§ 2-12. Akseptabelt sikkerhetsnivå

§ 2-12. Akseptabelt sikkerhetsnivå

Fornøyelsesinnretning som er konstruert og drives i overensstemmelse med anerkjent standard vil anses å ha akseptabel sikkerhet, med mindre forskriften inneholder strengere bestemmelser. Hvis en fornøyelsesinnretning har risikoaspekter som ikke er inkludert i anerkjente standarder, må disse vurderes særskilt. En slik vurdering skal dokumenteres. Risikovurderinger skal gjennomføres etter anerkjent standard.
Ved kombinasjoner av deler av anerkjente standarder skal det dokumenteres at det oppnås et akseptabelt sikkerhetsnivå.
Kravene til sikkerhet kan også oppfylles om:
  1. a.
    virksomheten kan dokumentere at innretningen holder et tilsvarende sikkerhetsnivå som i anerkjent standard, eller
  2. b.
    innretningen tidligere har blitt ansett for å ha akseptabel sikkerhet, eller
  3. c.
    innretningen tilfredsstiller kravene i utkast til internasjonal standard.
Statens jernbanetilsyn kan kreve at virksomheten benytter og bekoster uavhengig organ til verifisering av om nødvendig sikkerhet er ivaretatt. Statens jernbanetilsyn kan kreve at et uavhengig organ skal være akkreditert.