§ 30a. Meldermyndighet

§ 30a. Meldermyndighet

Statens jernbanetilsyn er meldermyndighet i samsvar med denne forskriften og har ansvaret for utpeking av, melding om og tilsyn med samsvarsvurderingsorganer.
Statens jernbanetilsyn skal informere i henhold til direktiv (EU) 2016/797 artikkel 27 nr. 2 om hvilke organer som har tillatelse til å utføre samsvarsvurderinger etter denne forskriften.
Statens jernbanetilsyn skal informere i henhold til direktiv (EU) 2016/797 artikkel 29 om prosessen for utpeking av, melding om og tilsyn med samsvarsvurderingsorganer, og om eventuelle endringer i disse prosessene.
Vurderinger og tilsyn etter første ledd skal utføres av akkrediteringsorgan i henhold til og i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008. Dersom Statens jernbanetilsyn delegerer eller på annen måte overlater utpekingen, meldingen eller tilsynet nevnt i første ledd, til et organ som ikke er et statlig foretak, skal dette organet være en juridisk person og oppfylle kravene fastsatt i § 30b. I tillegg skal organet ha forsikring for å dekke erstatningsansvar som måtte oppstå som følge av virksomheten. Statens jernbanetilsyn har ansvaret for de oppgavene som utføres av organet.
Statens jernbanetilsyn skal sørge for at de organene de har meldt, enten direkte eller gjennom utpekte representanter, deltar i arbeidet til sektorgruppen av meldte organer opprettet i samsvar med artikkel 24 i forordning (EU) 2016/796.