Til startsiden

Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser

§ 30. Underretning om endring i lov eller forskrift mv.

§ 30. Underretning om endring i lov eller forskrift mv.

Departementet skal straks underrette EFTAs overvåkningsorgan om alle endringer av de nasjonale sikkerhetsreglene og om alle nye slike regler som vedtas, med mindre den aktuelle regelen utelukkende gjennomfører TSI-er som omhandlet i samtrafikkforskriften.

§ 31. Høring av berørte parter og EFTAs overvåkningsorgan ved innføringen av nye nasjonale sikkerhetsregler

§ 31. Høring av berørte parter og EFTAs overvåkningsorgan ved innføringen av nye nasjonale sikkerhetsregler

1. Dersom Statens jernbanetilsyn, etter vedtakelsen av felles sikkerhetsmål, vil innføre nye nasjonale sikkerhetsregler som krever et høyere sikkerhetsnivå enn de felles sikkerhetsmålene, eller dersom Statens jernbanetilsyn vil innføre nye nasjonale sikkerhetsregler som kan berøre virksomheten til jernbaneforetak fra andre EØS-stater som opererer på norsk territorium, skal alle berørte parter høres i god tid.
2. Statens jernbanetilsyn skal også fremlegge utkastet til sikkerhetsregler med begrunnelse for innføringen for EFTAs overvåkningsorgan.

§ 32. Rapport

§ 32. Rapport

1. Statens jernbanetilsyn skal hvert år utarbeide og offentliggjøre en rapport om virksomheten det foregående år. Rapporten skal inneholde følgende opplysninger:
 1. a.
  Utviklingen av jernbanesikkerheten, herunder en oversikt over situasjonen på medlemskapsplan med hensyn til felles sikkerhetsindikatorer som angitt i direktiv 2004/49/EF vedlegg I.
 2. b.
  Viktige endringer i lover og forskrifter med hensyn til jernbanesikkerhet.
 3. c.
  Utviklingen med hensyn til sikkerhetssertifisering og sikkerhetsgodkjenning.
 4. d.
  Resultater og erfaringer fra overvåkningen av infrastrukturforvaltere og jernbaneforetakene.
 5. e.
  Unntak fra kravene til å identifisere enhet med ansvar for vedlikehold som angitt i direktiv 2004/49/EF artikkel 14a nr. 8.
2. Rapporten skal oversendes Det europeiske jernbanebyrået innen 30. september hvert år.

§ 33. Ikrafttredelse, endringer i andre forskrifter mv.

§ 33. Ikrafttredelse, endringer i andre forskrifter mv.

1. Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.
2. Fra samme tid gjøres følgende endring i forskrift 10. desember 2010 nr. 1569 om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane og godsbane, samt sidespor, havnespor m.m. (tillatelsesforskriften): ---
4. Lisenser, sikkerhetssertifikater og sikkerhetsgodkjenninger gitt med hjemmel i forskrift 10. desember 2010 nr. 1568 om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet gjelder videre på samme vilkår som før.