Stort inntektstap for jernbanen i Europa

Inntektene fra persontransport ble mer enn halvert i første halvdel av 2020, viser en markedsrapport.

Aktørene på jernbanen i Europa merket i stor grad følgene av koronapandemien i første halvdel av 2020. Flere lands myndigheter innførte økonomiske støtteordninger for å unngå konkurser og for å sikre et minimumstilbud av offentlig persontransport. Likevel ble trafikken og inntektene innen passasjer- og godstransporten i Europa sterkt redusert sammenlignet med samme periode i 2019. Inntektene til passasjertransporten ble redusert med 61 prosent og godstransporten med 17 prosent. Reduksjonen i trafikk førte derimot til mindre trengsel på skinnene og dermed færre forsinkelser.

Tallene for inntekter og trafikk er en del av den niende markedsrapporten fra den internasjonale samarbeidsorganisasjonen IRG-Rail (Independent Regulators Group).

«Main Report» er selve rapporten, mens «Working Document» gir mer detaljert informasjon om hvert land.

Vi i SJT deltar blant annet i Market Monitoring group, arbeidsgruppen som lager rapporten.

Årets rapport består av to deler:

  1. Den første delen handler om situasjonen på jernbanemarkedet i Europa i 2019.
  2. Den andre delen undersøker effekten koronapandemien hadde på jernbanetransporten i Europa under første halvdel av 2020.

IRG-Rail-rapport.jpg

Vi kunne bare levere data fra 2019. Dermed inneholder ikke covid-19-delen av rapporten informasjon om Norge. I juni skal IRG-Rail publisere en ny rapport om koronapandemiens effekt på jernbanemarkedet i Europa. Da omfattes hele 2020, og vi har levert data fra det norske jernbanemarkedet.

EU-rapport om utviklingen i jernbanemarkedet

Nå er det også publisert en rapport fra EU-kommisjonen som har en del fellesnevnere med rapporten fra IRG-Rail. Samferdselsdepartementet ga oss i september 2017 i oppgave å følge opp Norges rapporteringsforpliktelser til EU-kommisjonen innenfor rammene av overvåking av markedet. Dataene vi sender inn blir blant annet brukt til å lage Rail Market Monitoring-rapporten om utviklingen i jernbanemarkedet i Europa: «Seventh monitoring report on the development of the rail market under Article 15(4) of Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council».

(«7th Report on monitoring development of the rail market» er selve rapporten. «Accompanying Commission Staff Working Document» gir mer detaljert informasjon om hvert land.)

Rapporten er basert på data fra EU-landene, Norge og Storbritannia, hovedsakelig fra 2015 til 2018.

Rapporten skal blant annet identifisere utfordringer på jernbanemarkedet i Europa. For å øke bruken av både passasjer- og godstransport er det fire områder EU ønsker å sette søkelys på i årene fremover:

  1. Konkurranse på likeverdige vilkår
  2. Forbedre grensekryssende trafikk
  3. Heve nivået på infrastrukturen
  4. Øke kundebevisstheten til aktørene 

Fellesnevnere i de to rapportene

Rapportene fra IRG-Rail og EU-kommisjonen inneholder begge blant annet informasjon om infrastrukturavgifter og markedsandeler. Jernbaneforetak må betale avgifter til infrastrukturforvalteren Bane NOR for bruk av den minste pakken med tjenester. Den minste pakken omfatter ulike tjenester infrastrukturforvalteren utfører for å gi aktører tilgang til infrastrukturen.

Pakken skal omfatte:

  • behandling av søknader om infrastrukturkapasitet
  • rett til å bruke kapasitet som tildeles
  • bruk av spor som er nødvendig for å utnytte tildelt kapasitet
  • trafikkstyring og andre opplysninger som er nødvendig for å iverksette eller drifte tjenesten det er tildelt kapasitet for

Begge rapportene viser at totalsummen av infrastrukturavgifter som infrastrukturforvalteren krever inn i Norge, er forholdsvis lav sammenlignet med andre land.

De to rapportene viser også at de gamle statsmonopolene fortsatt har større markedsandeler enn konkurrentene innenfor markedene for godstransport, kommersiell persontransport og offentlig persontransport (PSO-tjenester) i Europa.