Til startsiden

Kapittel 4. Sikkerhetsgodkjenning av infrastrukturforvalter

§ 23. Krav om sikkerhetsgodkjenning

§ 23. Krav om sikkerhetsgodkjenning

1. Infrastrukturforvalter må ha sikkerhetsgodkjenning utstedt av Statens jernbanetilsyn. Infrastrukturforvalter med sikkerhetsgodkjenning kan utføre egentransport i forbindelse med utbygging, drift, vedlikehold og sporadiske transportbehov relatert til driften av jernbanenettet.
2. Sikkerhetsgodkjenningen kan også omfatte tilknyttet infrastruktur som infrastrukturforvalteren etter avtale påtar seg å drive for private. Sikkerhetsstyringssystemet må dekke all infrastruktur som drives av infrastrukturforvalteren.
3. Sikkerhetsgodkjenningen skal inneholde en bekreftelse på godtakelsen av infrastrukturforvalterens sikkerhetsstyringssystem. Videre skal godkjenningen inneholde en bekreftelse på godtakelsen av vilkårene i § 24.

§ 24. Vilkår for sikkerhetsgodkjenning

§ 24. Vilkår for sikkerhetsgodkjenning

For å få utstedt sikkerhetsgodkjenning må infrastrukturforvalter
  1. a.
    ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i sikkerhetsstyringsforskriften
  2. b.
    kunne oppfylle spesifikke krav som er nødvendige for sikker utforming, sikkert vedlikehold og sikker drift av jernbaneinfrastrukturen, herunder vedlikehold og drift av systemet for trafikkstyring og signalgiving.

§ 25. Fornyelse og endring av sikkerhetsgodkjenning

§ 25. Fornyelse og endring av sikkerhetsgodkjenning

1. Sikkerhetsgodkjenningen fornyes etter søknad fra infrastrukturforvalteren minst hvert femte år.
2. Sikkerhetsgodkjenningen skal oppdateres helt eller delvis ved alle vesentlige endringer av infrastrukturen, signalsystemet eller energiforsyningen eller av prinsippene for drift og vedlikehold av disse. Infrastrukturforvalteren skal omgående underrette Statens jernbanetilsyn om alle slike endringer.
3. Statens jernbanetilsyn kan kreve revisjon av sikkerhetsgodkjenningen etter vesentlige endringer av krav fastsatt i eller i medhold av jernbaneloven.

§ 26. Saksbehandlingstid

§ 26. Saksbehandlingstid

1. Søknad om sikkerhetsgodkjenning avgjøres omgående og senest fire måneder etter at Statens jernbanetilsyn har mottatt alle de nødvendige opplysningene og eventuelle tilleggsopplysninger som kreves. Dersom søkeren anmodes om å framlegge tilleggsopplysninger, skal disse fremlegges umiddelbart.
2. Tilsvarende gjelder for fornyelse og oppdatering av sikkerhetsgodkjenningen.

§ 27. Tilbakekall av sikkerhetsgodkjenning

§ 27. Tilbakekall av sikkerhetsgodkjenning

Statens jernbanetilsyn skal tilbakekalle sikkerhetsgodkjenningen dersom infrastrukturforvalter ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for sikkerhetsgodkjenningen.