§ 30m. Tvil om meldte organers kompetanse

§ 30m. Tvil om meldte organers kompetanse

Kommisjonen undersøker alle saker der den er i tvil om, eller er blitt gjort oppmerksom på at det er tvil om, at et meldt organ har nødvendig kompetanse eller fortsatt oppfyller de kravene og det ansvaret det er underlagt.
Statens jernbanetilsyn skal, hvis Kommisjonen ber om det, gi Kommisjonen alle opplysninger om grunnlaget for godkjenningen eller for opprettholdelsen av vedkommende organs kompetanse.
Kommisjonen sikrer at alle sensitive opplysninger som den innhenter under sine undersøkelser, blir behandlet fortrolig.
Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for godkjenningen, informerer Kommisjonen Statens jernbanetilsyn om dette, og ber tilsynet om å treffe nødvendige korrigerende tiltak, inkludert om nødvendig at godkjenningen trekkes tilbake.