Kommentarer til Bane NORs nettveiledning for 2024

SJT har blant annet kommentert manglende informasjon om nytt regelverk og Bane NORs nye metode for samfunnsøkonomisk verdsetting av ruteleier.

Enkelte av innspillene vi hadde til Network Statement 2023 (NS 2023) er tatt i betraktning i NS 2023 og/eller i høringsutkastet til NS 2024. Likevel er enkelte deler av nettveiledningen mangelfull. Flere av innspillene våre er gjentatt fra høringsinnspill tidligere år. Bane NOR har selv ansvaret for å påse at praksisen deres er i tråd med regelverket, og at kravene til innhold i nettveiledningen er oppfylt.

Blant temaene vi har kommentert er:

  • metode for samfunnsøkonomisk verdsetting av ruteleietildeling
  • manglende informasjon om forskrifter og oppdateringer etter ny jernbaneforskrift
  • tidsplan for fordelingsprosessen

Metode for samfunnsøkonomisk verdsetting av ruteleietildeling

Bane NOR legger opp til en ny modell for samfunnsøkonomisk verdsetting av ruteleier ved interessekonflikter mellom søknader om ruteleier. Det er bra at modellen fanger opp flere virkninger enn den tidligere modellen, og at det er mulig å teste om analysen av de samfunnsøkonomiske virkningene er følsomme for endringene i forutsetningene som er lagt til grunn.

Modellen ser ut til å være godt dokumentert med hensyn til forutsetninger. Likevel savner vi en overordnet dokumentasjon av hvordan de økonomiske virkningene er beregnet i modellen. Slik dokumentasjon bør være lett tilgjengelig for alle aktører. De skal ikke måtte gå via avanserte beregningsformler i regnearket. Dette er viktig for at alle aktører skal forstå rekkevidden av modellen og kunne gi relevante innspill til modellen.

Vi er også usikre på om modellen er tilpasset å håndtere alle relevante konfliktsituasjoner mellom søknader om ruteleier. Bane NOR må sikre at modellen i tilstrekkelig grad tar hensyn til nykommere på en ikke-diskriminerende måte.

Videre ser vi at modellen og metoden inneholder kun kvantifiserbare virkninger for samfunnet. For å sikre at transporten som har størst verdi for samfunnet prioriteres, ber vi Bane NOR også om å vurdere å lage en metode som også inkluderer relevante virkninger for samfunnet som ikke så lett kan tallfestes. Dette kan være virkninger for samfunnet som følge av styrket konkurranse gjennom nyetableringer.

Manglende informasjon om forskrifter og oppdateringer etter ny jernbaneforskrift

I juli 2021 fastsatte vi flere forskrifter som implementerer EU-forordninger i norsk rett. Særlig relevant for nettveiledningen er:

  • forskriftene som gjennomfører forordning om metode og beregning av direkte kostnader
  • forordningen om rammeavtaler
  • forordningen om tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse

I tillegg trådte en ny jernbaneforskrift i kraft i fjor.

I nettveiledningen mangler i stor grad henvisninger til det nye regelverket. Bane NOR bør opplyse om forskriftene. I tillegg bør de vise til forskriftene underveis i nettveiledningen der det er relevant.

Tidsplan for fordelingsprosessen

Vedlegg IV i jernbaneforskriften ble oppdatert med den fjerde jernbanepakken i den nye jernbaneforskriften fra i fjor. Vedlegget inneholder blant annet nye regler om midlertidige begrensninger av kapasitet på jernbanestrekninger.

Vi synes det er positivt at Bane NOR har tatt inn informasjon om vedlegg IV i høringsutkastet til NS 2024 flere steder, i hovedsak i punkt 4.3 om midlertidige begrensninger av kapasitet. Punkt 4.3.1 har dessuten en tabell over kategoriene for midlertidige begrensninger av kapasitet. Det gjør det enklere å forstå vedlegg IV.

Vedlegg IV i jernbaneforskriften har kompliserte bestemmelser. Vi synes det vil være en fordel om Bane NOR skriver mer om de spesifikke kravene – ikke bare vise til vedlegget.

Se alle kommentarene våre til Bane NORs nettveiledning for 2024. PDF-symbol