Til startsiden

Kapittel VI. Meldermyndighet og samsvarsvurderingsorganer

§ 30. Definisjoner

§ 30. Definisjoner

Definisjonene i § 4 gjelder for dette kapitlet så langt de passer, og så lenge det ikke fremgår noe annet av bokstav a til l i denne bestemmelsen. I dette kapitlet menes med
 1. a.
  samtrafikkevne: et jernbanesystems evne til å muliggjøre sikker og kontinuerlig trafikk av tog som oppviser de påkrevde nivåene for yteevne
 2. b.
  delsystemer: de strukturelle eller funksjonelle delene av unionens jernbanesystem, som angitt i vedlegg II i denne forskriften
 3. c.
  samtrafikkomponent: enhver enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet av utstyr som inngår i eller er bestemt til å inngå i et delsystem, og som samtrafikkevnen til jernbanesystemet direkte eller indirekte er avhengig av, inkludert både materielle og immaterielle produkter
 4. d.
  produkt: et produkt framstilt ved en produksjonsprosess, inkludert samtrafikkomponenter og delsystemer
 5. e.
  grunnleggende krav: alle vilkår fastsatt i vedlegg III til denne forskriften som må oppfylles av Unionens jernbanesystem, delsystemene og samtrafikkomponentene, inkludert grensesnitt
 6. f.
  teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne (TSI): en spesifikasjon vedtatt i samsvar med direktiv (EU) 2016/797 som hvert delsystem eller del av et delsystem skal omfattes av for å oppfylle de grunnleggende kravene og sikre samtrafikkevnen i jernbanesystemet
 7. g.
  harmonisert standard: en europeisk standard som er vedtatt på grunnlag av en anmodning fra Kommisjonen med henblikk pågjennomføring av Unionens harmoniseringsregelverk
 8. h.
  nasjonale regler: alle bindende regler vedtatt i en EØS-stat, uavhengig av hvilket organ som utsteder dem, som inneholder andre krav til jernbanesikkerhet eller tekniske krav enn dem som er fastsatt i EU-regelverket eller internasjonale regler som gjelder i den aktuelle EØS-staten for jernbanevirksomhetene eller tredjemenn
 9. i.
  akkreditering: en attestering fra et nasjonalt akkrediteringsorgan om at et samsvarsvurderingsorgan oppfyller kravene fastsatt i harmoniserte standarder og, der det er relevant, eventuelle tilleggskrav, inkludert dem som er fastsatt i relevante sektorordninger, til å utøve en bestemt samsvarsvurderingsvirksomhet
 10. j.
  nasjonalt akkrediteringsorgan: det eneste organ i en EØS-stat som utfører akkreditering på oppdrag fra staten
 11. k.
  samsvarsvurdering: en prosess for å fastslå om nærmere angitte krav til et produkt, en prosess, en tjeneste, et delsystem, en person eller et organ er oppfylt
 12. l.
  samsvarsvurderingsorgan: et organ som er meldt eller utpekt til å være ansvarlig for samsvarsvurderingsvirksomhet, inkludert kalibrering, prøving, sertifisering og inspeksjon; et samsvarsvurderingsorgan klassifiseres som «meldt organ» etter melding fra en EØS-stat; et samsvarsvurderingsorgan klassifiseres som «utpekt organ» etter utpeking av en EØS-stat.

§ 30a. Meldermyndighet

§ 30a. Meldermyndighet

Statens jernbanetilsyn er meldermyndighet i samsvar med denne forskriften og har ansvaret for utpeking av, melding om og tilsyn med samsvarsvurderingsorganer.
Statens jernbanetilsyn skal informere i henhold til direktiv (EU) 2016/797 artikkel 27 nr. 2 om hvilke organer som har tillatelse til å utføre samsvarsvurderinger etter denne forskriften.
Statens jernbanetilsyn skal informere i henhold til direktiv (EU) 2016/797 artikkel 29 om prosessen for utpeking av, melding om og tilsyn med samsvarsvurderingsorganer, og om eventuelle endringer i disse prosessene.
Vurderinger og tilsyn etter første ledd skal utføres av akkrediteringsorgan i henhold til og i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008. Dersom Statens jernbanetilsyn delegerer eller på annen måte overlater utpekingen, meldingen eller tilsynet nevnt i første ledd, til et organ som ikke er et statlig foretak, skal dette organet være en juridisk person og oppfylle kravene fastsatt i § 30b. I tillegg skal organet ha forsikring for å dekke erstatningsansvar som måtte oppstå som følge av virksomheten. Statens jernbanetilsyn har ansvaret for de oppgavene som utføres av organet.
Statens jernbanetilsyn skal sørge for at de organene de har meldt, enten direkte eller gjennom utpekte representanter, deltar i arbeidet til sektorgruppen av meldte organer opprettet i samsvar med artikkel 24 i forordning (EU) 2016/796.

