§ 30. Underretning om endring i lov eller forskrift mv.

§ 30. Underretning om endring i lov eller forskrift mv.

Departementet skal straks underrette EFTAs overvåkningsorgan om alle endringer av de nasjonale sikkerhetsreglene og om alle nye slike regler som vedtas, med mindre den aktuelle regelen utelukkende gjennomfører TSI-er som omhandlet i samtrafikkforskriften.