Til startsiden

Kapittel 2. Generelle krav til virksomheten

§ 2-1. Ansvaret for virksomheten

§ 2-1. Ansvaret for virksomheten

Virksomheten har ansvaret for sikker montering, drift, vedlikehold og kontroll på risiko for fornøyelsesinnretningen.

§ 2-2. Driftstillatelse og varsel ved endringer av betydning for driftstillatelsen

§ 2-2. Driftstillatelse og varsel ved endringer av betydning for driftstillatelsen

Drift av fornøyelsesinnretning krever driftstillatelse. Statens jernbanetilsyn gir driftstillatelse etter at søker har godtgjort at alle tekniske og driftsmessige krav er oppfylt.
Flytting av ikke-mobile fornøyelsesinnretninger krever ny driftstillatelse. Ved andre endringer av fornøyelsesinnretninger, skal dette meldes skriftlig til Statens jernbanetilsyn som skal vurdere om endringen er av en slik art at det er nødvendig å søke om ny driftstillatelse.
Innretningen skal være merket med innretningsnummer fra Statens jernbanetilsyn.

§ 2-3. Søknad om driftstillatelse

§ 2-3. Søknad om driftstillatelse

Søknad om driftstillatelse sendes Statens jernbanetilsyn på fastsatt skjema.
Søknad om driftstillatelse avgjøres snarest mulig og senest fire uker etter den dato da alle nødvendige opplysninger er fremlagt for Statens jernbanetilsyn.

§ 2-4. Forsikringsplikt

§ 2-4. Forsikringsplikt

Virksomheten skal være forsikret og ha sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av fornøyelsesinnretningen. Ved manglende sikkerhetsstillelse skal Statens jernbanetilsyn tilbakekalle driftstillatelsen. Forsikringsavtale kan inngås for hver fornøyelsesinnretning, eller samlet for virksomhetens fornøyelsesinnretninger.
Ved beregning av forsikringsdekningens og sikkerhetsstillelsens størrelse skal det legges vekt på det skadepotensiale innretningen representerer.
Forsikringsselskapet hvor fornøyelsesinnretningen er forsikret skal varsle Statens jernbanetilsyn om bortfall av sikkerhetsstillelse.

§ 2-5. Varslingsplikt om ulykke og alvorlig hendelse

§ 2-5. Varslingsplikt om ulykke og alvorlig hendelse

Hvis det skjer en ulykke med ikke ubetydelig personskade skal virksomheten straks varsle politiet. Varsel skal skje muntlig.
Hvis det skjer en ulykke eller alvorlig hendelse skal virksomheten også varsle tilsynsmyndigheten.

§ 2-6. Rapporteringsplikt om ulykke, alvorlig hendelse og hendelse

§ 2-6. Rapporteringsplikt om ulykke, alvorlig hendelse og hendelse

Virksomheten skal rapportere skriftlig til Statens jernbanetilsyn om ulykke og alvorlig hendelse. Rapporten skal sendes Statens jernbanetilsyn så snart som mulig og senest innen 72 timer. Hendelse skal rapporteres til Statens jernbanetilsyn innen 8 dager. Rapportering kan skje elektronisk.
Rapportering skal skje på skjema fastsatt av Statens jernbanetilsyn.

§ 2-7. Årsrapport

§ 2-7. Årsrapport

Statens jernbanetilsyn kan kreve at virksomheter sender inn en årlig rapport om forhold som har betydning for sikkerheten. Statens jernbanetilsyn fastsetter krav til innhold i rapporten og setter frister for innsending.

§ 2-8. Forbud mot overdragelse o.l.

§ 2-8. Forbud mot overdragelse o.l.

Driftstillatelse kan ikke overdras, herunder leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.

§ 2-9. Krav om sikkerhetsstyringssystem

§ 2-9. Krav om sikkerhetsstyringssystem

Virksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Formålet med sikkerhetsstyringssystemet skal være å styre virksomheten for å kunne drive sikkert.

