§ 2-1. Innhold i TSI-ene

§ 2-1. Innhold i TSI-ene

Byrået utarbeider tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI) for hvert delsystem. Et delsystem kan omfattes av flere TSI-er, og en TSI kan omfatte flere delsystemer.
Faste delsystemer skal være i samsvar med TSI-ene og gjeldende nasjonale regler på det tidspunktet søknaden om tillatelse til å ta i bruk ble sendt. Kjøretøy skal være i samsvar med TSI-ene og gjeldende nasjonale regler på det tidspunktet søknaden om tillatelse til å bringe et kjøretøy i omsetning ble sendt. Faste delsystemer og kjøretøy skal til enhver tid være i samsvar med og overholde TSI-ene som de oppfylte på søknadstidspunktet så lenge de er i bruk.

Til annet ledd:

Delsystemer og kjøretøy må være i samsvar med TSI-ene og gjeldende nasjonale regler på det tidspunktet søknaden om tillatelse blir sendt, og ikke på det tidspunktet de blir tatt i bruk. Det vil si at eventuelle endringer i TSI-er eller nasjonale regler som trer i kraft etter at søknaden ble sendt ikke får anvendelse.

Det fremgår av siste punktum at faste delsystemer og kjøretøys samsvar og overholdelse av krav i TSI-ene må opprettholdes så lenge de er i bruk. Det er de kravene som gjaldt på det tidspunktet søknaden om tillatelse ble sendt og som tillatelsen(e) er gitt på grunnlag av som må opprettholdes, ikke de til enhver tid gjeldende kravene i TSI-er og nasjonale regler.