§ 2-13. Krav om årlig bruk av uavhengig inspeksjonsorgan

§ 2-13. Krav om årlig bruk av uavhengig inspeksjonsorgan

Virksomheten skal årlig benytte og bekoste uavhengig inspeksjonsorgan for teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning. Statens jernbanetilsyn kan kreve at inspeksjonsorganet skal være akkreditert.
For oppblåsbare innretninger er det ikke krav om at inspeksjonsorganet skal være uavhengig.
Inspeksjonen skal omfatte hele innretningen med tilleggsutstyr. Intervallene mellom inspeksjonene skal maksimum være som fastsatt i gjeldende standard eller av leverandør om disse er kortere.
Framgangsmåte og innhold i en teknisk kontroll skal følge reglene i relevant standard.
Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra kravet om inspeksjon.