Tillatelse for drift av ny taubane

Skal dere bygge ny taubane? Her ser dere hva som kreves for en tillatelse og hvor lang tid prosessen kan ventes å ta.

I denne artikkelen gir vi oversikt over kravene til melding om og søknad for et nytt taubaneanlegg.

For utfyllende krav, se forskrift om taubaner regelverkssymbol

Send melding før søknad

Meldingen sender dere til oss før dere sender søknad om bygging til plan- og bygningsmyndighetene. Dere bør sende meldingen så tidlig som mulig, slik at vi kan rettlede om kravene i regelverket, og planlegge med ressurser til saksbehandling av søknaden.

Meldingen skal minst inneholde:

 1. navn på og kontaktopplysninger for søkeren (taubanevirksomheten som skal ha tillatelse), med kontaktperson
 2. en overordnet framstilling av prosjektet, og planlagt framdrift i bygging av taubanen
 3. en foreløpig vurdering av lokale forhold som kan påvirke taubanen, som for eksempel:
   1. planlagt trasé
   2. gjeldende infrastruktur (bygg i nærheten, veier, kraftledninger osv.)
   3. klimatiske forhold (for eksempel rasfare)

Meldingen skal sendes til oss på skjemaet for bygging av ny taubane Skjemasymbol

Vi svarer på meldingen senest innen fire uker. I svaret orienterer vi om:

 • gjeldende regelverk for søknad om driftstillatelse
 • krav til forsikring og sikkerhetsstillelse
 • krav til dokumentasjon som skal sendes i den kommende søknaden om driftstillatelse

Søknad om driftstillatelse

Søknaden om driftstillatelse for taubane skal dere sende til oss på skjemaet for søknad om ny driftstillatelse. Skjemasymbol Vi anbefaler at dere sender søknaden i god tid før planlagt oppstart.

Konkrete krav til dokumentasjon finner dere i svaret vårt på melding om bygging. En søknad om driftstillatelse for en ny taubane skal som regel inneholde følgende dokumentasjon:

1. Forsikring:

2. Teknisk dokumentasjon:

Den tekniske dokumentasjonen får dere som regel fra leverandøren av taubanen.

   1. profiltegning av taubanen
   2. tauberegning
   3. oversiktstegning av driv- og vendestasjon
   4. EF-sertifikat og -samsvarserklæringer med teknisk dokumentasjon for sikkerhetskomponenter og delsystem
    Til dette punktet skal dere i tillegg levere en oversikt som lister opp samtlige dokumenter tilhørende delsystemer og sikkerhetskomponenter som er innbygd i taubanen, tilsvarende dette eksempelet. Word-symbol
   5. sikkerhetsanalyse
   6. sikkerhetsrapport der sikkerhetskomponenter og risikoforhold som er videreført til drift, er angitt
   7. dokumenter om nødvendige driftsbetingelser og avgrensinger
   8. fullstendige opplysninger om drift, service, tilsyn, justering og vedlikehold
   9. sluttprotokoll fra leverandøren angitt i standarden NS-EN 1709:2004 eller tilsvarende, som bekrefter at banen er bygd i tråd med leverandørens tekniske spesifikasjoner

3. Sikkerhetsstyringssystem:

a. bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp

Bestemmelsene skal vise rutiner for risikoanalyse og revidering av risikoanalysen. Dette kan for eksempel være hvem som har ansvar for å gjennomføre og følge opp, hvem som skal være med på revisjoner, hvor ofte analysen skal revideres og hvilken metode dere bruker. Se Arbeidstilsynets maler for risikovurdering som et eksempel på en anerkjent metode.

Send også inn virksomhetens risikoanalyse av driften for taubanen det søkes om tillatelse for. Se våre veiledere om fareidentifisering.

Farer kan være knyttet til for eksempel:

 • ekstern påvirkning
 • infrastruktur
 • svikt i delsystemer eller sikkerhetsstyringssystemet
 • arrangement og utforming
 • redning og evakuering
 • feil fra passasjer eller eget personell

Listen kan brukes som utgangspunkt for å identifisere risikomomenter knyttet til driften av egen taubane.

b. bestemmelser om kontroll, drift og vedlikehold som sikrer tilfredsstillende sikkerhet

Dokumentasjonen skal vise at leverandørens anvisninger for drift, kontroll og vedlikehold (jf. punkt 2 h) er tatt inn i deres egne rutiner.

Send inn kopier av deres egne instrukser, prosedyrer og sjekklister som viser at dere har tatt hensyn til leverandørens anvisninger for drift, kontroll og vedlikehold. Eksempler på dette er arrangementsplaner og sjekklister som viser rutiner for daglig og annen kontroll, periodisk vedlikehold og spesielle inspeksjoner.

c. krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, inkludert krav til kompetanse om førstehjelp og redning

Send inn dokumentasjon som viser krav til ulik kompetanse.

