§ 24. Vilkår for sikkerhetsgodkjenning

§ 24. Vilkår for sikkerhetsgodkjenning

For å få utstedt sikkerhetsgodkjenning må infrastrukturforvalter
  1. a.
    ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i sikkerhetsstyringsforskriften
  2. b.
    kunne oppfylle spesifikke krav som er nødvendige for sikker utforming, sikkert vedlikehold og sikker drift av jernbaneinfrastrukturen, herunder vedlikehold og drift av systemet for trafikkstyring og signalgiving.