§ 22. Rett til tilgang til opplæring m.m.

§ 22. Rett til tilgang til opplæring m.m.

1. Jernbaneforetak skal ha tilgang til opplæring av førere og togpersonell fra den som tilbyr slik opplæring, og der slik opplæring er nødvendig for å oppnå sikkerhetssertifikat, på like vilkår og uten forskjellsbehandling til en rimelig og rettferdig pris som står i forhold til kostnaden, som også kan omfatte en overskuddsmargin.
2. Tjenestene som tilbys, må omfatte opplæring i nødvendig linjekunnskap, driftsregler og driftsmetoder, systemet for signalgiving og styring, samt gjeldende fremgangsmåter ved nødssituasjoner på de aktuelle linjene.
3. Når jernbaneforetak ansetter nye førere, nytt togpersonell og nytt personell til å utføre viktige sikkerhetsoppgaver skal det kunne ta hensyn til opplæring, kvalifikasjoner og erfaring som kan være oppnådd tidligere fra andre jernbaneforetak. Med henblikk på dette har nevnte personell rett til å få tilgang til og kopier av, samt til å fremlegge alle dokumenter som bekrefter deres opplæring, kvalifikasjoner og erfaring.
4. Tilgang til opplæring og ansvaret for nivået på opplæringen for øvrig skal skje som beskrevet i sikkerhetsstyringssystemet til jernbaneforetaket eller infrastrukturforvalteren.