Til startsiden

Kapittel 3. Sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak

§ 16. Krav om sikkerhetssertifikat

§ 16. Krav om sikkerhetssertifikat

1. Jernbaneforetak med lisens utstedt av Statens jernbanetilsyn må ha sikkerhetssertifikat.
2. Jernbaneforetak med lisens fra annen EØS-stat eller Sveits og sikkerhetssertifikat i henhold til § 17 bokstav a, må ha sikkerhetssertifikat i henhold til § 17 bokstav b og oppfylle kravet til forsikring i § 18.
3. Sikkerhetssertifikatet skal angi type transport det gjelder for, kan omfatte hele eller deler av jernbanenettet, og skal inneholde en bekreftelse på at jernbaneforetaket har et sikkerhetsstyringssystem. Videre skal sikkerhetssertifikatet inneholde en bekreftelse på godtakelsen av tiltakene truffet av jernbaneforetaket med henblikk på å oppfylle spesifikke krav som er nødvendige for sikker drift på jernbanenettet.

§ 17. Vilkår for sikkerhetssertifikat

§ 17. Vilkår for sikkerhetssertifikat

1. For å få utstedt sikkerhetssertifikat må jernbaneforetaket
 1. a.
  ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i sikkerhetsstyringsforskriften, samt oppfylle sikkerhetskravene fastsatt i TSI-er og de relevante felles sikkerhetsmetodene og
 2. b.
  kunne oppfylle spesifikke nasjonale krav som er satt med henblikk på risikohåndtering og sikker bruk av jernbanenettet.
2. Sertifiseringen som utføres etter første ledd bokstav a gjelder i hele EØS-området for tilsvarende jernbanetransport.
3. For å dokumentere at kravet i bokstav b er oppfylt må jernbaneforetak fremlegge følgende dokumentasjon:
 1. a.
  Beskrivelse av hvordan sikkerhetsstyringssystemet sikrer samsvar med krav i eller i medhold av jernbaneloven og andre regler som gjelder for virksomheten, herunder bestemmelser for personell og rullende materiell.
 2. b.
  Beskrivelse av de forskjellige kategoriene av personell hos foretaket eller hos underleverandøren, og hvordan disse oppfyller kravene i eller i medhold av jernbaneloven og dokumentasjon som viser at personell er behørig autorisert eller sertifisert.
 3. c.
  Beskrivelse av de forskjellige typene rullende materiell som skal brukes i virksomheten, herunder dokumentasjon som viser at materiellet oppfyller kravene i eller i medhold av jernbaneloven og eventuelt er godkjent eller tillatt tatt i bruk.
4. Det skal kun fremlegges kortfattet dokumentasjon for de elementer som oppfyller TSI-er og andre krav fastsatt i samtrafikkforskriften.

§ 18. Forsikring

§ 18. Forsikring

1. Jernbaneforetak med lisens utstedt i annen EØS-stat eller Sveits må være tilstrekkelig forsikret eller ha tilstrekkelig garanti for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten, herunder dekning av erstatningsansvar i tilfelle ulykker, særlig når det gjelder passasjerer, bagasje, frakt, post og tredjemann. Forsikringen eller garantien må som minimum ha en dekning på 4500 G (folketrygdens grunnbeløp) per skadetilfelle.
2. For å dokumentere at kravet til forsikring eller garanti er oppfylt, må det fremlegges opplysninger om forsikring eller garanti som dekker erstatningsansvar nevnt i første ledd.

§ 19. Fornyelse og endring av sikkerhetssertifikat

§ 19. Fornyelse og endring av sikkerhetssertifikat

1. Sikkerhetssertifikat fornyes etter søknad fra jernbaneforetaket minst hvert femte år.
2. Jernbaneforetaket skal omgående underrette Statens jernbanetilsyn om alle vesentlige endringer i forutsetningene som ble lagt til grunn for utstedelsen av sikkerhetssertifikatet. Foretaket skal i tillegg underrette Statens jernbanetilsyn hver gang det innføres en ny kategori personell eller nye typer rullende materiell.
3. Statens jernbanetilsyn kan kreve at sikkerhetssertifikatet skal revideres ved vesentlige endringer i krav i eller i medhold av jernbaneloven. Sikkerhetssertifikatet skal oppdateres helt eller delvis ved alle vesentlige endringer av virksomhetens art eller omfang.

§ 20. Saksbehandlingstid

§ 20. Saksbehandlingstid

1. Søknad om sikkerhetssertifikat avgjøres omgående og senest fire måneder etter at Statens jernbanetilsyn har mottatt alle de nødvendige opplysningene og eventuelle tilleggsopplysninger som kreves. Dersom søkeren anmodes om å framlegge tilleggsopplysinger, skal disse fremlegges umiddelbart.
2. Tilsvarende gjelder ved fornyelse og oppdatering av sikkerhetssertifikat.

§ 21. Tilbakekall av sikkerhetssertifikat

§ 21. Tilbakekall av sikkerhetssertifikat

1. Statens jernbanetilsyn skal tilbakekalle hele eller deler av sikkerhetssertifikatet dersom jernbaneforetaket ikke oppfyller kravene til sikkerhetssertifikat.
2. Statens jernbanetilsyn skal tilbakekalle sikkerhetssertifikatet dersom det viser seg at jernbaneforetaket ikke har brukt det som tiltenkt i året etter utstedelsen.

§ 22. Rett til tilgang til opplæring m.m.

§ 22. Rett til tilgang til opplæring m.m.

1. Jernbaneforetak skal ha tilgang til opplæring av førere og togpersonell fra den som tilbyr slik opplæring, og der slik opplæring er nødvendig for å oppnå sikkerhetssertifikat, på like vilkår og uten forskjellsbehandling til en rimelig og rettferdig pris som står i forhold til kostnaden, som også kan omfatte en overskuddsmargin.
2. Tjenestene som tilbys, må omfatte opplæring i nødvendig linjekunnskap, driftsregler og driftsmetoder, systemet for signalgiving og styring, samt gjeldende fremgangsmåter ved nødssituasjoner på de aktuelle linjene.
3. Når jernbaneforetak ansetter nye førere, nytt togpersonell og nytt personell til å utføre viktige sikkerhetsoppgaver skal det kunne ta hensyn til opplæring, kvalifikasjoner og erfaring som kan være oppnådd tidligere fra andre jernbaneforetak. Med henblikk på dette har nevnte personell rett til å få tilgang til og kopier av, samt til å fremlegge alle dokumenter som bekrefter deres opplæring, kvalifikasjoner og erfaring.
4. Tilgang til opplæring og ansvaret for nivået på opplæringen for øvrig skal skje som beskrevet i sikkerhetsstyringssystemet til jernbaneforetaket eller infrastrukturforvalteren.