§ 31. Høring av berørte parter og EFTAs overvåkningsorgan ved innføringen av nye nasjonale sikkerhetsregler

§ 31. Høring av berørte parter og EFTAs overvåkningsorgan ved innføringen av nye nasjonale sikkerhetsregler

1. Dersom Statens jernbanetilsyn, etter vedtakelsen av felles sikkerhetsmål, vil innføre nye nasjonale sikkerhetsregler som krever et høyere sikkerhetsnivå enn de felles sikkerhetsmålene, eller dersom Statens jernbanetilsyn vil innføre nye nasjonale sikkerhetsregler som kan berøre virksomheten til jernbaneforetak fra andre EØS-stater som opererer på norsk territorium, skal alle berørte parter høres i god tid.
2. Statens jernbanetilsyn skal også fremlegge utkastet til sikkerhetsregler med begrunnelse for innføringen for EFTAs overvåkningsorgan.