§ 30c. Krav til samsvarsvurderingsorganer

§ 30c. Krav til samsvarsvurderingsorganer

For å kunne meldes skal et samsvarsvurderingsorgan oppfylle kravene fastsatt i annet til syvende ledd, i § 30d og i § 30e.
Samsvarsvurderingsorganer skal opprettes i henhold til lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar, og være en juridisk person.
Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle samsvarsvurderingsoppgaver som det er tillagt i henhold til den relevante TSI-en og som det er meldt for, uansett om disse oppgavene utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på dets vegne og ansvar.
Samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid ha
 1. a.
  nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingene,
 2. b.
  nødvendige framgangsmåter for å utføre samsvarsvurderingene, som tar hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, hvor kompleks teknologien i det aktuelle produktet er, og produksjonsprosessens masse- eller seriepreg,
 3. c.
  dokumentasjon på framgangsmåtene for samsvarsvurderingene, som sikrer åpenhet og evne til å gjennomføre disse, og
 4. d.
  en egnet metode for å skille mellom de oppgavene det utfører som et meldt organ og annen virksomhet.
Samsvarsvurderingsorgan skal ha nødvendige midler til å kunne utføre de tekniske og administrative oppgavene som er forbundet med samsvarsvurderingen, og tilgang til alt nødvendig utstyr eller alle nødvendige anlegg.
Samsvarsvurderingsorgan skal tegne ansvarsforsikring.
Personalet i samsvarsvurderingsorgan har taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de får kjennskap til når de utfører sine oppgaver, unntatt overfor relevante myndigheter.
Samsvarsvurderingsorganer skal delta i eller sikre at deres vurderingspersonale blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen for meldte samsvarsvurderingsorganer som er opprettet i henhold til relevant EU-regelverk, og anvende de forvaltningsvedtakene og dokumentene som er resultatet av denne gruppens arbeid, som generelle retningslinjer.
Samsvarsvurderingsorganer som er meldt for delsystemer for styring, kontroll og signal montert langs sporet og/eller om bord, skal delta i eller sikre at deres vurderingspersonale blir underrettet om virksomheten til ERTMS-gruppen nevnt i artikkel 29 i forordning (EU) 2016/796. De skal følge retningslinjene som er utarbeidet som et resultat av arbeidet til denne gruppen. Dersom de anser det som uhensiktsmessig eller umulig å anvende dem, skal de aktuelle samsvarsvurderingsorganene framlegge sine observasjoner for drøfting i ERTMS-gruppen, med sikte på kontinuerlig forbedring av retningslinjene.