke driftspersonell som ikke er minst 18 år. Sikkerhetsnivået skal opprettholdes ved at dere innfører kompenserende tiltak. Kompenserende tiltak kan være forhold ved driftsrutinene som sørger for like godt sikkerhetsnivå, eller teknisk utstyr som opprettholder sikkerhetsnivået. Hvis dere søker om unntak for bestemte ansatte, trenger vi navnene og fødselsdatoene deres. Kravet i forskriften praktiseres strengt, og det skal mye til for at vi vurderer de kompenserende tiltakene som gode nok.

Merk at dersom innretningen skal leies ut, må dere dokumentere hvilke krav dere stiller til kompetansen hos leietakerne, herunder førstehjelp.

Dokumentasjonen på hvilken kompetanse dere krever av de ulike rollene, kan være i form av for eksempel lister, en matrise som viser kravene og om de er oppfylt, eller opplæringsplaner for nytt personell sammen med rutiner for å opprettholde kompetansen.

4.

Beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, inkludert instrukser for driftsleder og annet operativt personell

(forskriften § 2-10 bokstav d)

 1. Organisasjonskart over virksomheten (gjelder ikke enkeltmannsforetak eller andre små virksomheter).
 2. Instrukser for driftspersonell (roller som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, for eksempel driftsleder, driftsoperatører, vakter, vedlikeholdspersonell, eventuelt redningspersonell og lignende).

Instruksene skal blant annet inneholde beskrivelser av de ulike rollenes ansvar og myndighet. Når vi får instruksene, ser vi særlig etter hvem i virksomheten som:

5.

Beredskapsplan for nødsituasjoner

(forskriften § 2-10 bokstav f og g)

Alle skal sende inn dokumentasjon på punkt 1 og 2 nedenfor, mens punkt 3 bare gjelder for dere som søker om driftstillatelse for fornøyelsesinnretninger som kan kreve redning. Redning vil si nedfiring eller at dere kan måtte bistå passasjerene med å evakuere.

 1. Intern og ekstern varslingsliste.
 2. Utstyr for førstehjelp: Liste over hva dere har, og informasjon om hvor dere oppbevarer utstyret
 3. For fornøyelsesinnretninger som kan kreve redning:
  1. Utstyr for redning: Liste over hva dere har, og informasjon om hvor dere oppbevarer utstyret
  2. Detaljert redningsplan
  3. Rutinene for regelmessige redningsøvelser: Rutinene skal inneholde planlegging, gjennomføring, etterfølgende evaluering og oppfølging (for eksempel innføring av nye tiltak)

Veiledning:

 • Varslingsliste: Intern varslingsliste må inneholde navn og telefonnummer til driftsleder og eventuelt eget personell for førstehjelp og redning. Ekstern varslingsliste må inneholder telefonnummer til politi og oss (forskriften § 2-5), i tillegg til resterende relevante nødetater.
 • Utstyr for førstehjelp og redning: Beskrivelsen av hvor dere oppbevarer utstyret kan være for eksempel en beskrivende tekst eller et kart der dere har markert hvor utstyret er.
 • Fornøyelsesinnretninger som kan kreve redning: Problemstillingen er særlig aktuell for innretninger der passasjerene bringes til stor fallhøyde. Dette kan være klatreparker, zipliner, pariserhjul, pendler og andre tivoliinnretninger, enkelte vannrutsjebaner, bungee-trampoliner, bungee-katapulter med flere. Dere må vurdere om deres fornøyelsesinnretning kan kreve redning.

6.

Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse

(forskriften § 2-10 bokstav h)

Tivoliloven og forskrift om fornøyelsesinnretninger inndeler uønskede hendelser i tre kategorier: ulykke, alvorlig hendelse og hendelse. Dere må sette dere inn i og forstå lovens definisjoner av disse tre typene uønskede hendelser:

 • ulykke: uønsket eller plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser på fornøyelsesinnretning som fører til død eller alvorlig personskade, betydelige materielle skader på eiendom eller på miljø, og andre lignende ulykker
 • alvorlig hendelse: uønsket hendelse på fornøyelsesinnretning som under andre omstendigheter kunne ha ført til en ulykke
 • hendelse: enhver annen uønsket hendelse enn en ulykke på fornøyelsesinnretninger, som har sammenheng med driften, og som innvirker på driftssikkerheten.

Til dette har vi også lagd en veileder om uønskede hendelser.

Etter å ha forstått de tre ulike kategoriene må dere være klar over at hver kategori har ulike krav til varsling og rapportering til oss, og at minstekravene til fristene er ulike. Noen uønskede hendelser skal kun rapporteres til oss, mens andre skal også varsles til både politi og oss. Kravene står i §1-3 bokstavene e, f og g i forskrift om fornøyelsesinnretninger. Kravene er også grundigere forklart i veilederen vår om uønskede hendelser. (Se overskriften «Hva skal rapporteres til SJT?».)

Som del av søknaden skal dere sende oss dokumentasjon som viser at dere har et system for å registrere uønskede hendelser internt og kommunisere dem til SJT, enten ved rapportering eller både varsling og rapportering. Dokumentasjonen skal også inneholde fristene dere har satt, som minst tilfredsstiller forskriftens krav. Systemet skal også inneholde rutiner for å undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse. I noen tilfeller kan oppdatering av risikovurderingen være aktuelt.

Dersom dere skal leie ut innretningen, enten kortvarig utleie eller sette bort driften fast, krever vi at rutinene deres for uønskede hendelser tar høyde for utleien. Rutinene for uønskede hendelser må da beskrive forpliktelsene til leietaker, hvem (leietaker eller eier) som har ansvaret for å varsle og rapportere til oss, og hvem (leietaker eller eier) som har ansvaret for å undersøke årsakene og fastsette tiltakene osv.

Det er alltid eier av driftstillatelsen som har ansvaret for innretningen og alle forpliktelsene som følger med driftstillatelsen. Derfor er det naturlig at dere som eier, sender inn skriftlig rapportering av uønskede hendelser til oss. Dette gjelder både ved kortvarig og langvarig utleie.