§ 30b. Krav til meldermyndighet

§ 30b. Krav til meldermyndighet

Meldermyndigheten skal
 1. a.
  være opprettet på en slik måte at det ikke oppstår interessekonflikt med samsvarsvurderingsorganer,
 2. b.
  være organisert og drives på en slik måte at dens virksomhet er objektiv og upartisk,
 3. c.
  være organisert på en slik måte at alle beslutninger knyttet til utpeking av et samsvarsvurderingsorgan blir truffet av andre kvalifiserte personer enn dem som har utført vurderingen,
 4. d.
  ikke tilby eller utøve noen virksomhet som samsvarsvurderingsorganer utøver, eller yte rådgivningstjenester på kommersielt eller konkurransemessig grunnlag,
 5. e.
  sikre at opplysninger den innhenter, behandles fortrolig,
 6. f.
  ha tilstrekkelig med kvalifisert personell til rådighet for å kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.

§ 30c. Krav til samsvarsvurderingsorganer

§ 30c. Krav til samsvarsvurderingsorganer

For å kunne meldes skal et samsvarsvurderingsorgan oppfylle kravene fastsatt i annet til syvende ledd, i § 30d og i § 30e.
Samsvarsvurderingsorganer skal opprettes i henhold til lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar, og være en juridisk person.
Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle samsvarsvurderingsoppgaver som det er tillagt i henhold til den relevante TSI-en og som det er meldt for, uansett om disse oppgavene utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på dets vegne og ansvar.
Samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid ha
 1. a.
  nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingene,
 2. b.
  nødvendige framgangsmåter for å utføre samsvarsvurderingene, som tar hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, hvor kompleks teknologien i det aktuelle produktet er, og produksjonsprosessens masse- eller seriepreg,
 3. c.
  dokumentasjon på framgangsmåtene for samsvarsvurderingene, som sikrer åpenhet og evne til å gjennomføre disse, og
 4. d.
  en egnet metode for å skille mellom de oppgavene det utfører som et meldt organ og annen virksomhet.
Samsvarsvurderingsorgan skal ha nødvendige midler til å kunne utføre de tekniske og administrative oppgavene som er forbundet med samsvarsvurderingen, og tilgang til alt nødvendig utstyr eller alle nødvendige anlegg.
Samsvarsvurderingsorgan skal tegne ansvarsforsikring.
Personalet i samsvarsvurderingsorgan har taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de får kjennskap til når de utfører sine oppgaver, unntatt overfor relevante myndigheter.
Samsvarsvurderingsorganer skal delta i eller sikre at deres vurderingspersonale blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen for meldte samsvarsvurderingsorganer som er opprettet i henhold til relevant EU-regelverk, og anvende de forvaltningsvedtakene og dokumentene som er resultatet av denne gruppens arbeid, som generelle retningslinjer.
Samsvarsvurderingsorganer som er meldt for delsystemer for styring, kontroll og signal montert langs sporet og/eller om bord, skal delta i eller sikre at deres vurderingspersonale blir underrettet om virksomheten til ERTMS-gruppen nevnt i artikkel 29 i forordning (EU) 2016/796. De skal følge retningslinjene som er utarbeidet som et resultat av arbeidet til denne gruppen. Dersom de anser det som uhensiktsmessig eller umulig å anvende dem, skal de aktuelle samsvarsvurderingsorganene framlegge sine observasjoner for drøfting i ERTMS-gruppen, med sikte på kontinuerlig forbedring av retningslinjene.

