Bane NOR har brutt regler om krav ved midlertidige begrensninger av kapasiteten

Vygruppen AS (Vy) har fått delvis medhold fra SJT i en klage på føringer Bane NOR har lagt for infrastrukturkapasitet i ruteplanprosessen for 2023.

Føringene fra Bane NOR gjelder trafikkavviklingen på strekningen Asker–Drammen i forbindelse med et utbyggingsprosjekt på Drammen stasjon som skal starte i april 2023. Med hjemmel i jernbaneforskriften vedlegg IV punkt 17 har Bane NOR fastsatt kriterier for omdirigering og en foreløpig tildeling av resterende kapasitet for infrastrukturen på strekningen Asker–Drammen.

Vy klager på den foreløpige tildelingen av restkapasitet for rutetermin R23. Klagen gjelder vurderingene Bane NOR har basert den foreløpige tildelingen på.

Bane NOR må oppfylle krav i nytt regelverk

Jernbaneforskriften vedlegg IV trådte i kraft i fjor sommer og har krav som infrastrukturforvalteren må oppfylle ved midlertidige begrensninger av kapasiteten.

Reglene stiller krav til at Bane NOR skal informere og konsultere berørte søkere innen visse tidspunkt før begrensningen av kapasitet skjer, og hva denne informasjonen skal inneholde. For særlig omfattende begrensninger av kapasitet – som utbyggingen på Drammen stasjon – stiller punkt 16 og 17 i vedlegg IV noen tilleggskrav til Bane NOR.

Etter vedlegg IV punkt 17 skal infrastrukturforvalteren fastsette kriterier for hvilke tog innenfor hver type togtjeneste som skal omdirigeres. Bane NOR skal publisere kriteriene i nettveiledningen sammen med en foreløpig tildeling av restkapasiteten for ulike typer togtjenester i henhold til konsultasjonskravene i vedlegg IV. Når konsultasjonen er ferdig skal infrastrukturforvalteren gi de berørte jernbaneforetakene en foreløpig angivelse av restkapasitet, basert på tilbakemeldinger fra søkerne.

Kriteriene for omdirigering ikke korrekt angitt

Vi mener at Bane NOR ikke har angitt kriterier for omdirigering i oppstartbrevet for R23 korrekt. «Kriteriene» som ble brukt er bare en beskrivelse av trafikktilbudet Bane NOR har bestemt for Flytogets avganger og Vys ruter L13 og RE10 for R23.

I tillegg er det, etter vår kjennskap, ikke aktuelt å omdirigere noen av disse togene. Kriteriene skal være for hvilke tog innenfor hver type tjeneste som skal omdirigeres. Vår konklusjon er derfor at Bane NOR ikke har oppfylt jernbaneforskriften vedlegg IV punkt 17 riktig.

Foreløpig tildeling av restkapasitet til ulike typer togtjenester

Bane NOR har hatt dialog med Flytoget og Vy, og har foreløpig tildelt Flytogets avganger og Vys linjer L13 og RE10 for R23 på strekningen Asker–Drammen for R23 i perioden med begrensninger av kapasiteten. Bane NOR har altså tildelt foreløpig på selskapsspesifikt rutenivå istedenfor å tildele foreløpig for ulike typer togtjenester. Vi mener derfor at Bane NOR har brutt jernbaneforskriftens vedlegg IV punkt 17 på dette punktet.

Tildelingen av restkapasitet skal være foreløpig

Vedlegg IV til jernbaneforskriften gir ikke hjemmel for å legge bindende føringer for prosessen med fordeling av kapasitet. I denne saken fremstår den foreløpige fordelingen som bindende. Fordelingen av kapasitet skal skje etter reglene i jernbaneforskriften kapittel 8. Vi mener det er svært sannsynlig at jernbaneforetakene kan ha oppfattet beskrivelsen av trafikktilbudet i oppstartbrevet som bindende føringer. Vi mener derfor at Bane NOR har brutt jernbaneforskriften vedlegg IV punkt 17 ved å gi en bindende fordeling av restkapasiteten.

Bane NOR måtte rette opp feil og gjennomgå rutiner

Vedtaket vårt innebærer at Bane NOR måtte informere om og gi alle søkere anledning til å søke om ruteleier, innen en rimelig frist, uten føringene i oppstartbrevet for R23 punkt 3.4. Bane NOR oppfylte dette påleggspunktet etter å ha mottatt varsel om vedtak.

Bane NOR må også gjennomgå rutinene sine for foreløpig tildeling av restkapasitet. Det er for å sikre at dette blir gjort på riktig nivå, og ikke blir brukt som en bindende føring ved fremtidige midlertidige begrensninger av kapasiteten.