§ 30k. Identifikasjonsnummere og lister over meldte organer

§ 30k. Identifikasjonsnummere og lister over meldte organer

Meldte organer blir tildelt et identifikasjonsnummer av Kommisjonen. Et meldt organ skal tildeles bare ett identifikasjonsnummer selv om det er utpekt i samsvar med flere regelverk.
Kommisjonen offentliggjør listen over de organene som er godkjent i samsvar med denne forskriften i en egen database (NANDO). Listen skal også inneholde de identifikasjonsnumrene organene er tildelt, og den virksomheten de er godkjent for. Kommisjonen sikrer at listen blir ajourført.