§ 30d. Upartiskhet hos samsvarsvurderingsorganer

§ 30d. Upartiskhet hos samsvarsvurderingsorganer

Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredjepartsorgan som er uavhengig av organisasjonen det vurderer, og av produsenten av produktet det vurderer. Samsvarsvurderingsorgan skal garantere at organet, dets øverste ledelse og vurderingspersonalet er upartisk.
Samsvarsvurderingsorgan kan være med i en næringslivs- eller yrkesorganisasjon som representerer foretak som deltar i konstruksjonen, produksjonen, leveringen, monteringen, bruken eller vedlikeholdet av produkter som organet vurderer. Dette forutsetter at organet er uavhengig av disse foretakene, og at det ikke foreligger interessekonflikter.
Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og vurderingspersonalet, skal ikke være de som konstruerer, produserer, leverer, installerer, kjøper, eier, bruker eller vedlikeholder produktene de vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette skal ikke hindre bruk av vurderte produkter som er nødvendige for organets virksomhet, eller bruk av slike produkter for personlige formål.
Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og vurderingspersonalet skal ikke delta direkte i konstruksjonen, produksjonen, markedsføringen, installeringen, bruken eller vedlikeholdet av disse produktene, eller representere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i virksomhet som kan være i strid med deres uavhengighet eller integritet i forbindelse med den samsvarsvurderingsvirksomheten de er utpekt for. Dette forbudet gjelder særlig rådgivningstjenester.
Samsvarsvurderingsorgan skal sikre at deres datterforetaks eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortroligheten, objektiviteten eller upartiskheten i organets samsvarsvurderingsvirksomhet.
Samsvarsvurderingsorgan og deres personale skal utøve sin samsvarsvurderingsvirksomhet med den høyeste grad av faglig integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjonene på det aktuelle området. De skal ikke la seg utsette for noen form for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som vil kunne påvirke deres avgjørelser eller resultatene av deres samsvarsvurderingsvirksomhet. Dette gjelder særlig for personer eller grupper av personer som er berørt av resultatene av denne virksomheten.
Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse og til vurderingspersonalet skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av resultatene av slike vurderinger.

§ 30e. Personalet hos samsvarsvurderingsorganer

§ 30e. Personalet hos samsvarsvurderingsorganer

Personalet med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger skal ha følgende kvalifikasjoner:
 1. a.
  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all samsvarsvurderingsvirksomhet som det tekniske kontrollorganet er utpekt for,
 2. b.
  tilfredsstillende kunnskap om de kravene som gjelder for vurderingene de utfører, og den nødvendige myndigheten til å utføre disse vurderingene,
 3. c.
  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleggende kravene, de gjeldende harmoniserte standardene og de relevante bestemmelsene i EØS-regelverket,
 4. d.
  kvalifikasjoner til å utarbeide sertifikater, protokoller og rapporter som viser at vurderingene er utført.

§ 30f. Formodning om samsvar for samsvarsvurderingsorganer

§ 30f. Formodning om samsvar for samsvarsvurderingsorganer

Et samsvarsvurderingsorgan skal antas å oppfylle kravene i § 30c til § 30e når det er akkreditert i samsvar med kravene i EØS-vareloven.

§ 30g. Meldte organers datterforetak og underleverandører

§ 30g. Meldte organers datterforetak og underleverandører

Dersom et meldt organ overlater bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et datterforetak, skal det
 1. a.
  sikre at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene i § 30c til § 30e og informere Statens jernbanetilsyn om dette, og
 2. b.
  påta seg det fulle ansvaret for de oppgavene som blir utført.
Kunden må gi sitt samtykke før et meldt organ kan overlate bestemte oppgaver til en underleverandør eller et datterforetak.
Det meldte organet skal kunne gi Statens jernbanetilsyn tilgang til dokumenter om vurderingen av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og det arbeidet som de har utført i samsvar med den relevante TSI-en.

§ 30h. Akkrediterte interne organer

§ 30h. Akkrediterte interne organer

Søkeren kan bruke et akkreditert internt organ til samsvarsvurderingsvirksomhet der målet er å gjennomføre framgangsmåtene fastsatt i modul A1, A2, C1 eller C2 angitt i vedlegg II til beslutning nr. 768/2008/EF, og modul CA1 og CA2 angitt i vedlegg I til modulforskriften. Et slikt organ skal utgjøre en atskilt og egen del av den aktuelle søkeren og ikke delta i konstruksjon, produksjon, levering, installering, bruk eller vedlikehold av de produktene det vurderer.
Et akkreditert internt organ skal oppfylle følgende krav:
 1. a.
  Det skal være akkreditert i samsvar med EØS-vareloven.
 2. b.
  Organet og dets personale skal være organisatorisk atskilt fra foretaket som de utgjør en del av, ha rapporteringsmetoder som sikrer at de er upartiske, og dokumentere dette overfor Statens jernbanetilsyn.
 3. c.
  Verken organet eller dets personale skal ha ansvar for konstruksjon, produksjon, levering, installering, drift eller vedlikehold av de produktene som de vurderer, og de skal heller ikke delta i virksomhet som kan være i strid med deres uavhengighet eller integritet i forbindelse med vurderingsvirksomheten.
 4. d.
  Organet skal yte sine tjenester bare overfor det foretaket som det utgjør en del av.
Et akkreditert internt organ skal ikke meldes til EØS-statene eller Kommisjonen, men foretaket som det er en del av, eller Norsk akkreditering, skal gi informasjon om organets akkreditering til Statens jernbanetilsyn dersom tilsynet ber om det.

