Høring om endring i forskrifter om tekniske spesifikasjoner for samtrafikk på jernbanenettet

Høring åpnet: 19. januar 2023 – Høringsfrist: 01. mars 2023

Om høringen

Statens jernbanetilsyn (SJT) sender på høring forslag til endringer i åtte forskrifter om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til jernbanesystemet, og i forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2019/777 (spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur).

Bakgrunnen for forslaget er at EU-kommisjonen har foreslått endringer i flere forordninger om tekniske spesifikasjoner for samtrafikk (TSI-er).

Forordningene som foreslås endret er gjennomført i norsk rett, og SJT foreslår at endringsforordningene også skal gjennomføres i norsk rett.

Endringsforordningene er ikke vedtatt eller tatt inn i EØS-avtalen, og det tas forbehold om at dette skjer.

Bruk det elektroniske høringsskjemaet for å svare på høringen. Skjemasymbol

Spørsmål om høringen kan rettes til saksbehandler Tron Reidar Bøe. E-postsymbol

Høringssvar

Vi har mottatt 2 svar per 01. mars 2023