Til startsiden

Kapittel VII. Registre over infrastruktur og kjøretøy

§ 31. Nummereringssystem for kjøretøy

§ 31. Nummereringssystem for kjøretøy

Alle kjøretøy som er tatt i bruk i EØS-områdets jernbanesystem skal bære et europeisk kjøretøynummer (EVN) som blir tilordnet når den første tillatelsen for ibruktaking blir gitt. Et kjøretøy skal bare få tilordnet et EVN én gang, med mindre noe annet er angitt i TSIen for drift og trafikkstyring.
Innehaveren av den første tillatelsen er ansvarlig for å merke kjøretøyet med EVN.
Kjøretøy som er i trafikk eller er ment å settes i trafikk fra eller til tredjestater hvis sporvidde er forskjellig fra sporvidden i EØS-området kan identifiseres med et annet kodesystem.

§ 32. Nasjonale kjøretøyregistre

§ 32. Nasjonale kjøretøyregistre

Statens jernbanetilsyn skal ha et oppdatert register over kjøretøy med tillatelse til ibruktaking i Norge. Dette registeret skal oppfylle følgende kriterier:
 1. a.
  det skal overholde de felles spesifikasjonene omhandlet i annet ledd,
 2. b.
  det skal være tilgjengelig for sikkerhetsmyndigheter og undersøkelsesorganer utpekt i artikkel 16 og 21 i direktiv 2004/49/EF. Det skal også gjøres tilgjengelig, som svar på en berettiget anmodning, for den reguleringsmyndighet som er utpekt i artikkel 30 i direktiv 2001/14/EF, og for Byrået, jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger, samt for de som registrerer kjøretøy eller er identifisert i registeret.
For hvert kjøretøy skal registeret inneholde minst følgende opplysninger:
 1. a.
  europeisk kjøretøynummer (EVN),
 2. b.
  henvisninger til EF-verifiseringserklæringen og det utstedende organ,
 3. c.
  henvisninger til det europeiske registeret over tillatte typer kjøretøy som omhandlet i § 33,
 4. d.
  identifisering av eieren og innehaveren av kjøretøyet,
 5. e.
  restriksjoner på bruken av kjøretøyet,
 6. f.
  enheten med ansvar for vedlikehold.
Registreringsinnehaveren skal umiddelbart melde fra om alle endringer av de opplysninger som er registrert i det nasjonale kjøretøyregisteret, om destruering av et kjøretøy eller om en beslutning om ikke lenger å registrere et kjøretøy, til Statens jernbanetilsyn og eventuelt myndighetene i andre EØS-stater der kjøretøyet har tillatelse.
Så lenge de nasjonale kjøretøyregistre ikke er koplet sammen, skal hver enkelt EØS-stat oppdatere sitt register med de endringene som en annen EØS-stat foretar i sitt eget register med hensyn til opplysningene nevnt i forrige ledd.
Når det gjelder kjøretøy som er tatt i bruk for første gang i en tredjestat og har fått tillatelse i en EØS-stat for ibruktaking på dens territorium, skal vedkommende EØS-stat påse at de opplysningene som er oppført i annet ledd bokstav d) til f) kan hentes ut via det nasjonale kjøretøyregisteret. Opplysninger omhandlet i annet ledd bokstav f) kan erstattes med sikkerhetskritiske opplysninger knyttet til vedlikeholdsplanen.

§ 33. Europeisk register over tillatte typer kjøretøy

§ 33. Europeisk register over tillatte typer kjøretøy

Byrået skal innføre og opprettholde et register over typer kjøretøy som har tillatelse til ibruktaking i jernbanenettet i EØS-området. Dette registeret skal oppfylle følgende kriterier:
 1. a.
  det skal være offentlig og elektronisk tilgjengelig,
 2. b.
  det skal overholde de felles spesifikasjonene vedtatt i samsvar med direktiv 2008/57/EF, artikkel 34 nr. 4,
 3. c.
  det skal være koplet til alle nasjonale kjøretøyregistre.
Dette registeret skal omfatte følgende detaljopplysninger for hver type kjøretøy:
 1. a.
  de tekniske egenskapene til typen kjøretøy, som definert i de relevante TSIene,
 2. b.
  produsentens navn,
 3. c.
  datoene for, henvisningene til og EØS-statene som har gitt tillatelse til ibruktaking av denne typen kjøretøy, herunder eventuelle restriksjoner eller tilbakekallinger.
Statens jernbanetilsyn skal underrette Byrået når tillatelse til ibruktaking av en type kjøretøy blir gitt, endret, suspendert eller tilbakekalt.

§ 34. Register over infrastruktur

§ 34. Register over infrastruktur

Statens jernbanetilsyn skal påse at et register over infrastruktur blir offentliggjort og oppdatert på grunnlag av den revisjonssyklusen som er omhandlet i direktiv 2008/57/EF artikkel 35 nr. 2. Dette registeret skal angi hovedegenskapene for hvert aktuelle delsystem eller del av et delsystem (f.eks. grunnleggende parametrer), og deres sammenheng med de egenskapene som er fastsatt i henhold til de relevante TSIene. For dette formål skal hver TSI angi nøyaktig hvilke opplysninger som skal tas med i registeret over infrastruktur.