Forskrift om taubaner

Frå 1. januar 2015 utførde ikkje lenger Statens jernbanetilsyn magnetinduktiv prøving av ståltau til taubaner og kabelbaner. Her er informasjon om blant anna akkrediterte inspeksjonsorgan.

Publisert: 26.08.2016   Endret: 20.04.2018

Statens jernbanetilsyn har fastsett forskrift om taubaner. Forskrifta har føresegner om kven som kan gjennomføre magnetinduktiv prøving. Som hovudregel blir kravd akkreditering i medhald av standarden NS-EIN 12927-8 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjonar for persontransport Tau Del 8: Magnetinduktiv prøving av tau. Den som utfører prøvinga må ha akkrediteringsprov frå Norsk akkreditering eller tilsvarande akkrediteringsorgan i andre europeiske land.

Akkrediterte inspeksjonsorgan

Verksemder som skal ha gjennomførd magnetinduktiv prøving av taua sine må vende seg til eit akkreditert inspeksjonsorgan eller akkreditert utøver.

Liste over akkrediterte inspeksjonsorgan.

Firma som ikkje står på lista med kontaktinformasjon, og som meiner dei er kvalifiserte til å gjennomføre magnetinduktiv prøving i medhald av krava i forskrifta, eller ønskjer meir informasjon om krava, kan kontakte Statens jernbanetilsyn på e-post.

Intervall fastsette i forskrift

Magnetinduktiv prøving skal skje med intervall som fastsett i forskrift om taubaner, og i samsvar med NS-EN 12927-7 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Tau Del 7: Inspeksjon, reparasjon og vedlikehold.

Verksemda er sjølv ansvarleg for at prøving skjer innan fristen. Ved tvil om frist for neste prøving, kan verksemda kontakte Statens jernbanetilsyn på e-post.