Dere kan for eksempel sende inn instruksene for personell som har arbeidsoppgaver som kan påvirke sikkerheten (for eksempel driftsleder, kjører, vakt, vedlikeholdspersonell, redningspersonell og tråkkemaskinfører) og som beskriver hvilken kompetanse denne rollen krever.

Andre måter å oppfylle kravet på kan være å sende inn opplæringsplaner for nytt personell, eller en matrise som viser kravene til kompetansen de ulike rollene i virksomheten skal ha, om disse er oppfylt, eventuelt når kompetansen skal fornyes og hvem som er ansvarlig for å følge opp dette.

Minstekravene til kompetanse finner dere i taubaneforskriften, se spesielt kapittel 3. Vi forventer en nærmere beskrivelse av sikkerhetsrelevante momenter som krever kompetanse, som for eksempel:

 • utforming av på- og avstigning og trasé
 • øvelsesrutiner for redningspersonell
 • førstehjelpskompetanse

d. beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, inkludert instrukser for driftsleder og annet operativt personell

Send inn instrukser for operativt personell (for eksempel driftsleder, kjører, vakt, vedlikeholdspersonell, redningspersonell og tråkkemaskinfører). Instruksene skal blant annet inneholde beskrivelser av ansvar og myndighet.

Driftslederen skal for eksempel ha myndighet til å treffe tiltak som er nødvendig for å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Driftslederen plikter å stanse driften av taubanen dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det.
Minstekravene til ansvar og myndighet finner dere i taubaneforskriften, se spesielt kapittel 3.

e. beredskapsplan for nødsituasjoner og andre situasjoner som kan true sikkerheten

Send inn beredskapsplanen for taubanen.

Beredskapsplanen skal minst inneholde:

 • varslingsliste (intern og ekstern)
 • oversikt over utstyr for førstehjelp og redning og plassering av utstyret

For svevebaner og kabelbaner skal dere i tillegg sende oss kopier av følgende dokumenter:

 • detaljert redningsplan og rutiner for å planlegge og gjennomføre regelmessige redningsøvelser med evaluering og oppfølging, med ansvarsfordeling
 • oversikt over kommunikasjonsutstyr, utstyr for evakuering eller nedfiring av passasjerer og plassering av utstyret, samt en plan for å gjennomføre årlig kontroll av redningsutstyret
 • for nye svevebaner og kabelbaner etterspør vi i tillegg dokumentasjon på at redningsøvelser er gjennomført og evaluert

f. rutiner for å registrere og følge opp taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse

Send inn dokumentasjon som viser at dere har etablert et system for å registrere, evaluere, følge opp og lukke hendelser, med ansvarsfordeling.

Systemet skal inneholde rutiner for umiddelbare tiltak som skal redusere virkningene av ulykken eller hendelsen, og rutiner for å undersøke årsaker og fastsette tiltak for å hindre gjentagelse.

Systemet skal også inneholde bestemmelsene deres for å varsle politi og oss om taubaneulykken og den alvorlige taubanehendelsen.

Se taubaneforskriften § 2-6. regelverkssymbol

Se taubaneforskriften § 2-7 om bestemmelser for innrapportering av taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse til oss. regelverkssymbol

Det skal være tydelig i dokumentasjonen hvilket dokument som svarer ut dokumentasjonskravene over.

All dokumentasjon skal være på norsk, unntatt dokumentasjonen i punkt fra 2a til 2e over, som kan være på engelsk.

Vi ber om at all dokumentasjon blir sendt fra dere som søker, og at dokumentasjonen som blir lagt ved søknaden skal være i endelig versjon. Vi kommuniserer med dere som søker under behandlingen av søknaden, ikke leverandøren og andre parter. Dere kan fortsatt ha med representanter fra leverandører og andre på eventuelle møter med oss.

Vi oppfordrer dere til å sende dokumentasjonen samlet. Blir dokumentasjonen sendt etter hvert som den er i endelig versjon, skal dere gi oss melding når dokumentasjonen er komplett.

Etter at søknaden er mottatt

Vi vurderer søknaden med tilhørende dokumentasjon, og ber eventuelt om avklaringer og supplerende informasjon fra dere som søker.

Dere får svar på søknaden innen fire uker etter at all nødvendig dokumentasjon er sendt samlet, eller dere har gitt melding om at dokumentasjonen er komplett.

Dersom sluttprotokollen fra leverandøren er det eneste dokumentet som mangler i søknaden, kan dere avtale med oss at denne blir sendt senere. Da kan vi starte å behandle søknaden slik at all annen dokumentasjon er gjennomgått og avklart i påvente av sluttprotokollen. Behandlingstiden mellom at vi mottar sluttprotokollen og eventuelt vedtak om driftstillatelse vil da kunne bli vesentlig kortere enn fire uker.