§ 2-10. Krav til sikkerhetsstyringssystem

§ 2-10. Krav til sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyringssystemet skal være dokumentert, og kjent av alle som har oppgaver av sikkerhetsmessig karakter i virksomheten. Dokumentasjonen skal være på norsk, svensk eller dansk. For personell som ikke behersker norsk, svensk eller dansk skal relevante deler av dokumentasjonen oversettes til språk personellet behersker.
Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten, og skal inneholde de bestemmelser som er nødvendige for å ha kontroll med risikoer forbundet med virksomheten.
Sikkerhetsstyringssystemet skal minst omfatte:
 1. a.
  Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.
 2. b.
  Bestemmelser om kontroll, drift og vedlikehold som sikrer tilfredsstillende sikkerhet.
 3. c.
  Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til førstehjelp og redningspersonell.
 4. d.
  Beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, herunder instrukser for driftsleder og annet operativt personell.
 5. e.
  Dokumentasjon som tydelig identifiserer den enkelte innretning og inneholder oversikt over tekniske data og driftsdata, historikk, journaler over alle reparasjoner, ombygginger, undersøkelser, prøvinger og kontroller og detaljerte rapporter fra disse. Videre skal dokumentasjonen inneholde utdrag av konstruksjonsunderlag som gir informasjon om identifisering, og inspeksjon utført av uavhengige tredjepart. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved drift.
 6. f.
  Beredskapsplan for nødsituasjoner. Planen skal minst inneholde:
  1. i.
   Varslingsliste (intern og ekstern).
  2. ii.
   Oversikt over utstyr for førstehjelp og redning, og plassering av dette.
  3. iii.
   For innretninger hvor det er relevant skal det foreligge detaljert redningsplan og rutiner for planlegging og gjennomføring av regelmessige redningsøvelser med etterfølgende evaluering og oppfølging.
 7. g.
  For innretninger hvor det er relevant skal det foreligge utstyr for evakuering eller nedfiring av passasjerer innen rimelig tid.
 8. h.
  Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse. Rutinene skal omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av ulykken eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse.

§ 2-11. Utleie av fornøyelsesinnretning

§ 2-11. Utleie av fornøyelsesinnretning

Virksomhet som leier ut fornøyelsesinnretning plikter å sikre at leietaker er kjent med innholdet i sikkerhetsstyringssystemet for den aktuelle innretningen. Ved ulykke plikter leietaker å varsle slik det følger av § 2-5.
Virksomhet som leier ut fornøyelsesinnretning plikter å gi leietaker tilstrekkelig opplæring om montering, drift og vedlikehold.

§ 2-12. Akseptabelt sikkerhetsnivå

§ 2-12. Akseptabelt sikkerhetsnivå

Fornøyelsesinnretning som er konstruert og drives i overensstemmelse med anerkjent standard vil anses å ha akseptabel sikkerhet, med mindre forskriften inneholder strengere bestemmelser. Hvis en fornøyelsesinnretning har risikoaspekter som ikke er inkludert i anerkjente standarder, må disse vurderes særskilt. En slik vurdering skal dokumenteres. Risikovurderinger skal gjennomføres etter anerkjent standard.
Ved kombinasjoner av deler av anerkjente standarder skal det dokumenteres at det oppnås et akseptabelt sikkerhetsnivå.
Kravene til sikkerhet kan også oppfylles om:
 1. a.
  virksomheten kan dokumentere at innretningen holder et tilsvarende sikkerhetsnivå som i anerkjent standard, eller
 2. b.
  innretningen tidligere har blitt ansett for å ha akseptabel sikkerhet, eller
 3. c.
  innretningen tilfredsstiller kravene i utkast til internasjonal standard.
Statens jernbanetilsyn kan kreve at virksomheten benytter og bekoster uavhengig organ til verifisering av om nødvendig sikkerhet er ivaretatt. Statens jernbanetilsyn kan kreve at et uavhengig organ skal være akkreditert.

§ 2-13. Krav om årlig bruk av uavhengig inspeksjonsorgan

§ 2-13. Krav om årlig bruk av uavhengig inspeksjonsorgan

Virksomheten skal årlig benytte og bekoste uavhengig inspeksjonsorgan for teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning. Statens jernbanetilsyn kan kreve at inspeksjonsorganet skal være akkreditert.
For oppblåsbare innretninger er det ikke krav om at inspeksjonsorganet skal være uavhengig.
Inspeksjonen skal omfatte hele innretningen med tilleggsutstyr. Intervallene mellom inspeksjonene skal maksimum være som fastsatt i gjeldende standard eller av leverandør om disse er kortere.
Framgangsmåte og innhold i en teknisk kontroll skal følge reglene i relevant standard.
Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra kravet om inspeksjon.