§ 30o. Meldte organers forpliktelse til å gi opplysninger

§ 30o. Meldte organers forpliktelse til å gi opplysninger

De meldte organene skal underrette Statens jernbanetilsyn om:
 1. a.
  alle tilfeller der et sertifikat er nektet utstedt eller er begrenset, opphevet midlertidig eller trukket tilbake,
 2. b.
  alle omstendigheter som påvirker omfanget av og vilkårene for utpeking,
 3. c.
  alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene knyttet til opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomhet,
 4. d.
  dersom Statens jernbanetilsyn ber om det, hvilken samsvarsvurderingsvirksomhet de har utøvd innenfor det området de er utpekt for, i tillegg til all annen virksomhet de har utøvd, inkludert virksomhet og underleveranser over landegrensene.
Andre berørte nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal også underrettes om alle tilfeller der et sertifikat er nektet utstedt eller er begrenset, opphevet midlertidig eller trukket tilbake i henhold til første ledd bokstav a).
Meldte organer skal gi andre meldte organer som utøver tilsvarende samsvarsvurderingsvirksomhet for de samme produktene relevante opplysninger om spørsmål som gjelder negative og, om noen ber om det, positive resultater.
De meldte organene skal sende EF-verifiseringssertifikater for delsystemer, EF-samsvarssertifikater for samtrafikkomponenter og EF-sertifikater for bruksegnethet for samtrafikkomponenter til Den europeiske unions jernbanebyrå.