§ 30i. Søknad om melding

§ 30i. Søknad om melding

En virksomhet som er etablert eller opprettet i Norge kan søke Statens jernbanetilsyn om å bli godkjent som meldt organ.
Søknad om å bli godkjent som meldt organ skal inneholde en beskrivelse av
 1. a.
  samsvarsvurderingsvirksomheten,
 2. b.
  samsvarsvurderingsmodulene,
 3. c.
  produktene som organet søker for, og
 4. d.
  akkrediteringsbevis utstedt av Norsk akkreditering der det bekreftes at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene fastsatt i relevante harmoniserte standarder.

§ 30j. Framgangsmåte for melding

§ 30j. Framgangsmåte for melding

Statens jernbanetilsyn skal bare godkjenne meldt organ som oppfyller kravene fastsatt i § 30c til § 30e.
Statens jernbanetilsyn skal informere Kommisjonen og de andre EØS-statene om godkjenning av meldte organer ved å bruke det elektroniske meldingsverktøyet som Kommisjonen har utviklet og forvalter. Underretningen skal inneholde fullstendige opplysninger om virksomheten til meldt organ, samsvarsvurderingsmodulen(e) og det eller de aktuelle produktene, i tillegg til det relevante akkrediteringsbeviset.
Det aktuelle organet kan utøve virksomhet som meldt organ bare dersom Kommisjonen eller de andre EØS-statene ikke har reist innvendinger mot dette. Fristen for å reise en innvending er innen to uker etter at en underretning er sendt.
Kommisjonen og de andre EØS-statene skal informeres om eventuelle senere relevante endringer i godkjenningen.

§ 30k. Identifikasjonsnummere og lister over meldte organer

§ 30k. Identifikasjonsnummere og lister over meldte organer

Meldte organer blir tildelt et identifikasjonsnummer av Kommisjonen. Et meldt organ skal tildeles bare ett identifikasjonsnummer selv om det er utpekt i samsvar med flere regelverk.
Kommisjonen offentliggjør listen over de organene som er godkjent i samsvar med denne forskriften i en egen database (NANDO). Listen skal også inneholde de identifikasjonsnumrene organene er tildelt, og den virksomheten de er godkjent for. Kommisjonen sikrer at listen blir ajourført.

§ 30l. Endringer av meldinger

§ 30l. Endringer av meldinger

Dersom Statens jernbanetilsyn har fastslått eller er blitt informert om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene fastsatt i § 30c til § 30e, eller ikke oppfyller sine forpliktelser, skal Statens jernbanetilsyn enten begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake godkjenningen, avhengig av hvor alvorlig det er at kravene eller forpliktelsene ikke er oppfylt. Statens jernbanetilsyn skal umiddelbart informere Kommisjonen og de andre EØS-statene om dette.
Dersom en godkjenning begrenses, midlertidig oppheves eller trekkes tilbake, eller dersom det meldte organet har sluttet sin virksomhet, skal Statens jernbanetilsyn sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et annet meldt organ, eller er tilgjengelig for Statens jernbanetilsyn dersom tilsynet ber om det.

§ 30m. Tvil om meldte organers kompetanse

§ 30m. Tvil om meldte organers kompetanse

Kommisjonen undersøker alle saker der den er i tvil om, eller er blitt gjort oppmerksom på at det er tvil om, at et meldt organ har nødvendig kompetanse eller fortsatt oppfyller de kravene og det ansvaret det er underlagt.
Statens jernbanetilsyn skal, hvis Kommisjonen ber om det, gi Kommisjonen alle opplysninger om grunnlaget for godkjenningen eller for opprettholdelsen av vedkommende organs kompetanse.
Kommisjonen sikrer at alle sensitive opplysninger som den innhenter under sine undersøkelser, blir behandlet fortrolig.
Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for godkjenningen, informerer Kommisjonen Statens jernbanetilsyn om dette, og ber tilsynet om å treffe nødvendige korrigerende tiltak, inkludert om nødvendig at godkjenningen trekkes tilbake.

