Regelverk om fører, personell og operasjonelle forhold

Regler som gjelder for personell som jobber på jernbanen, helsekrav, krav for å bli lokfører m.m.

Jernbaneloven

Overordnede bestemmelser om myndighet, krav og tillatelser m.m. for all jernbane.

Forskrift om sikkerhet og tekniske forhold ved jernbanen

Handler om Jernbanetilsynets myndighet, oppgaver og forskriftsmyndighet, ERAs og jernbanedirektoratets myndighet og oppgaver og krav til meldermyndighet.

Forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog

Forskriften omhandler i hovedsak operativt personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten, for eksempel skiftepersonell, trafikkstyrer, sikkerhetsvakt mv. 

Jernbaneforskriften

Regulerer blant annet lisens, fordeling av infrastrukturkapasitet, avgifter og markedsovervåking og tilgang til å trafikkere jernbanenettet.

Førerforskriften

Stiller krav om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på jernbanen, og hvilke krav som må oppfylles av føreren for å få sertifisering.

Opplæringsforskriften

Handler om opplæring av personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten.