§ 2-10. Krav til sikkerhetsstyringssystem

§ 2-10. Krav til sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyringssystemet skal være dokumentert, og kjent av alle som har oppgaver av sikkerhetsmessig karakter i virksomheten. Dokumentasjonen skal være på norsk, svensk eller dansk. For personell som ikke behersker norsk, svensk eller dansk skal relevante deler av dokumentasjonen oversettes til språk personellet behersker.
Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten, og skal inneholde de bestemmelser som er nødvendige for å ha kontroll med risikoer forbundet med virksomheten.
Sikkerhetsstyringssystemet skal minst omfatte:
 1. a.
  Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.
 2. b.
  Bestemmelser om kontroll, drift og vedlikehold som sikrer tilfredsstillende sikkerhet.
 3. c.
  Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til førstehjelp og redningspersonell.
 4. d.
  Beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, herunder instrukser for driftsleder og annet operativt personell.
 5. e.
  Dokumentasjon som tydelig identifiserer den enkelte innretning og inneholder oversikt over tekniske data og driftsdata, historikk, journaler over alle reparasjoner, ombygginger, undersøkelser, prøvinger og kontroller og detaljerte rapporter fra disse. Videre skal dokumentasjonen inneholde utdrag av konstruksjonsunderlag som gir informasjon om identifisering, og inspeksjon utført av uavhengige tredjepart. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved drift.
 6. f.
  Beredskapsplan for nødsituasjoner. Planen skal minst inneholde:
  1. i.
   Varslingsliste (intern og ekstern).
  2. ii.
   Oversikt over utstyr for førstehjelp og redning, og plassering av dette.
  3. iii.
   For innretninger hvor det er relevant skal det foreligge detaljert redningsplan og rutiner for planlegging og gjennomføring av regelmessige redningsøvelser med etterfølgende evaluering og oppfølging.
 7. g.
  For innretninger hvor det er relevant skal det foreligge utstyr for evakuering eller nedfiring av passasjerer innen rimelig tid.
 8. h.
  Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse. Rutinene skal omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av ulykken eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse.