§ 33. Europeisk register over tillatte typer kjøretøy

§ 33. Europeisk register over tillatte typer kjøretøy

Byrået skal innføre og opprettholde et register over typer kjøretøy som har tillatelse til ibruktaking i jernbanenettet i EØS-området. Dette registeret skal oppfylle følgende kriterier:
 1. a.
  det skal være offentlig og elektronisk tilgjengelig,
 2. b.
  det skal overholde de felles spesifikasjonene vedtatt i samsvar med direktiv 2008/57/EF, artikkel 34 nr. 4,
 3. c.
  det skal være koplet til alle nasjonale kjøretøyregistre.
Dette registeret skal omfatte følgende detaljopplysninger for hver type kjøretøy:
 1. a.
  de tekniske egenskapene til typen kjøretøy, som definert i de relevante TSIene,
 2. b.
  produsentens navn,
 3. c.
  datoene for, henvisningene til og EØS-statene som har gitt tillatelse til ibruktaking av denne typen kjøretøy, herunder eventuelle restriksjoner eller tilbakekallinger.
Statens jernbanetilsyn skal underrette Byrået når tillatelse til ibruktaking av en type kjøretøy blir gitt, endret, suspendert eller tilbakekalt.