Kontroll og vedlikehold av taubane

En taubanevirksomhet skal ha rutiner for kontroll og vedlikehold av taubanene. Kontroll og vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell.

Så fremt det finnes en beskrivelse, skal dere som driver taubanevirksomhet følge leverandørens beskrivelse av kontroll og vedlikehold og intervaller for dette. I tillegg skal dere vurdere behov for mer vedlikehold eller kortere intervaller enn leverandøren har anbefalt.

Dere skal fortløpende dokumentere kontrollene og vedlikeholdet dere utfører.

Reservedeler i taubaner

Hvis dere skal bytte en sikkerhetskritisk komponent, er det viktig at den nye komponenten er lik den gamle.

Det er viktig å bytte én til én hvis dere skal bytte sikkerhetskritiske komponenter, for eksempel driv- og vendehjulsakslinger og opphengs- og vippebolter i rullebatterier. Det vil si at komponenten dere setter inn er lik den dere bytter ut.

Den enkleste måten å imøtekomme dette kravet på er å bruke originaldeler fra leverandøren.

Dersom dere ikke bytter med originaldeler, blir det en endring av taubanen. Da skal dere sende melding om endring av taubane via et skjema.skjema-ikon

Vesentlig endring krever sertifisering

Sikkerhetskritiske deler som ikke byttes én til én, er en vesentlig endring av taubanen. Da må den nye delen være sertifisert av et teknisk kontrollorgan, NoBo (Notified Body), og ha en samsvarserklæring fra deleleverandøren etter kravene i taubaneforordningen. Dette skal sikre at de sikkerhetskritiske komponentene har kvaliteten som er nødvendig for å ivareta sikkerhetsfunksjoner i taubanen. Særlig gjelder dette egenskaper knyttet til styrke og utmatting.