Veileder om driftslederrollen

Denne veilederen beskriver kravene som stilles til en driftsleder for taubaner.

Krav om driftsleder

Taubaneforskriften § 3-2 krever at taubanevirksomheten skal ha en driftsleder. Dette er en forutsetning for å få driftstillatelse. Statens jernbanetilsyn skal trekke tilbake driftstillatelsen dersom taubanevirksomheten ikke har en driftsleder.

Kravet om at taubanevirksomheten skal ha en driftsleder gjelder ikke for godstaubaner.

Svevebaner skal i tillegg ha en stedfortreder for driftslederen.

Driftslederen skal ha myndighet til å treffe tiltak som er nødvendige for å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av taubanen. Driftslederen plikter å stanse driften av taubanen dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det.

Dokumentasjon på kompetanse

Driftslederen for taubanevirksomheten skal ha den nødvendige erfaringen og de nødvendige kunnskapene, ferdighetene og personlige egenskapene for oppgavene som skal utføres. Driftslederen må være minst 20 år.

I meldingen om ny driftsleder/stedfortredende driftsleder må virksomheten laste opp dokumentasjon som bekrefter at den nye driftslederen har nødvendig kompetanse i henhold til taubaneforskriften § 3-3.

Sertifikat

Nye driftsledere som har driftsledersertifikat fra før 1. juli 2023 kan oppgi sertifikatnummeret som dokumentasjon på nødvendig kompetanse. Sertifikatet må gjelde for taubanetypen vedkommende skal være driftsleder for. Sertifikatet for skitrekk vil også dekke skitau, mens sertifikatet for stolheis i tillegg vil dekke både skitrekk og skitau.

Kursbevis

Virksomheter med nye driftsledere som etter 1. juli 2023 har gjennomført kurs i regi av en av bransjeorganisasjonene Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner eller Norske Tau- og Kabelbaners Forening, kan laste opp kursbeviset som dokumentasjon på nødvendig kompetanse.

Driftslederkurset for skitrekk i regi av Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner vil også dekke kompetansekravene for skitau. Driftslederkurset for stolheis i regi av Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner vil i tillegg dekke kompetansekravene for både skitrekk og skitau. Kurset for totausbane og kabelbane i regi av Norske Tau- og Kabelbaners Forening dekker kompetansekravene for totausbane og kabelbane.

Annen dokumentasjon

Hvis den nye driftslederen verken har gjennomført driftslederkurs etter 1. juli 2023 eller har driftsledersertifikat fra før 1. juli 2023, må virksomheten laste opp følgende dokumentasjon som skal vise at den nye driftslederen har den nødvendige kompetansen i henhold til forskrift om taubaner § 3-3:

  • Virksomhetens krav til kompetanse for driftsleder
  • Opplæringsplan, herunder beskrivelse av hvordan opplæring av ny driftsleder ble gjennomført, samt innholdet
  • Beskrivelse av arbeidsoppgaver i opplæringsperioden

Vi har laget egne veiledere for kompetansebehovet for driftsledere for ulike taubanetyper.

Krav til praksisattest

I meldingen om ny driftsleder/stedfortredende driftsleder må virksomheten oppgi:

  • hvor og når den nye driftslederen har gjennomført praksisperioden
  • type taubane som praksisen er gjennomført på
  • navnet på driftsleder som sto ansvarlig for opplæring av den nye driftslederen

I tilfelle den nye driftslederen har sertifikat fra før 1. juli 2023, må virksomheten oppgi hvor og når den siste relevante praksisperioden ble gjennomført, og hvem som var ansvarlig for driftsleders opplæring.

Kravene til praksistid følger av taubaneforskriften § 3-3:

  1. skitau: 1 uke
  2. skitrekk: 1 måned
  3. andre taubaner: 4 måneder

Praksisperioden skal være gjennomført på taubanetypen som den nye driftslederen skal være driftsleder for, under veiledning av en driftsleder med god erfaring fra tilsvarende taubane. Praksisperioden skal spesielt dekke bokstav c) til f) i taubaneforskriften § 3-3:

c. sikkerhetsstyringssystemets hensikt og innhold
d. beredskap
e. teknisk kompetanse, inkludert taubanens oppbygging og virkemåte,
    risikomomenter forbundet med drift og taubanens sikkerhetsfunksjoner
f. kompetanse knyttet til drift og driftskontroll, inkludert vurdering av tilstrekkelig
   bemanning, krav til kontroller av taubanen før og under drift og hvilke forhold som
   krever stans av driften