§ 30n. Meldte organers driftsmessige forpliktelser

§ 30n. Meldte organers driftsmessige forpliktelser

Meldte organer skal utføre samsvarsvurderinger etter framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i TSI-ene.
Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i forhold til målet, slik at markedsdeltakerne ikke pålegges unødige byrder. De meldte organene skal ta hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, hvor kompleks det aktuelle produktets teknologi er, og produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. I den forbindelse skal de likevel drive sin virksomhet med sikte på å vurdere produktets samsvar med krav i denne forskriften.
Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har oppfylt kravene i TSI-en eller tilsvarende harmoniserte standarder eller tekniske spesifikasjoner, skal det ikke utstede samsvarssertifikat så lenge kravene ikke er oppfylt.
Dersom et meldt organ i forbindelse med samsvarskontroll etter utstedelsen av et sertifikat finner at et produkt ikke lenger er i samsvar med TSI-en eller tilsvarende harmoniserte eller tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer egnede tiltak for å oppfylle disse kravene. Det meldte organet skal om nødvendig oppheve sertifikatet midlertidig eller trekke det tilbake.
Dersom produsenten ikke treffer egnede tiltak, eller dersom de ikke har den ønskede virkningen, skal det meldte organet begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle sertifikater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig.

§ 30o. Meldte organers forpliktelse til å gi opplysninger

§ 30o. Meldte organers forpliktelse til å gi opplysninger

De meldte organene skal underrette Statens jernbanetilsyn om:
 1. a.
  alle tilfeller der et sertifikat er nektet utstedt eller er begrenset, opphevet midlertidig eller trukket tilbake,
 2. b.
  alle omstendigheter som påvirker omfanget av og vilkårene for utpeking,
 3. c.
  alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene knyttet til opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomhet,
 4. d.
  dersom Statens jernbanetilsyn ber om det, hvilken samsvarsvurderingsvirksomhet de har utøvd innenfor det området de er utpekt for, i tillegg til all annen virksomhet de har utøvd, inkludert virksomhet og underleveranser over landegrensene.
Andre berørte nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal også underrettes om alle tilfeller der et sertifikat er nektet utstedt eller er begrenset, opphevet midlertidig eller trukket tilbake i henhold til første ledd bokstav a).
Meldte organer skal gi andre meldte organer som utøver tilsvarende samsvarsvurderingsvirksomhet for de samme produktene relevante opplysninger om spørsmål som gjelder negative og, om noen ber om det, positive resultater.
De meldte organene skal sende EF-verifiseringssertifikater for delsystemer, EF-samsvarssertifikater for samtrafikkomponenter og EF-sertifikater for bruksegnethet for samtrafikkomponenter til Den europeiske unions jernbanebyrå.

§ 30p. Utpekte organer for vurdering av samsvar med nasjonale regler

§ 30p. Utpekte organer for vurdering av samsvar med nasjonale regler

Statens jernbanetilsyn skal utpeke de organene som skal gjennomføre verifisering etter nasjonale regler. Et meldt organ kan være utpekt organ. I slike tilfeller kan hele verifiseringsprosessen utføres av ett enkelt samsvarsvurderingsorgan.
Kravene knyttet til samsvarsvurderingsorganer fastsatt i § 30c til § 30e, gjelder også utpekte organer, unntatt:
 1. a.
  krav i § 30c annet ledd som kun gjelder teknisk kontrollorgan
 2. b.
  når det gjelder kvalifikasjoner som kreves av personalet i samsvar med § 30e bokstav c, og
 3. c.
  når det gjelder dokumenter som skal stilles til rådighet for meldermyndigheten i samsvar med § 30g tredje ledd.
I tillegg gjelder følgende krav:
 1. a.
  Det utpekte organet skal ha tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av nasjonale lovgivning.
 2. b.
  Det utpekte organet skal inkludere dokumenter som gjelder arbeid som skal utføres av datterforetak eller underleverandører i samsvar med de relevante nasjonale reglene.
Forpliktelsene som er fastsatt i § 30n gjelder også utpekte organer, bortsett fra at disse forpliktelsene viser til nasjonale regler i stedet for TSI-er.
De driftsmessige forpliktelsene som er fastsatt i § 30o første ledd gjelder også utpekte organer, som skal informere Statens jernbanetilsyn i samsvar med dette.