§ 16. Krav om sikkerhetssertifikat

§ 16. Krav om sikkerhetssertifikat

1. Jernbaneforetak med lisens utstedt av Statens jernbanetilsyn må ha sikkerhetssertifikat.
2. Jernbaneforetak med lisens fra annen EØS-stat eller Sveits og sikkerhetssertifikat i henhold til § 17 bokstav a, må ha sikkerhetssertifikat i henhold til § 17 bokstav b og oppfylle kravet til forsikring i § 18.
3. Sikkerhetssertifikatet skal angi type transport det gjelder for, kan omfatte hele eller deler av jernbanenettet, og skal inneholde en bekreftelse på at jernbaneforetaket har et sikkerhetsstyringssystem. Videre skal sikkerhetssertifikatet inneholde en bekreftelse på godtakelsen av tiltakene truffet av jernbaneforetaket med henblikk på å oppfylle spesifikke krav som er nødvendige for sikker drift på jernbanenettet.