Belastning av master og fundamenter

Vær oppmerksom på hvilken belastning master og fundamenter utsettes for når en taubane vedlikeholdes.

Det er plan- og bygningsmyndighetene i kommunen som skal føre tilsyn med infrastruktur for taubaner. Det vil si master og fundamenter. Myndighetene vurderer for øyeblikket om det kan være hensiktsmessig at også tilsynet med infrastrukturen skal gjøres av oss i Statens jernbanetilsyn (SJT), men inntil videre gjelder dagens regelverk.

Vi observerer likevel iblant master og fundamenter gjennom tilsyn med resten av taubanen. Avvik vi tilfeldigvis oppdager ved stikkprøver av resten av anlegget, blir tatt opp med virksomheten, men vi har ikke myndighet til å vedta utbedringer.

Vedlikehold kan føre med seg skade

Master og fundamenter er dimensjonert for laster taubanen er utsatt for under drift. Andre laster påført under vedlikehold kan føre til skade.

Vi er kjent med flere taubaner hvor det har vært utført arbeidsoperasjoner som har ført til påkjenninger på strukturen som taubanene ikke er beregnet for. For eksempel er vaiere blitt oppspent i master som ikke er beregnet for slike krefter.